Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

LOJİ'LER

Yunanca çok esnek bir dil. Daha doğrusu, işlene işlene iyice esnetilmiş bir dil.  Bunun en belirgin göstergesi bu dildeki birçok kelimenin anlamını bağlamına göre kazanıyor olmasıdır. Bu esnek kelimelerden biri de logos.  Şu anlamlara geliyor: a) söz söyleme, söz, anlamlı söz, kelam, konuşma; b) akıl, akla vurma, akıl yürütme, düşünce, kavram;  c) oran, orantı, oranlama, ölçüp biçme, hesaplama, sayma; d) bir konu üzerinde çalışma, konuyu inceleme, ele alma.  İlk anlamı a şıkkındaki. Öteki anlamları sonradan bunun üstüne binmiş.   

   Logos, Hint-Avrupa kök dilinde, "bir araya getirme, toplama" anlamına gelen legein birimine dayanıyor. Birimin ana biçimi *leg. Türevleri, "kelimeleri, sözleri seçme" fikrinden "konuşma" anlamını üretiyor.  Aynı kökün "seçme" damarının "entelektüel" kelimesini türettiğini aynı adlı bölümde görmüştük. Log-o biçimi de  başta logos  olmak üzere ona bağlı kelimeleri veriyor.  

   Logos felsefede evreni yöneten, yönlendiren  akla dayalı ilke diye tanımlanır. 

Kutsal Kitap'ta da kullanılmıştır. Yuhanna İncili'nin birinci ayeti şöyle: "Başlangıçta Söz vardı.  Söz Tanrı'yla birlikteydi, Söz Tanrı'ydı."  Kutsal Kitap ilkin Yunan dilinde yazıya geçirilmişti. Burada Türkçeye "söz" (eski çevirisinde "kelâm"), İngilizceye "word"  diye çevrilen kelimenin Yunanca aslı "logos"tur. İsa'da kişileşen kutsal söz ya da akıl (Tanrı'nın aklı elbette) anlamına gelir Hıristiyan ilahiyatında.

  Bu terimin İslam ilahiyatındaki karşılığı "kelâm".  Bu da aynı anlamda: söz, yani Allah sözü, kelimetullah.     

  Logic, yani mantık (mantık bilimi) terimin "akıl, akıl yürütme" damarından çıkıyor;  ama "hesaplama" da var işin içinde (aşağıda göreceğimiz "lojistik" bununla ilintili). .   

  Logos'ta dile gelen bu anlamlar demetinden çıkan  sayısız kelime var batı dillerinde. Bunlardan Türkçeye geçenler hiç de az değil. Şunlar geçmiş:        

   Monolog (bir, tek + —) ise bir kişinin tek başına konuşması. Diyalog (iki + söz): iki kişinin (karşılıklı) konuşması. Felsefede gitgide zenginleştirilip olgunlaştırılan "diyalektik" kavramı da  buradan, diyalogdan çıkıyor.  Doğruya varmak için diyalektik kavramını ilk kez uygulayan Sokrates'in yöntemi diyaloga dayanıyordu.  

   Katalog: kökteki kelimenin anlamı yine "söyleme". Baştaki önek  cata- ise kökün bildirdiği anlamı güçlendirmek, pekiştirmek. Dolayısıyla katalog, her şeyi  söyleyen, bildiren anlamına geliyor.

   Prologue ile epilogue da prolog, epilog yazımlarıyla  sözlüklerimize girmiş. Birinci kelimenin başındaki önek, "önde", ikincisinin başındaki  "sonda" anlamında. Prolog, bir edebiyat, tiyatro, musıki eserinin önsöze benzer açılış  bölümüdür; Türkçesi ön deyiş.  Epilog ise tersi, yani bir kitabın sonunda yer alan ya da bir oyunun sonunda eserin yorumu yerine geçen kapanış bölümü; Türkçesi son söz.    

    Totoloji (İng, Fr. tautology, tautologie): kuram dilinde  Türkçede de kullanılan bu terim Kubbealtı Sözlüğü'ne bu yazımla alınmış. Kuruluşu şöyle: tauto, "aynı" + söz. Aynı söz, eş söz, eş deyi anlamında. Yunanca "taut", "to auto"nun kısaltması, "to", İngilizcedeki "the" gibi bir tanımlık. Bir felsefe ve mantık terimi. Şöyle tanımlanır: aynı anlamı değişik sözlerle dile getirme; yineleme, fazlalık; ispatlamak üzere ortaya konan bir önermenin verilen ya da aynı değerde terimlerle tekrarlanması; mantıkta kıyaslama sırasında, ispatlanması gereken şeyin  ispatlama işleminde kullanılması.  

    Logo, kelime demek. Bir resim ya da  harflerden oluşan işaret, marka, bir kuruluşun adının simge niteliği taşıyan özel biçimidir. TDK "imlek" karşılığını teklif ediyor. 

   Analoji  (ana, "[bir şeye] göre, ona dayanarak +  oran, oranlama): mantıkta bir şeyi başka bir şeyle gösterdiği ortak özelliklere bakarak aralarında benzerlik kurma;  iki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkındaki yargıyı öbürüne uygulama; benzerliği bir ilke olarak kullanarak sonuç çıkarma demek. Türkçede kullanılan "benzeşim, benzeştirme, andırma, örnekseme"  karşılıkları batı dillerindeki anlamına uygun. Örneğin  "Türk kuşu" mecazı  kuşlarla uçak arasında kurulan bir analojiye dayanır. Terimin bir türevi olan analog, başka bir şeye benzetmeye elverişli olan, benzer, eş demek. 

   Homolog (İng / Fr. homologue): (homo, "aynı" + oranlama, akla vurma). Bu teknik terim TDK sözlüğüne girmiş. İşlevi, yapısı ile  eşdeğerde; başka bir şeyin tam anlamıyla yerini tutan demek. Bir örnek verelim: insan organizmasındaki bir biyolojik unsurun hayvan organizmasında bir homologunun  bulunması ya da bulunmaması. 

   Logaritma'nın kuruluşu: oranlama, hesaplama, sayma + arithmos, sayı.  Sayı sayma sanatı anlamına gelen bu matematik terimini onyedinci yüzyılda İskoç matematikçi John Napier türetmiş. 

   Antoloji'deki logos'un anlamı ise "derleme, toplama"; birinci bileşen olan anthos  da "çiçek" demek;  ikisi birden "derlenmiş çiçekler, çiçek demeti". Geç dönem Yunancasında mecazi bir anlam kazanmış:  şiir çiçekleri, yani değişik şairlerden derlenmiş kısa şiirler, özlü deyişler. Farsçası gul deste. Bu terim güldeste olarak Türkçede kullanılmıştır. Farsça terim Yunanca aslına çok yakın. Yunanca terimin çevirisi olduğu fikrini uyandırıyor.  Antoloji onyedinci yüzyılın ortalarında ya Latincede ya da Fransızcada bugünkü anlamını kazanmış. Türkçede bugün "seçki" deniyor.    

    Logos bir bileşen olarak bilim ya da bilgi dallarının adlandırılmasına yarıyor: sosyoloji, psikoloji, müzikoloji gibi... Bu ve benzeri bilim dallarının adları  Türkçeleştirilirken "bilim, ya da bilimi" kelimesi ekleniyor: toplumbilimi, ruhbilimi, müzikbilimi... Bu gibi yerleşik bilimlerin adlarında kullanılması doğal.  Ama logy  batı dillerinde sadece yerleşik, oturmuş bilgi dallarının adlandırılmasında değil,  bağımsız bir bilim sayılmayan, belirli bir alandaki bilimsel olsun olmasınçalışmaların, faaliyetlerin adlandırılmasında da kullanılıyor.  Herhangi bir ilgi alanı  "loji" olabiliyor.  Aynı bileşen, "antoloji"de olduğu gibi  "derleme, toplama, bir araya getirme" anlamını verecek biçimde başka kelimelere ekleniyor. Bu yüzden batı dillerindeki her logy'nin "bilim" diye Türkçeleştirilmesi kavramı yerine oturtmuyor.  Her logy  bilim değil.  Örneğin, "teoloji"nin yerleşik karşılığı ilahiyat. Bunu kullanmayıp yerine "tanrıbilim" denmesi birbiriyle uzlaştırılamayacak iki kelimeyi birleştirmiş oluyor. Bir inanç konusudur Tanrı;  bilimin konusu değildir.  Dahası var:  batı dillerindeki theology "Tanrı'nın bilimi" anlamına da gelmiyor. Bu terimdeki  logy,  söz, kelâm demektir. Bu bakımdan,  theology  "kelimetullah" ile eşanlamlı olur.  Öte yandan, logos,  yani söz, kelâm aynı zamanda "akıl" demek olduğuna göre, terimimiz burada da "Tanrı'nın aklı, Tanrı'nın bilgeliği, hikmeti" anlamını kazanır. Tanrıbilim yanlış bir türetme.[1]

   Felsefede fenomonoloji  yerine "görüngübilim", ontoloji yerine "varlıkbilim", dilbiliminde morphology yerine "biçimbilim" deniyor. Bunlar birer bilim dalı değil, birer kuram, öğreti, ya da kavram. Öte yandan, logy' siz inceleme konularına da "bilim" dendiği oluyor;  hermeneutics  karşılığında "yorumbilim", semantics karşılığında "anlambilim", "stylistics" karşılığında da "biçembilim" denmesi  de yerinde değil. Bunların da bağımsız birer  "bilim" olmadığı ortada.  Bunlar gibi, daha geniş kapsamlı bir bilim dalına bağlı  konuların  "konu + bilgisi" ile karşılanması daha uygun olmaz mı?  TDK sözlüğü "kriminoloji" için "suç bilimi" demiş. Bu da en azından kulağa tuhaf geliyor.  Aynı sözlük "terminoloji"yi, i) terimler dizgesi, ii) terim bilimi ile karşılıyor. Birinci karşılık bağlamı veriyor, yerinde; ama "terim bilimi" diye bir bilim dalı yok. Bağlamı göz önünde tutmak önemli.  "Epistemoloji" terimi karşılığında kullandığımız "bilgi kuramı", bağlamın göz önünde tutulmasına güzel bir örnektir. Tıptaki logy'leri  "konu + hastalıkları" biçiminde çeviriyoruz zaten.

     Logy'lerin tümünün ( bilim / bilimi)   ya da  (bilgisi) diye çevrilemeyeceği açık.  Herhangi bir ilgi alanı bu bileşenle adlandırılabiliyor batı dillerinde. Numerology, ecclesiology, eschatology, martryology, demonology, thanatology gibi bilim denemeyecek konular, bunlara  benzer daha niceleri birer teknik terim olarak değil, "mealen" Türkçeye çevrilebilir ancak.  

   Logy bileşeni kullanıla kullanıla, bir bilim dalını adlandırırken bile bir anlam genişlemesi gösterip her zaman bilim dalının kendisini nitelendirmeyebiliyor. Örneğin, "halkın psikolojisi" sözünde kastedilen şey bilim dalının kendisi değil, bilim dalının nesnesi olan ruh halidir. Ekoloji sadece biyolojinin bir dalı değil,  doğal çevrenin kendisini, çevre duyarlığını da nitelendirir. Sosyoloji terimi de her zaman bilim dalı anlamında değil,  toplumsal durum, toplumsal olgular anlamında da kullanılır.  Bu türden anlam genişlemelerini fark edemeyen bazı çevirmenlerin bu anlamdaki loji'leri de "... + bilim" diye çevirdiklerini görüyoruz.          

    Bilimlerin ya da çalışma alanlarının adlandırılmasında kullanılan bir ek daha var batı dillerinde: ics  / ique(s) ya da ic / ik.  Onun işlevleri de şöyle: i) çalışma, inceleme alanı, ii) hüner, ustalık,  iii) uygulama alanı, faaliyet alanı.  

    Aritmetik, matematik,  fizik bu yapıdaki en eski terimler arasında. İlk ikisinin kaynağını matematik terimlerinin kökeni konusundaki metinde görmüştük. Üçüncüsü, "doğal şeyler"  demek Yunancada. Bu yapıdaki terimlerin büyük çoğunluğu  hem isim, hem sıfat olarak kullanılıyor Türkçede; lojistik, diyalektik,  istatistik, lengüistik,  kozmetik, elektronik, akrobatik, akustik, aerobik gibi.  İsim olarak kullanıldığında İngilizceyle Fransızcada bunlara sırasıyla  ics / ique(s) takıları ekleniyor.

   Eğri harfli kelimelerden ilki olan lojistik de aynı kökten çıkıyor.  Kökün  "hesaplama, hesap kitap işi" damarı  ("akıl"ın yardımıyla) devreye giriyor burada. Türkçede daha çok askerlik alanında  kullanılıyor. Askerlik bilgisinin savaşta ya da bir harekât sırasında bir ordunun yeme içme, barınma, sağlık, haberleşme gibi ihtiyaçlarının en etkili biçimde karşılanmasını sağlayan dalıdır.  Genel Kurmay Başkanlığındaki Lojistik Dairesi bu hizmetle görevlidir. Askerlik dışında, ticari  hayatta da kullanılıyor. Malların, hizmetlerin üretim sürecinden başlayıp tüketicilere kadar kusursuz, hatasız bir biçimde ulaştırılması için yürütülen planlama ve örgütlendirme ilkelerini kapsayan çalışmalar diye tanımlanıyor.  Bazı üniversitelerde lojistik bölümleri kurulmuştur.  Lojistik, logic, yani mantık biliminin de bir terimi. Modern mantık anlamında kullanılır.

     Sözü bağlayalım. Yüzlerce logy / logie var batı dillerinde, bunların bir kısmı  "bilim" denmeden,  "konu adı  + çalışmaları" biçiminde çevrilebilir. İngilizcenin bu alanda Türkçeye bir yardımı olabilir. Çoğu bağımsız bir bilim dalı sayılamayan ama akademik inceleme konusu  olan  dallar İngilizcede bir süredir "... + studies" kuruluşuyla adlandırılıyor;  cultural studies (kültürel araştırmalar), gender studies (cinsiyet çalışmaları), women's studies (kadın araştırmaları) gibi. Biz bunları İngilizcesine bağlı kalarak  (... çalışmaları, araştırmaları, incelemeleri) diye çeviriyoruz tabii. Ama bu yapıyı sadece buralarda değil, yersiz kaçan loji'lerin, - ik'lerin yerine de kullanabilmeliyiz.

Bülent Aksoy

7 Kasım 2021

 

[1] Logos'un bu çok-katmanlı anlamı Fransız filozof Jacques Derrida'nın logocentrisme (sözmerkezcilik) kavramının içeriğinde de kendini gösteriyor. Derrida batı düşüncesindeki doğa-kültür, beden-zihin, varlık-yokluk gibi ikili karşıtlıklara benzer bir biçimde "söz "(logos) ile "yazı" arasında bir karşıtlık kurar. Bu karşıtlığa göre, söz dilin daha sahici bir kullanımıdır, çünkü söz konuşan kişinin niyetini, bilincini yansıtır, "zihninden, aklından"  geçeni  doğrudan doğruya bildirir.  Oysa yazıda anlam  konuşan  ya da yazan kişiden uzaklaşmış, kopmuştur, zihindekini doğrudan doğruya yansıtmaz;  dolayısıyla yanlış anlamaya elverişlidir. Derrida'da logos "akıl"ı da kapsıyor.     

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KAIROS - SENKRON
KAIROS - SENKRON
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!