Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

PEYGAMBER

İslam dinine göre yoktan var eden, her şeyi yöneten, her şey hakkında söz ve hak sahibi olan biricik yaratıcı ulu Rab tarafından özel olarak seçilip görevlendirilmiş olan ve insanlara onun buyruklarını bildiren, onları hak yoluna, dine çağıran, vahiy yoluyla kendisine gelen bilgiler doğrultusunda insanların nasıl yaşaması gerektiğini anlatan kimsedir.

Ayrıca bu sözcüğün Müslümanlar için özel bir kullanımı yeri de vardır. Hazreti Peygamber… Sözcük bu anlamda kullanıldığında özel ad gibidir ve yazımı büyük harfle başlar.
Çoğumuz peygamber sözcüğünün Arapça olduğunu sanır ama Arapça değil Farsçadır. Sözcüğün İngilizce ve Almancası prophet, Fransızcası prophète, İtalyanca ve İspanyolcası profeta’dır.

İngilizce prophet sözcüğü, pro önce/önceden ve phesein/ söylemek sözcüklerinden birleştirilerek türetilmiştir.  Yunancadan yapılmış bir çeviridir.  Yani peygamber, προφήτης (prophḗtēs), bazen gelecekteki olayları önceden görüp bildiren ve ayrıca kutsal, tanrısal iletilerden insanlara bilgi veren kişidir. Daha ileri bir yorumla da peygamber o iletilerin daha çok kişiye ulaşması için çaba gösterir, mücadele eder. İbranice'de נָבִיא (nāvî), "sözcü" sözcüğü geleneksel olarak "peygamber" şeklinde çevrilmektedir. Bu sözcüğün okunuşu nâbi şeklindedir. Arapça peygamber sözcüğü karşılığı olarak kullanılan sözcüklerden biri de nebi sözcüğüdür. Dolayısıyla aslı Aramice nabaya olan sözcüğün İbraniceye navi/nabî ve oradan da Arapçayı nebi olarak geçtiğini görüyoruz.

Peygamber TDK Güncel Sözlüğü’ne göre Farsça bir sözcük olup kökü Farsça peyġām-ber sözcüğüdür. Anlamı: Allah’ın, buyruklarını insanlara iletmek için elçi olarak görevlendirdiği kimse; elçi, yalvaç, yalavaç demektir.

Peygamber (peygām-ber/peyâm-ber) kelimesi Farsça sözlükte “haber getiren” demektir. Eski Türkçe karşılığı yalvaçtır (yalavaç)’ tır. Ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçe’ ye geçip yerleşmiştir.

İsmet Zeki Eyuboğlu’ nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü’ ne göre (s.722) Türkçe yalvaç veya yalavaç sözcüğünün kök anlamı yalvaran yakaran, anlam genişlemesiyle de yardımcı, tanrı elçisi, tanrı ile insanlar arasında aracılık eden kimsedir. Yal kökünden türeyen yalvı büyü, yalvıcı da büyücü anlamlarına gelmektedir. Yalvaç Farsça peygamber ve Arapça da resulün karşılığıdır.
Ancak yalvaç sözü eskimiş olup artık yaygın olarak kullanılmamaktadır.

 
Sevan Nişanyan Sözlerin Soyağacı’ nda (s. 381) Farsça paygâmbar tanrı elçisi, haberci açıklaması yaparak, bunun Arapça rasul karşılığı olduğunu belirtmektedir.

Şemseddin Sami’nin Kâmûs-ı Türkî (s.289) adlı eserinde Farsça peygâm veya peyam haber, peygamber de taraf-ı İlahi’den haber getirip evâmir ve nevâh-î İlâhiyeyi teblîğ eden zat, nebî, râsul şeklinde açıklanmaktadır.

TDV İslam Ansiklopedisi’ne göre peygamber (پيغامبر) Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimsedir.

Kur’an’da ve Hadislerde Peygamber. Kur’ân-ı Kerîm’de peygamber karşılığında nebî, resûl ve mürsel kelimeleri, peygamber göndermeyi ifade etmek için irsâl, ictibâ, ıstıfâ ve ba‘s kökünden fiiller kullanılır, ifadelerini kullanmaktadır. Nebî sözlükte “haber veren; mertebesi yüksek olan; açık seçik yol” anlamlarına gelir. Resul ve mürsel kelimeleri de “gönderilmiş kişi” anlamındadır.

Nebî: ﻰ) i. (Ar. neb’ “haber vermek”ten nebі). Nebi etimolojisi yukarıda anlatılmıştır.
Nübüvvet: ﻧﺒﻮّﺕ) i. (Ar. nubuvvet) Peygamberlik, nebîlik
Resûl: İnce okunuyor (ﺭﺳﻮﻝ) i. ( Ar. risālet “mektup veya elçi göndermek’ ten resul )
Mürsel: ﻞ) sıf. (Ar. irsāl “göndermek; salıvermek”ten mursel) İrsal olunmuş.
İrsal: İnce okunuyor(ﺍﺭﺳﺎﻝ) i. (Ar. resel > irsāl) Gönderme, yollama.
İctibâ: (ﺍﺟﺘﺒﺎﺀ) i. (Ar. cibāyet “vergi toplamak”tan ictibā). Toplayan anlamında.
Istıfâ: ﺍﺻﻄﻔﺎﺀ) i. (Ar. ṣafā’ “saf, temiz olmak”tan iṣṭifā’). Seçilmiş olan anlamında.
Ba’s: Kıyamet gününden bilgi verme.

Bu konularda çok sayıda kaynakta sonu gelmez bilgiler, rivayetler vardır. Bunları tek tek incelemeye çalışsak bir ömür bile az gelebilir. 

 

İnsanlar iki ayakları üzerine dikilmesini (homo erectus)  ve boşta kalan elleriyle birlikte beyinlerini de kullanmasını öğrendikten sonra şimdi anlamakta bile güçlük çektiğimiz o muazzam dili, dilleri ve kültürü geliştirmişlerdir. İşte bu zorlu evrim sürecinde insan içsel dürtüleri ve merakları ile araştırmaya, soruşturmaya başlamış, kafasında beliren acaba sorularına yeni yanıtlar bulmaya başlamıştır. İnsan kendisini sarıp sarmalayan doğayı ve doğada olup bitenleri anlamaya çalışmış, anladıklarını yan yana koyup bu şeyler ve olaylar hakkında kurallar (Nomos naturalis - nomos populus) oluşturmuştur. Yalnızca olmuş olanlar değil olacaklara karşı da ilgi duymuştur. ve olabilecek olanlar hakkında öngörülerde bulunmuştur. Dünyanın hemen her yöresinde insanoğlunun bu yönde çok ayrıntılı çalışmaları olmuştur. Kâhinler, biliciler kamlar ve dinler dünyanın düzenini anlamak daha iyi ve daha güvenli yaşamak gereksinimlerinden doğmuştur. Zaman zaman doğa olayları ile ilgili zaman zaman da toplumsal olaylar ile ilgili kestirimler yapmak yeni düzenlemeler önermek büyük önem kazanmaya başlamıştır. Toplumda üretim ilişkilerine koşut olarak gelişen güç ve mülkiyet sorunu güçlülerden veya haklılardan yana çözüm bekleyen en önemli bir konu olmuştur. Bu konu önemini günümüzde de göstermektedir.

Bu süreç içinde dinlerin ve o dinlere önderlik edenlerin yeri çok büyüktür. Özellikle din-tarım toplumlarında inançlar dünyanın gidiş yönü üzerinde büyük etkiler yapmışlardır. Bu bağlamda düşünülecek olursa Orta Doğu coğrafyasında doğmuş üç büyük din kendinden öncekilerden her yönü ile daha büyük iddialar ortaya koymuşlardır. 


Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık dinlerinin her üçünde de dünyanın bir yaratıcısının olduğu, her şeyin sahibinin, yöneticisinin de o büyük güç olduğu çok açık ve net bir dille anlatılmıştır. Bu dinlerde yaratıcı ulu güç, insanlar arasından birisini, birilerini seçip insanlara gerçeği, hakikati anlatma görevi vermektedir. Allah ya da tanrı bu işi peygamberleri aracılığı ile yapmaktadır. Yönetme yöntemi de vahiyler yolu ile bu seçilmiş kişilere bazı bilgi ve emirleri bildirmesi ve bu kişilerin aldıkları ve öğrendikleri bu bilgileri insanlara anlatması yoluyla olmaktadır. Anlatmakla da kalmamakta insanların yaşantıları anlatılan bilgi ve emirler doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu dinlerin ana teması budur. Böyle olunca da ulu rabbin elçisi olan peygamberlere çok büyük ödevler, görevler düşmektedir.

Bu özetin özeti derlememizde amacımız yalnızca peygamber sözcüğünün kökünü, kökenini ve anlamını kısaca anlatabilmektir. Peygamber anlatılması, bilinmesi gerekli kavramlar içinde yalnızca bir tanesidir. Daha yüzlercesi, binlercesi vardır. Elbette bu kavramları ayrıntıları ile bilenler de bulunmaktadır. Ama büyük çoğunluk bu kavramların bırakınız etimolojilerini günlük kullanımdaki anlamlarını bile bilememektedir. Anlamını bilemediği bu kavramların savunuculuğunu ve amigoluğunu yapmaları ise çok acıklı bir durumdur. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bilgilerle ilgili olarak kendi görüş ve düşüncelerimize yer vermedik ve bunları olabildiğince kendimize sakladık.

 

Halkımızın çok büyük bir kısmı doğrudan Allah sözcüğünün, namaz, oruç, tespih, kandil gibi sözcüklerin Arapça olduğunu sanmaktadır. Arapçanın Kur’an’dan önce de var olduğunu düşünmemekte ve Arapçanın Kur’an dili olduğunu bu nedenle kutsal olduğunu iddia edebilmektedir. Kutsal metinlerde geçen birçok kavram ve terimin kökleri İbranice, Aramice, Akatca, Süryanicedir.
Esasen böyle olması da doğaldır. Ama bu gerçek birçoklarının işlerine gelmemektedir.

Bu bilgisizlikler insanları birbirlerinden uzaklaştırmakta ve aralarına düşmanlık tohumları ekmektedir. Bilgi bu anlamda insanları birbirlerine yakınlaştırmakta, nefreti ve başka olumsuz duyguları ortadan kaldırmakta ve sevgiyi insanlar arasında egemen kılmaktadır. 

Bu bilgilerin bilinmesi ve içselleştirilmesi isteğinden başka hiçbir amacımız bulunmamaktadır. Ne bir din veya inancın ya da inançsızlığın yanında veya karşısında olmak gibi bir görevimiz yoktur. Aslında bu görev “din adamı” olanlara, toplumun kurulu düzeni tarafından din ile ilgili olan görevlilerine düşmektedir.

Din konusunda çok yanlış bir kutsallık oluşturulmakta, sorulan her bir soru ve anlatılan her bir bilgi mukaddes değerlere hakaret olarak değerlendirilmektedir. Oysa en büyük kötülük ve hakaret bir bilginin gizlenmesidir. Bilgi ne kadar çok kişi tarafından paylaşılırsa, ne kadar çok kişi bu bilgileri öğrenir ise sözü edilen inançlar ya daha çok benimsenir veya yanlışlığı ortaya konmuşsa o kadar çabuk terkedilir. 

Korkulması gereken bilgi değil bilgisizliktir. Korkuda karanlık, sevgide aydınlık vardır. Karanlık korkutur, aydınlık sevindirir, rahatlatır, huzur verir.
Bilgisizlik korku, bilgi sevgi yaratıcısıdır.

Hristiyan dünyasında kutsal metinler eskiden Latince idi. Hristiyanlığa gönül vermiş insanlar bu dili anlamadıkları için anlatılanları bir şarkı sözü gibi dinliyorlardı. Sonunda biri çıktı İncili önce Almancaya sonra başka dillere çevirdi, çevirdiler. İncil başka dillere çevrilince kıyamet kopmadı, herkes kendi yolunda yürümeye devam etti. Ama bu insanlar ellerinde bir aydınlatıcı olmadan karanlıkta yürür gibi değil de durduğu bastığı yeri görerek, bilerek yürümeye başladılar. Ancak tek bir şey değişti kilisenin gücü zayıfladı. İnsanların barış ve huzuru, refahı arttı.

Özellikle kutsal metinlerin dili anadilden başka bir dilde olunca belirsizlikler, yalanlar ve yanlışlar kaçınılmaz olmaktadır. İnsanlarda ve toplum genelinde sevgi yerine korku egemen olmaktadır. 21. Yüzyıl insanı ise korku değil barış ve huzur içinde, aklı ve vicdanı ile baş başa özgürce yaşamak istiyor. Bunun için de her şeyi ama her şeyi araştırıp soruşturmak ve doğrusunu öğrenmek istiyor. Çok küçük bir azınlık dışında insanlar ne cihat ve ne de haçlı seferleri istemiyorlar.

Bütün dinler genel olarak haktan, eşitlikten, adaletten, refah, barış ve huzurdan söz etmektedirler. İnançlı ya da inançsız sade insanlar da bunu istiyorlar. Farklı düşüncede olanlar din veya başka dogmaları kendilerine kalkan yapıp kendi kişisel çıkarlarına hizmet etmektedirler. İnsanlar yıkıcı bir bencillikle içlerinde sevgi yerine kin, nefret, kibir ve kıskançlıktan başka bir şey barındırmayan bu ikiyüzlü kişilere de engel olunsun istiyorlar.
İbrahimî dinler dışında peygamber sözcüğü fazla öne çıkmıyor. Hatta bazı dinlerde peygamberden hiç söz edilmiyor. Ama Orta Doğulu inançların peygamberleri ise çoktur. İslam dininde bunların sayısının 124 bin olduğundan söz eden âlimler bulunmaktadır.
Wikiwand bilgisi olarak dinlerin peygamberleri aşağıda sıralanmıştır…

Modern İbrahimî dinlerin peygamberlerini içeren bir tablo:

Yahudilik

Hristiyanlık (Harici mezhepler dahil)

İslâm (Harici mezhepler dahil)

Bahâîlik (Bölgesel inançlar dahil)

Rastafaryanizm

Sâbiîlik

Adam

Âdem

Ádam

Adam

Abel

Habil

Şit

Enoch

İdris[3]

Edrís (Enoch/Hermes Trismegistus)[4]

Enoch

Noah

Noah

Nuh

Núh

Nuh

Krişna (Ahmedîlik ve harici mezhepler)

Kríshná[5]

Eber

Hud

Húd

Salih

Sálih

Zerdüşt (Ahmedîlik ve harici mezhepler)[6]

Zartosht (Zoroaster)

Abraham

Abraham

İbrahim

Ibráhím (Abraham)

Abraham

Sarah

Sare

Samuel

Ishmael

İsmail

Ismá‘íl

Isaac

Isaac

İshak

Isháq

Isaac

Jacob

Jacob

Yakup

Yaqúb

Jacob

Joseph

Joseph

Yusuf

Yusúf

Yosef

Lot

Lut

Lút

Job

Job

Eyüp

Ayyúb

Job/Ayub

Jeduthun

Asaph/Asoph

Ruth

Ruth

Ruth

Şuayb

Shu'ayb

Bithiah

Aaron

Aaron

Harun

Harún

Aaron/Harun

Miriam

Miriam

Meryem

Miriam

Moses

Moses

Musa

Musá

Musa

Joshua

Joshua/Josue

Yuşa

Joshua (Yuşa)

Joshua

Hızır

Phinehas

Phinehas

Debora

Deborah

Debora

Gideon

Gideon (Sadece Doğu OrtodoksErmeni Apostolik)

Eli

Elkanah

Hanna

"Sabaların Peygamberi"

King David

David

Davud

"David"

David

Abigail

King Solomon

Solomon

Süleyman

Solémán

Solomon

Ahijah HaShiloni

Ahijah HaShiloni

Ahijah HaShiloni

Hezekiah

Mordecai

Eliphaz (the Temanite)

Bildad (the Shuhite)

Zophar (the Naamathite)

Elihu (the Buzite)

Beor

Balaam

Gad

Gad

Gad

Nathan

Nathan

Nathan

Shemaiah

Shemaiah

Shemiah

Hanani

Hanani

Jehu

Jehu

Jehu

Jahaziel

Jahaziel/Chaziel

Jahaziel

Eliezer

Eliezer

Eliezer

Ahiyah

Iddo

Iddo

İddo

Micaiah

Micaiah

Obadiah

Obadiah

Oded

Oded

Oded

Azariah

Azariah

Azariah

Ezra (Arabian Peninsula only, formerly)

Ezra/Esdras

Üzeyir[7]

Nehemiah/Nechemia

Nehemiah

Hosea

Hosea/Osee

Hosea

Huldah

Huldah

Huldah

Amos

Amos

Micah

Micah/Micheas

Micah

Amoz

Elijah

Elijah/Elias

İlyas

Élyás

Elias

Elisha

Elisha

Elyesa

Elyesa

Jonah

Jonah/Jonas

Yunus

Yúnus (Jonas)

Yonas

Gotama Buda (Ahmedîlik ve harici mezhepler)[8]

Gautama Búdá[9]

Isaiah

Isaiah/Isaias

Yeşaya

Íshiya

İşaya

Jeremiah

Jeremiah/Jeremias

Yeremya

Ermíya

Jeremiah

Zephaniah

Zephaniah/Sophonias

Zephaniah

Nahum

Nahum

Nahum

Habakkuk

Habakkuk/Habacuc

Habakkuk

Ezekiel

Ezekiel/Ezechiel

Hezekiel

Hezekiel

Ezekiel

Zülkifll

Za'l Kifl

Uriah

Uriah

Uriah

Baruch ben Neriah

Baruch ben Neriah

Baruch ben Neriah

Neriah

Neriah

Neriah

Seraiah

Seraiah

Seraiah

Haggai

Haggai/Aggeus

Haggai

Zechariah

Zechariah/Zacharias

Zachariah

Malachi

Malachi/Malachias

Malachi

Ester

Esther

Joel

Joel

Yu'íl

Joel

Daniel

Danyal[10]

Danyál

Daniel

Zechariah (the Priest)

Zekeriya

Zekreyá

Zekeriya

John (vaftizci)

Yahya

Yúna

Yahya

Vaftizci Yahya

Jesus of Nazareth

İsa

Krístús (İsa)

Jesus of Nazareth

John of Patmos (Süryani Ortodoks Kilisesi hariç)

John of Patmos

Muhammed

Muhammad

Joseph Smith (Sadece Mormonluk)

Büyük Barışçı (Deganawida)[11] (Kızılderili Bahâîler)

Viracocha (Peruvi Bahâîleri)

Bab[12]

Bahaullah[12]

Ellen G. White (Sadece Yedinci Gün Adventizm)

Mirza Gulâm Ahmed (Sadece Ahmedîlik)[13]

 

Marcus Garvey

Ras Tafari Makonnen Woldemikael

Vernon Carrington

Kaynak : Wikiwand

19.08.2023

Ali Can Polat 

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!