Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Beyin, bellek, akıl, zihin, zeka, entellek gibi terimler genelde bir karışım halinde kullanılmaktadır.

Beyin: Bütün omurgalı hayvanlarda ve omurgasızların çoğunda, sinir sisteminin merkezi olarak görev yapan bir organ (bkz. https://www.wikiwand.com/tr/Beyin)

Bellek: Beyin organının bilgileri depolayabilme kabiliyeti

Veri (data), enformasyon ve bilgi (knowledge):

Veri: Mevcut olasılıkları yarıya indiren miktarı 1 birim (bit) sayılan enformasyon parçası.

Enformasyon: Bir bağlam ile ilişkilendirilerek anlam kazanmış veriler.

Bilgi: Bir sonuç üretmeye yönelik enformasyon

Akıl, zihin: Bilinç, algılama, düşünme, yargılama, belleme ve konuşma da dahil olmak üzere bir grup bilişsel yetiye verilen ad (bkz. https://www.wikiwand.com/tr/Ak%C4%B1l). Bellekteki bilgiler arasında tutarlı neden-sonuç ilişkileri kurulmuşluğuna “akletme” (birbirine bağlama) adı verilmektedir (Özakıncı, C., “Dil ve Din”, <Sah.107, Arapça “akıl” sözcüğünün kökeni>, Otopsi Yayınları, 2007).

Muhakeme (yargılama, akıl yürütme, akletme): Bellekteki “bilgiler” arasında bağlantı zincirleri kurarak anlamlı bir sonuca ulaşma süreci (bkz.http://lugatim.com/s/MUH%C3%82KEME)

Zekâ: Çeşitli yollarla anlama, öz farkındalık (kendinin farkında oluş), öğrenme, duygusal biliş, mantık, akıl yürütme (yargılama, muhakeme), planlama, yaratıcılık ve problem çözme kapasitesini içeren bir zihinsel yeti. Daha genel olarak, enformasyonu algılayıp içselleştirerek onu bilgi olarak saklayabilme ve bu bilgiyi durumlara uyarlayarak kullanabilme yeteneği olarak tanımlanabilir (http://lugatim.com/s/ZEK%C3%82).

Entelekt: İnsan aklı (zihni) ile ilgili çalışmalarda kullanılan bir terim olup, neyin doğru veya gerçek olduğunu ve sorunların nasıl çözülecekleri hakkında aklın doğru çıkarımlara varabilme kabiliyetini ifade etmek için kullanılmaktadır (http://lugatim.com/s/ENTELEKT).. Gerçekte entelekt, zekânın (Intelligence) bir dalı olarak kullanılmaktadır.

Yorumlar

Yorumlar

 

Düşünme becerileri üzerine yazılmış makalelerden birisine erişmek için bkz. http://tinaztitiz.com/2018/07/30/dusunme-becerileri-ve-egitimi/