Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Çeşitli enformasyon içinden, farklı ayırt edicilik ölçütlerinden, "işe yarayabilirlik" ilkesine uyanlardır (bkz. enformasyon)

Örneğin; bir sınıftaki öğrencilerin, boy ölçüm listesindeki her birim, bir "veri"dir. Benzer olarak, bu veriler, küçükten büyüğe sıralanğında, liste bir "enformasyon" haline gelir. (enformasyon, şekillendirilmiş veri anlamındadır)

Böylece elde edilen enformasyon, çeşitli şekillerde (yürüyüş kolunun düzenlenmesi, sınıfta önden arkaya doğru oturma düzeni gibi) kullanılabilir. Bu durumdaki enformasyon ise "bilgi"dir.. 

Bu yöntemle üretilen bilgiler, mekanik olarak elde edilmişlerdir. Bunların felsefe ile işlenerek, yaşam yol göstericileri haline getirilmesi ise "bilgelik"tir. Bilgelik (kaynak) 'a göre, "bilgiyi, deneyimi, kavrayışı, sağduyuyu ve sezgiyi birleştirerek düşünüp eyleme geçirme yeteneği" olarak tanımlanmaktadır.  

Veri, enformasyon ya da bilgi ölçülebilir birer büyüklük olup birimi (bit)dir. 1 bit, mevcut iki seçeneklerin sayısını yarıya indirebilecek bilgi miktarıdır. Örneğin, iki yolun birleştiği bir noktada hangi yoldan gideleceği bilgisi , 2 seçeneği yarıya indiren 1 bitdir.

Yorumlar

Türkiye Türkçesi bilgü "bilme, bilinen şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.Eski Türkçe bilig ve erken Türkiye Türkçesi bili sözcüğünün yerini almıştır.
 

Yorumlar