Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Bütün, tanımlanmış bir sınır içindeki eksiksizlik (tamlık) ifadesidir.

Bütünlük ise, belirli bir amacın belirlediği sınır içinde yer alan öğelerin, söz konusu amaç var olduğu sürece niteliklerini koruyarak bir bütün olarak sürmesidir. Ceşitli bütünlük örnekleri şunlardır:

- Ahlaki bütünlük (integrity): Dürüst ve onurlu olma ve güçlü ahlaki ve etik ilke ve değerlere tutarlı ve uzlaşmaz bir bağlılık gösterme pratiğidir. (Wikipedia'dan alıntıdır) (Buradaki amaç ise kişinin evren tasavvuru doğrultusunda yaşamını sürdürebilmesidir)

- Vücut bütünlüğü (wholeness):  Bedeni oluşturan organların, nitelikleri, yerleri ve işlevleri bozulmaksızın, "yaşam sürdürme" amacı doğrultusunda sürdürülmesi.

- Toprak bütünlüğü: Bir toplumun, üzerinde yaşadığı topraklardaki egemenliğini sürdürebilmesidir.

- Ulusal bütünlük: Ulusu oluşturan ve anayasalarının kurucu ilkelerince belirlenmiş yapısının sürdürülebilmesidir. 

-Düşünce bütünlüğü: Belirli bir sonuca (sorun çözmek) amacıyla yürütülecek düşünme sürecindeki adımlar arasında kopukluklar bırakmadan, bir bütün olarak yürütülmesidir. Bunun aksi, anlamkıran sözcük (bkz. ) kavramında belirtilen kopuk anlamlı düşüncelerdir.

- Dini bütünlük: Dini söylem ve eylemlerin, o dine ait temel (kurucu) ilkelerle uyumlu  bir bütün oluşturmasıdır.

Bütüncül (holistic): 

Holizm (Yunanca hoλος holos "hepsi, bütün, bütün") çeşitli sistemlerin (örneğin fiziksel, biyolojik, sosyal) sadece parça koleksiyonu olarak değil, bütün olarak görülmesi gerektiği fikridir.  "Holizm" terimi, Jan Smuts tarafından 1926 yılında Holizm ve Evrim adlı kitabında kullanılmıştır. 
"Holizm" in tam anlamı bağlama bağlıdır. Smuts aslında doğada birim yapıların sıralı gruplamasından bütüncül üretme eğilimine atıfta bulunmak için "holizm" i kullandı. Ancak, yaygın kullanımda "holizm" genellikle bir bütünün parçalarının toplamından daha büyük olduğu fikrini ifade eder.  Bu anlamda, "holizm" de "bütünlük" olarak nitelendirilebilir ve indirgemecilik ya da atomizm ile tezat teşkil edebilir.  Son olarak, bütünsel tıp bağlamında, "holizm", bir kişinin sağlığının sadece fiziksel koşulları veya semptomları yerine psikolojik ve kültürel faktörler de dahil olmak üzere tüm yönlerini tedavi etmeyi ifade eder.  Bu anlamda holizm "bayramlık" olarak da adlandırılabilir.  (Wikipedia'dan alıntıdır)

Yorumlar

Fransızca intégration "bütünleme, bütünleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince integrare "bütünlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince integer "dokunulmamış, tam, bütün" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tengō, tact- "dokunmak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *teh₂g- (*tāg-) biçiminden evrilmiştir.

Yorumlar

Kavram tanımlanan bu anlamlardan kısmen de olsa uzaklaşmıştır. Özellikle ahlaki bütünlük, namus gibi buğulu bir kavrama evrilmiş, öz - söz - eylem bütünlüğü anlamı kaybolmuştur.