Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?

Eskiden radyoda, televizyonda "rakip" yerine "raakip", "hakem" yerine "haakem" diyenleri    görünce bu hataları onların okuma fırsatı bulamamalarına bağlar, bıyık altından güler geçerdik. Bir de "laiklik" yerine "laayiklik", "inkılâp" yerine 'inkilap" diyen milletvekilleri vardı;  onlarla durmadan  alay edildiği için bu iki telaffuzdan daha sonra kurtulabilmiştik.  Bugün görsel basında duyduğumuz söyleyiş hataları böyle bir iki örnekle sınırlı değil.  Bu   hatalar o denli arttı ki, bunların bir dökümünü  çıkarabilmek için vakit harcayıp uzun listeler hazırlamamız gerekiyor. Söz konusu hataları bugün artık iyi bir öğrenim görmemiş, görememiş kimselerde değil, iyi üniversitelerde  okumuş, toplumda bir mevkii olan kimselerde, hattâ akademik unvanlı kişilerde bile görüyoruz. Radyolarda, ekranlarda  konuşanları, spikerleri, muhabirleri, gazetecileri, "kanaat önderleri"ni, siyasetçileri   milyonlarca insan dinliyor. Tehlike, onları dinleyenlerin  o  kelimelerin öyle telaffuz edilmesi gerektiğini sanmasında. Ama tehlikenin daha büyüğü, yanlışın her gün tekrar edilmesiyle doğrunun yadırganır hale gelmesinde. Bugün o kaygıyı duyar olduk.                

   Son zamanlarda iki hatanın arttığını gördüm. Bunlardan biri, adem-i merkeziyetçilik teriminin âdem-i merkeziyetçilik diye, yani /a / sesinin uzatılarak söylenmesidir. Oysa "adem" ile "âdem" iki ayrı kelime, Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu'nda ikinci kelimenin başına düzeltme işareti konmuş bu yüzden.

    Âdem, "insan" demek, aynı zamanda din  kitaplarına göre Tanrı'nın yarattığı ilk insan; "adam" kelimesi onun biraz ses değişimine uğramış hali, âdem elması, âdem evladı, âdemoğlu kelimelerindeki ilk harflerin üstüne düzeltme işareti konması, o sesin  uzatılarak okunması gerekiyor.

   Adem ise, yokluk, yoksunluk, bir şeyin olmaması, bulunmaması demek. Eski Türkçede birçok kelimenin önüne gelip birer tamlama olarak kullanılırdı; adem-i basiret (basiretsizlik), adem-i iktidar (iktidarsızlık), adem-i istikrar (istikrarsızlık) gibi. Bunlar bilinmeyebilir, eskimiştir. Ama adem-i  merkeziyet öyle değil. Yakın tarihimizde bir yeri var. Adem-i merkeziyet Osmanlı Ahrar Fırkasından siyaset adamı, düşünür  Prens Sabahaddin'in (1879-1938)  türettiği bir terim. Prens, adem-i merkeziyetçiliği savunan bir dernek kurmuş, Osmanlı devletinin adem-i merkeziyetle, yani merkezden değil, çevreden, vilayetlerden yönetilmesini,  vilayetlere geniş yetki verilmesini istiyordu. Bu terim o yıllarda kullanılıp bir kenara konan bir terim olarak kalmadı. Günümüzde de sıkça kullanılıyor. Bugün illere, yerel yönetimlere daha geniş yetki verilmesinden yana olan siyasetçiler, partiler var.

    Ben terimdeki ilk sesin uzatılarak "âdem-i merkeziyet" diye telaffuz edildiğini   aydınlardan, iyi gazetecilerden duydum.  Hattâ bu görüşü savunan bir siyasetçi bile bu şekilde telaffuz  etti.  Vikipedi'deki "Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti" maddesinde, maddenin başlığında değil ama, metninde yine "âdem-i merkeziyet" diye yazıldığını gördüm. Buna artık imla hatası denemez; terimi bilmemek bu.   

    Yine gitgide yayılan bir "resmî geçit" (birinci kelimenin sıfat sanılıp sıfat eki /î-/  takısıyla uzatılıyor). var. Bazı radyo-televizyon spikerleri böyle okumaya başladılar. Televizyonda yayımlanan bir yarışma programında da aynı şekilde ekrana yazdılar. Oysa oradaki kelime "resmî" değil, geçit, tören anlamına gelen resm.  Resm-i geçit kelimesini artık tamlamalarda kullandığımız tire işaretini kullanmadan, "resmigeçit" diye yazıyoruz.  Onun yerine "geçit töreni" dense hatanın önüne geçilir.    

   En yaygın hata  vak'a / vaka kelimesinin söylenişinde. Ya birinci /a/ sesi, ya ikinci /a /sesleri  ya da ikisi birden uzatılıyor. Oysa iki / a/ sesi de  kısadır. Osmanlı abecesinde bu kelime   وقعه (vav-kaf-ayın-he) harfleriyle yazılırdı. Bu kelimedeki üçüncü sesin yeni Türkçede karşılığı yok. Ayınlı kelimelerde harfin kullanıldığı yerde söyleyiş kesintiye uğratılır, yazıda bu durum tersine dönmüş bir kesme işaretiyle gösterilirdi. Eskiler bu sesin kullanıldığı kelimelerin orasını kesintiye uğratıp  heceyi vurgulayarak söylerlerdi; "meş'ale", "san'at" kelimelerinde olduğu gibi. Söyleyişteki o kesintili söyleyişe "ayın çatlatmak" denirdi. Sade Türkçe geliştikçe ayın çatlatmaktan vazgeçtik. Ayın çatlatanlar, açıkça söylenmese de, hafiften kınanırdı.  "Vak'a"nın yazımını da değiştirdik, "vaka" diye yazar olduk.  Doğrusu da buydu. Fakat burada özel bir durum var gibi. Biraz aykırı bir şey söyleyeceğim, "vak'a" kelimesini şu yazımında görüldüğü gibi, ayınını çatlatarak okumaya devam etseydik, söz konusu yanlış telaffuz ortaya çıkmazdı. Sayısız insan yine ayınlı bir kelime olan "meş'ale"yi de doğru bir şekilde telaffuz edemiyor, "meşaale" diyorlar, oysa /a/ sesi yine kısadır.  Ayınları çatlatmaya devam edelim demiyorum, ama durum bu.  Dil  acayip bir yapı. Bir yerde uygulanan bir kuralı aynı kuralın geçerli olması gereken başka bir yerde uygularken zorlanıyorsunuz bazen. Şimdi öğrenmemiz gereken şey "vak'a"yı "vaka", "meş'ale"yi "meşale"  olarak söylemeyi öğrenmek. "Vaka" kelimesi bir hayli eskidi Türkçede. Yerini "olay, olgu" kelimelerine bıraktı. Ama birkaç yerde bayağı iyi tutunabilmiş; hasta yerine "vaka" diyoruz, onun hemen yanında "klinik vaka" sözü var;  bir de "polisiye vaka", "zabıta vakası", "adi vaka" tamlamaları. Hekimlerin büyük çoğunluğu "vaka" kelimesini doğru bir şekilde söylüyor; ama ekranlara çıkanlar arasında doğru bir şekilde söyleyenler çok az. Birkaç hekimin "vaka" yerine "olgu" dediğini gördüm. Gerçi olguyu eski dildeki "vakıa", İngilizcedeki fact, Fransızcadaki fait karşılığında kullanıyoruz, ama olsun, kulak tırmalayıcı  telaffuzdansa bunu benimsemek yeğdir.               

    Doğru telaffuzunu çok az duyabildiğim kelimelerden biri de "tarikat". Pek çok kimse kelimedeki birinci /a/ sesini uzatarak "taarikat" diye telaffuz ediyor.  Burada uzun olan ses /i/. Yani "tariykat" diye okunmalı. Bir başka büyük dert "ikametgâh"ta. Bunun da doğru telaffuz edildiğini nadiren görüyoruz. Bu kelimeyi "ikâmetgâh" diye okuyanların sayısına bereket.    Bu telaffuz öyle yayılmış ki, kelimedeki /k/ incelmeyecek diye uyardığım birçok kimse kelimeyi bu şekilde söyleyemeyeceğini, dilinin dönmediğini  söylemiştir bu satırların yazarına. Oysa aynı  kökten gelen "ikame"yi pek çok kimse doğru söylüyor, buradaki /k/ aynı sestir, yani kalın /k/.

   Şu üç kelime de çoğu kez yanlış telaffuz edilir: "lisan / sürçülisan",  "rakım", "pilaki" . Birinci kelimedeki /i/ sesini uzatıp "liisan / "liğsan" diye okurlar. Buradaki uzun ses /a/ sesidir, ama bu ses bu kelime ek alınca ortaya çıkar, "lisaanı, lisaanında" diye okunması gerekir. "Rakım"da da /a/ sesi uzundur.  "Pilaki"de ise /a/ kısadır; "pilaaki" yanlıştır.

     Bazı kelimelerin uzun sesleri o kelimeler yalın haliyle söylenirken hissedilmez,  ek alınca uzar. Örneğin, "edebiyât" kelimesindeki /a/ sesi uzundur, ama ek alınca uzatılır. "Edebiyatı / edebiyatın" diye yazarken, konuşmada  "edebiyaatı / edebiyaatın" denmesi gerekir. Ne var ki, kelimenin bu telaffuzunu herkesten duyamazsınız; birçok  edebiyat öğretmeniyle öğrencisi de bunlar arasında. "Dünya" kelimesinde de aynı durum söz konusu. Bu kelime "dünyaayı" diye söylenir, ama yazıda düzeltme işareti kullanılmaz. Fazlasıyla kulak tırmalayıcı olan kısa /a/lı "dünya"yı bile duyar olduk. Ek alınca uzun ses vermesi gereken daha birçok kelime var. Ek alınca "infaz", "enkaz", "lakap", "makam", "karar" kelimelerindeki ikinci /a/ sesleri uzatılır. Ama birinci /a/lar "laakabı", "maakamı" diye uzatılmaz. "Vahim" kelimesi de "vaahim" diye söylenmez.

    Son otuz kırk yıldır basında pek çok kimse komşumuz Irak'ın adını "Iğrak" diye telaffuz eder oldu. Kırk yıllık Kâni olur mu Yani!  İlk kez 1991'de birinci körfez savaşı sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal bir demecinde  Iğrak dedi, derhal moda oldu. Oysa uzak anlamına gelen Türkçe kökenli "ırak" ile bir ülkenin adı olan, Arapça kökenli  Irak'ın söylenişi arasında —bunlar iki ayrı kelime olduğu halde— hiçbir fark yok. Bir de pek masum bir kelime olduğu halde binlerce kişinin yanlış telaffuz ettiği "hayır" kelimesi var. Pek çok kimse daha kibar bir söyleyiş olduğunu sanarak bunu "haayır" diye telaffuz eder.  Oysa "iyilik" anlamına gelen "hayır"la bu "hayır" arasında da hiçbir fark yok; ikisinde de /a/ sesi kısadır. "Haayır" diye seslendirilen, "hâyır" diye yazılan bir kelime de vardı eski dilde, artık kullanılmıyor; "hayrette kalan, şaşıran" demek.  Yine kibarlık olsun diye bazılarınca tercih edildiğini sandığımız  bir "dolar" (para birimi anlamında) söyleyişi var, bazı kimseler /l/ sesini inceltirler. Köşklerde, yalılarda  geçen eski Yeşilçam  filmlerinde Erol adındaki  /l/ sesini incelten kibar aileleler olurdu;  tıpkı "dolar" gibi! Eskiden Alman kelimesindeki /l/ sesini de inceltenler olurdu, çok şükür onlardan kurtulduk. Ama hepsinde aynı kibarlık merakının payı  var.    

    Türkçeye yerleşmiş olan, sesleri birbirine benzeyen Arapça, Farsça kökenli pek çok kelime karıştırılır. Bunların belki de en yaygın olanları sükût/ sukut, eşkâl/ işgal kelimeleridir. "Sükût" sessizlik, "sukut" ise düşme, aşağı inme anlamına gelir. Birinci kelime en çok  "sukut-u hayal"de karşımıza çıkar; ama bunu pek çok kimse "sükûtu hayal" diye seslendirir. Oysa "hayal kırıklığı"  dense hiçbir sıkıntı kalmayacak. "Eşkâl" (/k/ sesi ince) ise "şekil"in çoğuludur; en çok "katilin eşkâli"nde geçer. Ama bu tamlamayı "katilin eşgali /eşkali" diye duyarız hep, oysa "eşgal" ayrı bir kelime, meşgul demek. Yukarda "rakip"i "raakip" diye söyleyenlerden bahsetmiştim. Gerçekte "râkib" diye yazılan, yani /a/ sesinin uzatıldığı  eski bir kelime de var; o da binici, ata binen demek.   

   Arapça uzun sesleri seven, yazıda da sadece uzun sesleri harfle belirten bir dil. Herhalde bu yüzden, sanılır ki,  bu dilden gelen kelimelerde her ünlü uzatılacak. İşte çok yaygın iki hata: istifa, hibe. İki kelimede de /i/ sesini uzatırlar, oysa ikisi de kısadır. 

   "Devlet erkânı" (/k/ sesi ince olacak)  diye bir söz vardır, devletin ileri gelenleri anlamına gelir. Bunu da "devlet erkanı" diye (erkek adı Erkan'da olduğu gibi) seslendirilenler çıktı. Ben bir televizyon dizisinde, hem de iyi bir tiyatro oyuncusunda rastladım bu yanlış telaffuza. Sonra  gördüm ki, aynı hatayı işleyen daha pek çok kimse var. Yine ince  /k/ (eski abecede kef harfi) ile kalın /k/yı (kaf harfi) ayırt edememekten  doğan bir yığın hata görüyoruz. İşte bunlardan biri: "makus" diye seslendirilen kelime. Mustafa Kemal Paşa'nın  ikinci İnönü   muharebesinden sonra Garp cephesi komutanı  İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta, "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz" demesini duymuş olmamız gerekir. Zamanla kalıplaşmış bir söz haline gelen "makûs talih"teki /k/ sesini inceltmesi gerekirken inceltemeyenler hiç de az sayıda değil. Bunlar demek ki,  bu sözü duymamışlar, bilmiyorlar. Yine aynı türden bir hata: Hakkâri yerine Hakkari diyenler iyice çoğaldı.

    Bir hata da bazı kelimelerin sonlarındaki sert ünsüzlerin yumuşatılmaması gerekirken yanlış bir seslendirmeyle yumuşatılmasıyla ortaya çıkıyor. Buna göre, "blok", "blog", "hukuk", "teşvik", "tebrik"  kelimelerindeki sert /k/ ünsüzü yumuşatılmaz, yani sırasıyla "bloğu", "bloğu", "hukuğu", "teşviği", "tebriği" diye söylenmez, tabii yazılmaz da.  Türk Dil Kurumunun en yeni yazım kılavuzu ek alınca değişen söyleniş ve yazım değişikliklerini veriyor.   

   Batı dillerinden Türkçeye geçen kelimelerde hiçbir hece uzatılmaz,  Türkçe kökenli kelimelerde de. Sadece Arapçadan, Farsçadan dilimize geçen kelimelerde bazı heceler uzatılır.  Batı dillerinden Türkçeye geçen "kabine", "defile", "lider" kelimelerindeki /i/ sesleri uzatılmaz; gelgelelim, televizyonda bunlar çoğu kez "defiiile", "kabiine", "liider/ liğder" diye okunuyor.

   Bu yazıda verdiğim yanlış telaffuz örneklerinin hiçbiri "münferit" hata değil. Ben sadece aklımda kalanları anıyorum. Burada anmadığım daha nice yanlış var.  Bu derde bir çare bulunabilir mi?  İlk ve orta dereceli okullarda yıllarca okutulan Türkçe derslerinde dilbilgisi konusunun önemli bir yeri vardır. Bu derslerde dilbilgisi kuralları öğretilir, ama doğru telaffuz diye bir şey müfredatta yoktur. Bu konuya biraz olsun vakit ayırmak öğretmenlerin de aklından geçmez.  Gitgide artan telaffuz hatalarına bir çözüm bulmak için akla gelebilecek ilk çare Türkçe-edebiyat derslerinde bu konuya da yer verilmesidir. Ne var ki, Türkçe, edebiyat  dersleri veren öğretmenler de öğrenciyken böyle bir öğrenimden geçmemişlerdir. Sıkıntı burada. 

       Türkçe telaffuzda en önemli konu uzun hece-kısa hece ayırımıdır.  Hangi hecelerin uzun, hangilerinin kısa olduğunu bilmek bir hazırlık gerektirir. Kolayca yanılabilirsiniz. Ben de yakın geçmişe kadar  Arapça kökenli "tahin" kelimesini /a/ sesini uzatarak, "tâhin" diye söylerdim. Sonra öğrendim ki, o ses  uzatılmayacakmış. Türkçeye Arapçadan, Farsçadan binlerce kelime geçmiş. Bunların pek çoğu zamanla dilden düşmüştür. Ama Türkçeye yüzyıllar önce yerleşmiş, dilimizden artık atılamayacak,  kullanırken yabancı kökenli olduğunu bile fark edemediğimiz, dile tamamıyla mal olmuş daha binlerce kelime var. Uzun hece-kısa hece konusu bu kelimelerin hepsinde karşımıza çıkar.[1]

    Divan edebiyatı liselerde hakkı verilerek okutulmaz, bunu biliyoruz. Divan şiirinde kullanılan aruz ölçüsünün kalıpları eskiden hiç olmazsa biraz öğretilirdi.  Günümüzde ise aruz kalıpları tamamıyla müfredattan kaldırılmıştır. Divan şiirinin bu  yönünü müfredat dışı bırakırken bir imkânı da ortadan kaldırmış olduk. Aruzu öğretmek demek bu ölçünün on beş kalıbını ezberletmek, kestirmeden söylersek, öğrenciyi o meşhur müstef'ilâtün  kalıbıyla sınamak  olmamalıydı. Asıl hedef, eski şiirimizin örneklerini doğru bir biçimde okumayı öğretmek, o şiirlerdeki sesi sadâyı hissettirmek olmalıydı. Buna önem verilseydi, ezberletilen aruz kalıpları zamanla unutulsa bile o şiirlerdeki ses  kulaklarda kalırdı. Böyle bir öğrenimden geçen bir kimse ileride bilmediği bir kelimeyle karşılaştığında da, ana diline değer veren biriyse, hiç olmazsa hangi hecenin nasıl okunması gerektiğini merak edip doğrusunu araştıracaktır. Bu  imkânı kaçırdık. Fakat bir kazancımız var. TDK'nin Türkçe Sözlüğü'nde olsun, Kubbealtı Lugati nde  olsun, tanımlanan kelimelerin, tıpkı İngilizce sözlüklerde olduğu gibi, nasıl okunacağı belirtiliyor. Eski sözlüklerde yoktu bu. Sözlükçülükte çok önemli bir gelişmedir. Ama okullarda öğrenciye Türkçe sözlüğe bakma alışkanlığı aşılanıyor mu?   

   Bu yazıda bir nokta yanlış anlaşılmamalı. Burada yakındığım kimseler ne anadili Türkçe olmayan vatandaşların, ne de Anadolu şivesiyle konuşanların Türkçesi. Anadolu'da her yörenin kendine özgü bir şivesi vardır; konumuz bu değil, ama burada anılan hatalı söyleyişlerin hiçbiri yöre ağızlarından gelmiyor. Andığım hatalar bu dilin  imlasını, söz dağarcığını, kısacası  Türkçeyi bilmemekten kaynaklanıyor. Hiçbir yöre ağzında "mahzur", "alfabe",  "sezaryen" kelimeleri sırasıyla "mahsur", "alfaabe",  "sezeryan" yahut "sezaryan"   diye söylenmez.

     Türkçenin temiz,  doğru bir şekilde konuşulmasında iki  kesime büyük iş düşer. Birincisi, tiyatro oyuncuları; telaffuz, vurgu, diksiyon çok önemlidir tiyatroda. İkincisi de radyo-televizyon spikerleridir. İkinci kesim birincisinden çok daha önemli. Her gün bir tiyatroya gitmeyiz, ama  radyo-televizyon yirmi dört saat evlerin içindedir.   

    Eski haliyle Ankara, Istanbul radyoları, siyah-beyaz devlet televizyonunun ilk döneminde spikerler bu ödevlerini hakkıyla yerine getiriyorlardı. Türkçeyi hem doğru, hem de güzel bir şekilde konuşan, işlerine saygılı spikerler vardı.  Türkiye radyolarının ilk kadın spikeri Emel Gazimihal'e yetişemedim. Onu dinleyenler "Türkçeyi şakırdı" diye anlatıyorlar. Ama aynı zamanda bir radyo spikeri olan Mesut Cemil'i bantlardan dinledim. Türkçeyi nasıl bu kadar  güzel konuştuğunu (aynı zamanda yazdığını) görebilmek için kendisini dinlemek, yazdıklarını okumak gerekir. Ruşen Kam spiker değildi ama, yönettiği musıki programlarında uzun uzadıya konuşurdu, onun da  Türkçesi çok güzeldi. Onların dışında da,  radyolarda  pırıl pırıl  bir Türkçeyle konuşan birçok spiker, birçok programcı vardı.  Ankara'dan Zafer Celasun, Jülide Gülizar, Mukaddes Gözaydın,  Ülkü İmset (daha sonra Giray), Can Akbel, Mehpare Çelik, Çetin Çeki, Tuna Huş, Erkan Oyal, Sevim Cambaz, Mesut Mertcan; Istanbul'dan Baki Süha Ediboğlu, Marifi Orhon, Faik Yenin, Orhan Boran, Doğan Soylu, Tarık Gürcan,  Halit Kıvanç, Başak Doğru bu mesleğe saygınlık kazandırmış olan unutulmaz spikerlerdir. Bu spikerlerin her biri bütün bir toplumun Türkçe konuşma öğretmeni gibiydi. Bir nostalji havası estirmek için değil, hatırlanmaları, örnek alınmaları gerektiği için anıyorum adlarını. Yok böyle spikerler şimdi. Bugünün haber  spikerleriyle programcıları arasında yabancı dil bilen, dünya gündemini günü gününe takip edebilen, mesleğine bağlı, kamuoyunda saygı gören gazeteciler de var elbette. Ama dile özen diye bir kaygıları yok.  Çoğunun üç cümlede bir  "an itibariyle",  "adına" gibi "buluş"lardan, "detay", "kriter", "jenerasyon"  gibi yabancı kelimelerden hoşlandıklarına bakılırsa, ana dillerini sevdiklerine inanmak zor.  Bugünkü televizyonların Türkçesi halka kötü örnek olacak seviyede.  Haber spikerleriyle  programcılar dışında, çağırdıkları yorumcuların konuştukları Türkçeyi de her gün görüyoruz; bazı siyasetçilerin, parti başkanlarının, bakanların, başbakanlık etmiş kimselerin  konuştuğu Türkçeyi de.  

    Türkçenin doğru bir şekilde kullanılması için uyarı niteliğindeki yazılarda dil yanlışlarına değinilir. Nurullah Ataç bu yolda bir öncüydü.  Ömer Asım Aksoy 1980'de, basında gördüğü dokuz yüz  "dil yanlışı"nı gösterdiği bir kitap yayımlamıştı. Daha sonra Şiar Yalçın, Feyza Hepçilingirler, Hakkı Devrim bu türden dizi yazılar yayımladılar. Onlardan başka, yanlış olduğu apaçık görünen kullanımlara zaman zaman değinen pek çok yazar oldu.  Bu yazarlardan sadece Hakkı Devrim zaman zaman konuşma hatalarına da dikkati çekerdi. Öteki yazarların üzerinde durmadıkları  bir doğru konuşamama derdi  var bugün. Çok yaygınlaşmış "akut" bir durum bu. Şimdiye dek basında hep, "dahi" anlamına gelen  "de"yi ayrı yazamayanlarla "- de" halini bildiren "- de"yi de ayrı yazanlar yüzlerce kere eleştirildi. Ama "bile" anlamına gelen "dahi"yi, üstün zekâlı  anlamındaki "dâhi" gibi telaffuz edenler üzerinde de  durulmadı; oysa  "dahi-dâhi"deki  telaffuz hatası  /de-da/  yazım hatasını  çoktan geride bıraktı.

    Cemal Süreya Türkçenin kullanımındaki kötüye gidiş  üstüne 1980'lerin sonlarında yazdığı "Sözcükler" başlıklı keskin görüşlü denemede, "Nicedir büyük bir kayma var dilimizde. (...)  Dil sarsıntısı içindeyiz. Bir düşünce sarsıntısıdır da bu," demişti. Onun yakındığı şey, konuşma ve yazı dilindeki büyük yanlışlardı. Telaffuz yanlışları değildi. Çığ gibi büyüyen söyleyiş hataları  başka bir büyük kaymanın, yani başka bir sarsıntının işareti.

Bülent Aksoy

23 Ocak 2021

 

[1]  Bu yazıda üzerinde durduğum sorunun ciddiyetini galiba ilk kez fark eden kişi Ankara Radyosu  ile TRT televizyonunun siyah-beyaz  döneminin unutulmaz haber spikeri Ülkü Giray'dır. Giray Yanlışları ve Doğrularıyla Güzel Konuşma ve Dilimize Yerleşmiş Arapça ve Farsça Sözcükleri Okuma Kılavuzu (Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998) adlı kitabında Türkçede en çok kullanılan yüzlerce kelimede hangi hecelerin uzun, hangilerinin kısa, hangi kısa hecelerin vurgulu  olduğunu  birer birer gösteriyor. Kitabı bununla sınırlı değil, yazar  tonlama, vurgu, fonetik, diksiyon, ulamalar gibi, konuşma dilinin özelliklerini de örneklerle inceliyor. Türkçeye önem veren her yayım kuruluşunda bulunması gereken  değerli bir kaynak bu.  

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!