Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Perplexity*, koordinasyon kavramının etimolojisini şöyle veriyor: “Koordinasyon kelimesi "düzenle ayarlamak" anlamına gelen Latince "koordinare" kelimesinden gelir. "Co" ön eki "birlikte" ve "ordinatio" ise "düzenleme" anlamına gelir.” 

Yönetsel bağlamda bu kavram birbirinden farklı kişi (veya birim, organ) tarafından yapılan işlerin, daha kapsayıcı bir üst amaç doğrultusunda “uyumlandırılması”; fakat bu uyumlandırmanın o kişi ve birimlerin “katılımı” ile (birlikte) gerçekleştirilmesi anlamına gelir. 

İdeal durumda koordinasyondan sorumlu kişi’nin (veya birim, örgüt’ün) hiç müdahalesi olmaması arzu edilir  ve bu arzuya yaklaşılabildiği ölçüde koordinasyon başarılı sayılır. Hatta denilebilir ki koordinasyonun hiç vazgeçilmeyecek özü, (co) ön ekiyle vurgulanan birlikteliktir. Bu vazgeçilmezlik ise sebepsiz değildir: Uyumlandırılacak kişi, birim, örgüt sayısı arttıkça, uyumlandırma giderek üssel bir karmaşıklığa varır. Örneğin iki kişi arasındaki koordinasyon gerektiğinde kolayca o kişilere rağmen -emirle- sağlanabilirken, kişi sayısı 200 olduğunda bu mümkün olmayabilir. Kişilerin, üst amacı içselleştirmeleri ölçüsünde koordinasyon giderek “kendiliğinden” oluşacaktır. Kişiler yerine örgütler arası koordinasyon halinde ise üst amacın netliği belirleyici nokta haline gelir.

Pratikte koordinasyon oldukça buğulu bir kavram olarak kullanılıyor. Hatta çeşitli organizasyonlarda “en üst yönetici” anlamında kullanılması da yaygındır. Bu ve bunun gibi yabancı -ve sorgulanmamış- kökenli sözcükler hatalı uygulamalara yol açmaktadır.

Koordinasyon sözcüğüne Türkçe karşılık olarak kullanılan “eş güdüm” ise TDK’da “Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama; koordinasyon” şeklinde oldukça doğru tanımlanıyor. Oldukça denilmesinin nedeni, uyumun “türlü işlerin sorumlularının katılımı ile birlikte” değil, "onlara rağmen sağlanabileceği" imasıdır. 

(*) (https://blog.perplexity.ai/faq/what-is-copilot)

Yorumlar

Yorumlar