Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

Tekhne, Ars, Sanat

Bugünkü anlamıyla "sanat", yani güzel sanat, modern çağın bir kavramıdır. Modernlik öncesinde, gerek İlk Çağda, gerekse Orta Çağda,  dünyanın büyük bir bölümünde sanat kavramı ana çizgileriyle aynı içerikteydi, ama tabii, kavramı belirten kelimeler her dilde ayrıydı.

   Eski Yunan'da bugün sanat dediğimiz uğraşa en yakın kelime tekhne idi.  Beceri, hüner,  zanaat ustalığı, meslek bilgisi gerektiren bir işti tekhne. Şiir, musıki, resim gibi, bugün güzel sanatların birer kolu olan dallar zanaat kollarıyla aynı kavram içinde toplanıyordu. Platon Devlet diyalogunda şiiri, resmi, heykeltıraşlığı hekimlik, dülgerlik, marangozluk, kunduracılık, saraçlık, demircilik, dokumacılık, nakışçılık ile aynı sırada anar.  Platon ilk dönem diyaloglarından Ion'da bile şiiri aritmetik, hekimlik, marangozluk, kehanet, balıkçılık, sürücülük tekhneleri ile kıyaslamıştı.[1] Eski Yunanca metinler başka dillere çevrilirken "sanat" diye çevrilir tekhne, başka dillerde de aynı anlama gelen bir kelime kullanılır (İngilizce ile Fransızcadaki art gibi). Bu bizi yanıltmamalı, kelimenin aslı tekhnedir.  Bugün bilim kavramına giren aritmetik de arithmetike tekhne diye anılıyordu.  Dil bilgisine tekhne grammatike (İÖ. II. yüzyılda  yaşayan Trakyalı Dionysius'a mal edilen bir metin aynı zamanda), hitabet sanatına tekhne rhetorike (bu da, Aristoteles'in bir metnidir)  deniyordu. Musıkiye de mousike tekhne deniyordu, ama bu, onun güzel sanatlardan biri olduğu anlamına gelmiyordu. Tıp da aynı kavramın içindeydi. Hippokrates'in Latinceye "ars longa, vita brevis" (sanat uzun, hayat kısa) diye çevrilen, hekimlik mesleği hakkındaki ünlü sözündeki ars / sanat kelimesinin de Yunancası tekhne idi. Batı dillerinde kullanılan, Türkçeye de geçen şu terimler tekhnenin mekanik hünerler anlamı üzerinden türetilmiştir. Teknik: hüner, beceri, zanaat; teknisyen / tekniker: becerikli, hünerli, bir zanaat dalında ustalaşmış kişi;[2] teknoloji: beceriler, hünerler toplamı, zanaatların tekmili; teknokrasi: hünerli kişilerin yönetimi, yani devlet yönetiminde, uzmanlaşmış teknik elemanlara, özellikle mühendislere ağırlık verilmesi. Şuydu Yunancada "güzel" sıfatı için kullanılan kelime: kalos. Ama kalos, "iyi, nitelikli, faydalı, ahlaki bakımdan doğru"  demekti, dolayısıyla kastettiğimiz anlamıyla "güzel"den daha geniş bir anlam bandı vardı.[3]

    Eski Yunan'da şiirden, resimden, heykeltıraşlıktan beklenen şey insanda bir güzellik duygusu uyandırması değildi. Bu tekhnelerle uğraşanların da, onların alıcılarının da ilgi alanı genel insan faaliyetleriydi. Devlet diyalogunda Sokrates kuracakları devlette şiir, resim gibi tekhnelere  neden yer vermeyeceklerini anlatırken,[4] Homeros'un gündelik işlerde olsun, devlet işlerinde olsun insanları hangi kurumların daha iyi hale getireceği, devlet düzeninde hangi değişikliklerin, hangi kanunların gerekli olduğu, hastaların nasıl iyileştirileceği, hangi savaşın nasıl kazanılacağı konularında söyleyecek hiçbir sözü olmadığını ileri sürer  (599c - 600a ).        

   Güzel bir şiiri dinleyenlerde güzellik duygusu hiç mi yoktu diye sorulabilir. Eskiler güzel olan bir şeyden elbette zevk alıyorlar, ama o zevk başlıbaşına bir duyuş, bir estetik duyuş  olarak dile getirilmiyor, hoşlanma duygusu o zevki veren nesnenin öteki işlevleri içinde eriyor, ayırt edilmiyordu.  Çünkü "güzellik", "sanat" (güzel sanat) kavramları yoktu  o çağda.  

   Uzunca bir süredir dünya edebiyatının en büyük epik ozanı sayılan Homeros'un  İlyada ile Odysseia destanları şiir zevki vermek için seslendirilmiyor, şiir zevki almak için dinlenmiyordu.  Sözlü bir geleneğe dayanıyordu şiir.  O  destanların metinleri yoktu ortada, sonradan yazıya geçirildiğini biliyoruz. Şiirleri ezbere bilen, rhapsodos  denen  gezici ozanlar seslendiriyorlar, başta Homeros ile Hesiodos olmak üzere belli başlı ozanları halka anlatıp şiirlerini yorumluyorlardı. Homeros'un  şiirleri ayinlerde, şenliklerde,  adak şölenlerinde  törensi bir hava içinde dinleniyordu. Homeros'un şiiri Yunan mitologyasının, yani o çağın dinini meydana getiren eski mitleri işleyerek Yunan toplumun içinde bir "kültür birliği" de sağlıyordu. 

  Latinceye gelince, bu dildeki ars Yunanca tekhneye denk düşer;  hüner, ustalık, zanaat demektir o da.  Bu Latince birimden türeyen, sanat anlamına gelen kelimeler Latinceden çıkan Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Romenceden başka Latinceden çıkmayan İngilizcede de  kullanılır.  

   Orta Çağ Avrupa'sında bilim öğretiminin quadrivium'u (aritmetik, geometri, astronomi, musıkiden meydana gelen dört bilgi) Yunan Pythagoras'ın evreni matematik ile açıklayan öğretisinden kaynaklanır. Günümüzde güzel sanatların bir dalı olan musıki İlk Çağda da, Orta Çağda  da öteki üç bilgi dalı  gibi matematiğin bir koluydu. Musıki öğretiminde saz çalmak, şarkı söylemek gibi icracılık hünerleri değil, musıkinin matematikle ilgili yönleriydi konu. Quadrivium öğretimin sonraki basamağıydı; daha önce öğretilen, yine Yunan kaynaklı olan Trivium (üç bilgi), yani Retorik (etkili konuşma sanatı), Gramer (dil bilgisi), Diyalektik (mantık) ile birlikte Yedi Bilgi'ye (Liberal Arts) dayalı öğretimin programını meydana getiriyordu. Eski Yunan'da triviumun öğretimin ilk basamağı olmasının amacı dili etkili bir biçimde kullanma tekhnesini kazandırmaktı. Dili iyi kullanan biri Yurttaşlar Meclisinde sivrilip öne çıkabiliyordu, hatiplik mahkemelerde de çok işe yarıyordu.

   Bugün İngilizcede  arts (çoğul), matematik ile doğa bilimlerini değil de, insan bilimlerini içine alır. Faculty of arts and sciences fen-edebiyat  fakülteleri için kullanılır; arts burada edebiyat öğretiminin yanı sıra, tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji öğretimini de kapsar. İngilizcede "the arts" (önünde tanımlık olunca) denince güzel sanatlar akla gelir. Bunlara karşılık, bir ikileme olan arts and crafts deyimi İngilizcede el sanatları demektir. İngilizce ile Fransızca artisan doğrudan doğruya zanaatkâr anlamına gelir. Art  varken artisan (zanaatkâr) kelimesine de ihtiyaç duyulmuş. Art  günlük dilde  bir işte teknik beceri, hüner, ustalık anlamlarında da kullanılır, tıpkı Türkçedeki "sanat" gibi;  aşçılık, terzilik, doğramacılık benzeri meslekler teknik ustalık gerektirdiği için birer "sanat"tır.  Bu kullanımlar iki kavramın ne kadar iç içe geçtiğini açıkça gösteriyor.

     Onsekizinci yüzyıl güzel sanatların bir dalı anlamındaki art kavramının zanaattan koptuğu bir dönemdir. "Sanat"ın artık yeni bir anlamı vardı: sanat, insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan bir el becerisi değil, insana bir iç hazzı verme amacı güden,  estetik duygu uyandıran, edebiyat,  musıki, resim gibi güzel sanatlardan biriydi. Terimin bu anlama kavuşmasında bir sıra düşünürün emeği geçmiş. "Estetik" kavramı bu dönemin bir ürünü. Araştırmalara göre, "estetik" terimini ilk kez  Alman filozof Alexander  Baumgarten (1714 - 1762) kullanmış (1735'te yazdığı bir eserde). Terimin kaynağı Yunanca aisthetikos. Yunancada "duyu algıları  hassas olan, duyan, duygulu" demek;  kelimenin fiili de "duyularla ya da zihinle algılamak, duymak, duyumsamak, hissetmek" anlamına geliyor. Baumgarten Yunanca kelimeye yepyeni bir anlam yüklemiş oluyordu. Baumgarten'e göre estetik algı, güzel olanı duymak, duyumsamak, onun hazzını tatmak demekti. Onsekizinci yüzyılda estetik kavramı üzerinde ortaya atılan fikirleri sistemli bir hale getirip bir kurama oturtan Yargı Yetisinin Eleştirisi (1790) adlı eseriyle Kant oldu. Kant'ın tanımına göre, estetik tavır hiçbir çıkar gözetmeyen, güzel olandan hiçbir fayda beklemeyen, güzele güzel olduğu için değer veren  bir duyuş gerektiriyordu. Dolayısıyla sanat eseri kendine yeten, sadece mükemmelliğin amaç güdüldüğü,  güzellik dışında hiçbir duygu uyandırmayan bir estetik nesneydi. Böylece sanat eseri kendi dışında hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlığa kavuşuyor, bir dokunulmazlık elde ediyordu. Öte yandan,  estetiğin, güzelliğin başlıbaşına bir değer haline gelmesiyle sanat eseri parayla ifadeyle edilebilen,  maddi bir değer de kazanmış oluyordu.    

    Ondokuzuncu yüzyıl başlarında ilkin Fransız edebiyatında kullanılan, daha sonra bütün bir romantik edebiyatın felsefesini özetleyen ünlü "sanat, sanat içindir" sloganı bu yeni sanat anlayışının bir ürünü olarak yaygınlaştı. Sanat eserinin içsel bir değeri olduğunu, hakiki sanatın didaktik, faydacı, ahlaki, siyasi hiçbir işlevi olamayacağını dile getiren bir sanat anlayışıydı bu. İlkin Edgar Allan Poe'nin kullandığı, ondokuzuncu yüzyılın sonlarıyla yirminci yüzyılın başlarının modern şiirini etkileyen "saf şiir" kavramı da aynı sanat anlayışının bir uzantısıydı. 

    Türkçede de, Arapçadan gelen sanayi, tekhne ile ars terimlerine denk düşer. Sanatlar, zanaatlar, ustalıklar, hünerler, marifet anlamına gelir sanayi. "Sanayi"nin tekili de sınâat, yani sanat.  Aynı kelimenin tekili de,  çoğulu da terim türetiyor.  

    Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesinin temelinde,  1882'de kurulan Sanâyi-i Nefîse Mektebi vardır. Sanâyi-i Nefîse "güzel sanat"ın eski Türkçedeki karşılığıydı. Okulun adı 1928'de  "Güzel Sanatlar Akademisi'ne çevrildi. Sanayi kelimesinin geçtiği bir başka tamlama da  söz sanatları anlamına gelen "sanâyi'-i lâfziyye"ydi.  

   Osmanlı döneminde, daha önce "ıslahhane" adıyla kurulmuş olan, yetim ya da kimsesiz çocukların kabul edildiği okullara 1860'larda  "sanayi mektebi" adı verildi. Birçok şehirde açılan sanayi mektepleri teknik meslek becerileri kazandıran öğretim kuruluşlarıydı. Kızlar için de kız sanayi mektepleri açılmıştı. Cumhuriyet döneminde 1943'ten başlayarak erkek sanat orta okulları ile erkek sanat enstitüleri açıldı. Bu okulların hepsi öğrencilerine teknik  beceri kazandırma amacıyla açılmıştı. 1973'te bu tür okullara "endüstri meslek lisesi" adı verilmeye başladı.

   Görüyoruz ki, sanat kelimesi Türkçede de iki anlamıyla kullanılmıştır. Sanatkâr da aynı şekilde iki anlamda kullanılır. Ressama, besteciye, şaire sanatkâr dendiği gibi, işini iyi bilen usta bir marangoza, kuyumcuya, oymacıya da sanatkâr denir. Zanaatkâr kelimesi bu ikinci anlamı pekiştirir.  Zanaat, sanat kelimesinin halk ağzında uğradığı bir değişimle ortaya çıkmış gibi görünüyor.    

   Tekhneye dönelim. Aynı kelime Türkçede de var: tekne. Dîvânü Lugâti't-Türk'te geçer. Demek ki çok eski bir kelime. Ne var ki, Kâşgarlı Mahmud "tekne" kelimesinin anlamını herkesin bildiğini kabul etmiş olacak ki, ayrıca tanımlamamış, kelimenin karşısına "tekne" yazmakla yetinmiş.  Onüçüncü yüzyıldan önceki Türkçenin etimolojisini veren sözlüğünde Sir Gerard Clauson "tekne"yi  "trough" (yalak),  "basin" (bir çeşit leğen) diye tanımlamış. Clauson bu kelimenin Anadolu Türkçesinde, içinde bir şey yıkanan, yahut hamur yoğrulan geniş, yuvarlak bir çanak" anlamına geldiğini yazmış. Onüçüncü yüzyılın sonlarıyla ondördüncü yüzyılın başlarında yazıldığı sanılan İbnü-Mühennâ Lûgati'nde, "Leğen, (...)  [aynı zamanda]  ağaçtan oyularak yapılan kap demektir" diye tanımlanmış.

 Tekne kelimesini günümüz Türkçesinde de kullanıyoruz: hamur teknesi, ekmek  teknesi, süt-peynir mayalama teknesi, çamaşır teknesi, tekne kazıntısı. Tanbur, ud, bağlama gibi sazların oyuk, şişkin gövdesine de tekne denir. 

 Bu tekne ile Yunanca tekhne arasında herhangi bir bağ var mıdır, bilinmiyor bu. Hasan Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü'nde (1999) tekne kelimesinin Azerbaycan lehçesiyle Beltirce, Özbekçe, Kazakça, Kazan Tatarcası, Çuvaşça, Eski Kıpçakça, Macarcada yazım değişikleriyle aynı anlamda kullanıldığını belirttikten sonra "kelimenin kökenini bilmiyoruz" diye ekliyor.    

İki kelime arasında mutlaka bir anlam bağı kurmak istersek, bir iddiada bulunmadan, Türkçedeki tekne de içinde bir iş görülen, bir işe yarayan, ya da bir hüner gösterilen bir nesnedir diyebiliriz. Bir de küçük yatlara tekne denir; buna bağlı olarak geminin kaburgası olan ana bölümüne de.  Bu da, öteki tekneler gibi ağaçtan yapılmış, gövdesi oyuk bir taşıt oluşuna bağlanabilir belki.    

 

Bülent Aksoy

20 Mart 2021

 

[1]  Eski Yunan'da şiir, musıki, dans bir bütündü. Şiir musıki eşliğinde söylenir, bu sırada dans edilirdi. Bu bile o üç "tekhne"den her birinin ayrı bir "sanat" olmadığını gösterir.    

[2]  Aynı anlama gelen bu iki kelimeden birincisini Fransızcadan, ikincisini Almancadan almışız. 

[3]  "Güzel sanatlar"ın modern Yunancadaki karşılığı kales tekhnike. Demek ki  "kalos"un anlamı  sonradan genişletilmiş.  

[4] Platon bu bağlamda şiir, musıki, dans,  resim, heykeltıraşlık  tekhnelerinin tamamını kastediyordu.  Tragedya  şairi de bu kapsamdaydı.  Sokrates tragedyanın babası saydığı Homeros'un "devlet"e  hiçbir yarar sağlamayacağını söylüyordu.     

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!