Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

PEŞKEŞ / PİŞKEŞ

Özellikle politik konuşmalarda sıklıkla duyduğumuz bu sözcük dilimize Farsçadan girmiştir. Anlamı TDK 1966 basımı Türkçe Sözlük’ e göre (s. 593) armağan demek ise de konuşulan dilde “peşkeş çekmek” deyimi içinde biraz farklı bir anlamda yer almaktadır. 1) Başkasının malını birine bağışlamak, 2) Verilmemesi gerekli bir şeyi uygunsuz bir erekle veya yersiz olarak vermek. Kurumun dijital Güncel Türkçe Sözlük’ üne göre de anlamı 1) Yaranmak amacıyla uygunsuz olarak verilen şey, 2. Armağan’dır. Bu ikinci kullanımın eskimiş olduğu not edilmiştir. Eskiden saraylara, konaklara gelen davetlilere verilen küçük armağanları dağıtan görevliye de peşkeş ağası denirmiş. Bu sözlükte de peşkeş çekmek deyiminin karşılığı olarak  benzer açıklamalar yapılmaktadır.

İlhan Ayverdi’nin yine dijital ortamda yayınlanan Kubbealtı sözlüğünde, bu bileşik sözcüğün Farsça pіş “ön” ve keş “çeken” sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu, pіş-keş “öne çekilen şey” olarak dilimize girdiği ve daha sonra da bu haliyle Balkan dillerine geçtiği anlatılmaktadır.  Sözcüğün ikinci anlamının ise hediye, armağan olduğu ancak bunun eskidiği ve artık kullanılmadığı belirtilmektedir. 

Peşkeş çekmek ise bir şeyi pek dürüst olmayan bir şekilde başkasına sunmak anlamına geldiği açıklanmıştır. Farsça peşkeş bazı durumlarda pişkeş olarak da seslendirilmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi peşkeş sözcüğü peş ve keş sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Önce peş’e bakalım. Bir satıcı veya bir tedarikçi ile yahut hizmet veya istisna sözleşmesi tarafı ile anlaştınız diyelim sözleşmenin size ait yükümlülüğünü baştan, önden, önceden, peş’ ten ödüyorsunuz. Yinelersek veresiyenin karşıtı olacak şekilde peşin olarak, peşin parayla ödüyorsunuz. Eğer bir miktarını ödemişseniz, peşinat olarak ödemiş oluyorsunuz. Bu peşin ve peşinatın peşi ile peşkeşin peşi Farsça aynı, ön, önden sözcüğüdür. Peşinen, peşinatsız, peşinci sözleri de aynı kökten gelmektedirler.

Peşkir, peşgir, peştamal, peştamalcı sözcükleri de önlük anlamına Farsçadan alınmıştır.

Peşekâr/pişekar yine peş/piş kökünden türemiş olup ortaoyununda kavuklu ile birlikte konuşarak oyunu açan kimseye verilen addır.

Peşrev de peş kökünden türemiştir. Peş ön ve riv/rev gitmek sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşmuş bir bileşik sözcüktür. Müzik fasıllarında giriş taksiminden hemen sonra çalınan parçadır. Hicaz veya neva peşrevleri  gibi… Bir de zurnada peşrev aranmaz deyimi vardır. Rastgele, düşünülmeden yapılan işlerde kural aranmaz anlamına gelmektedir.

Peşrev aynı zamanda güreşe tutuşmadan önce güreşçilerin yaptıkları gösteridir

Peşenk, peşeng, peşaveng  (piş-i aheng) kafilenin, kervanın önünde giden insan veya hayvan anlamlarına gelmektedir.
Kır peşengi almanıza ne kaldı (Köroğlu).

Pişdar, öncü gibi peşmerge de aynı şekilde öncü, ön safta çarpışan birlik anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi 1960’lı yıllarda Barzani savaşçılarına bu ad verilmeye başlanmıştır. Farsça peş/ön + marg/ölüm sözcüklerinin peş peşe (arka arkaya) eklenmesi ile fedai anlamına kullanılmıştır. Sevan Nişanyan sözcüğün Kurmanci olduğuna değinmekteyse de açıklandığı gibi sözcüğün iki bileşeni de Farsçadır. Dolayısı ile bu dile Farsçadan girmiş olabileceği akla gelmektedir.

Öncü, önder karşılığında aynı kökten türeyen Farsça pişva/pişuva sözcükleri de kullanılmaktadır. Pişvalık önderlik, başkanlık ve Pişvayan da önderler anlamına geliyor. 

Pişkadem Farsça piş/ön ve Arapça kadem/ayak (sırra kadem basmak) sözcüklerinin birleştirilmesiyle elde edilmiş bileşik bir sözcüktür. Anlamı tasavvuf tekkelerinde ayini başlatan ve yol gösteren/ tarikatçı/yöneten kişidir.

Pişkeşçilik, zamanında bir iş, meslek haline gelmiş. Pişkeşçiler verilen hediyelerin hesabını tutarlarmış. Pişkeşçi i Şehriyarî de padişah sarayında verilen hediyeleri kaydedermiş. Elçilerin getirdikleri peşkeşi bunlar vezirlerin önünde gösterirlermiş. Yüksek memurluklara atananlar pişkeşçilerin gösterdikleri karşılama kurallarına göre huzura alınırlar, onların yaptıkları bu hizmete karşılık da kendilerine bir miktar para veya başka bir armağan verilirmiş, verilen bu armağan veya paraya da pişkeş/peşkeş denirmiş.

Peşkeş gibi armağan, bahşiş, hediye almak vermek anlamına gelen bir de (ﺟﺎﺋﺰﻩ) i. cā’ize (çoğulu cevâiz) kavramı var. Caize, dalkavuğun veya saygı gösteren, el etek öpen (etekleyen) bir kişiye emeğinin karşılığı olarak verilen para veya benzer bir şeye verilen addır.

Söz açılmış iken bir de bahşiş kavramına kısaca değinmek gerekmektedir.  Bahşiş sözcüğü dilimize Farsçadan girmiştir. Sözcüğün kökeni (ﺑﺨﺸﺶ)  baḫşіden gelmektedir. Anlamı bağış yapmak, bağışlamaktır. Dilimizdeki anlamı bir iş veya hizmet karşılığında bir kimseye fazladan verilen paradır. Ayrıca bir armağan, hediye, ihsan anlamlarına da gelmektedir.  Bahşiş bazı toplumlarda alınması ve verilmesi çok yanlış bulunurken bazı toplumlarda bir gelenek ve bazen de yasal bir ödeme biçimi halini almıştır.

Hizmet eden ile hizmeti kabul eden iki taraf arasında bir hizmet, iş görme sözleşmesi vardır. Bu hizmetin karşılığı olarak taraflar belli bir miktarda anlaşmışlardır. Her iki taraf bu anlaşma, sözleşme ile karşılıklı olarak yükümlülük altına girmiştir. Bu sözleşme ile iş gören o hizmeti yerine getirmekle, kararlaştırılan işi yapmakla üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiştir. O hizmeti kabul eden kişi de belirlenen miktarda parayı veya şeyi ödeyerek üzerine düşen yükümlülükten kurtulmuştur. Böylece taraflar arasındaki hukuksal ilişki sona ermektedir.
Eğer iş yaptıran, hizmet alan kimse belirlenen miktarı az buluyorsa erdemli bir kişi olarak bunu karşı tarafla da konuşup gerçek değerine uyarlayabilir. Uyarlanan miktarın da vergisini öder. Eğer ücretin bir kısmını yazılı olarak ödeyip kalanını elden ödüyorsa, bu onun vergi kaçırdığını gösterir bir kanıttır.

Bahşiş karşı tarafta da bahşiş beklentisi yaratır.  Beklenti yerine getirilmediği veya yeterince getirilmediği için memnuniyetsizliğe yol açar. Bunlardan daha ağırı, bahşiş veren yasal olmayan yollardan kendisine eşitliği bozan, bir ayrıcalık yaratmak istemektedir. Bahşiş veren şimdi ve ilerisi için kendisine sadakat ve ayrıcalıklı bir hizmet sağlamaya çalışmaktadır.
Bu nedenlerle bahşiş vermeyi iyilik yapmak veya cömertlik olarak değerlendirmek kanımca doğru değildir. Bu şekilde yapılan iyilikler bir erdemlilik değil tam tersine erdem kavramını zayıflatan hastalıklı durumlardır. Bahşiş bir sözleşmenin tarafları arasında ast-üst ilişkisi yaratır. Bu türden sözde iyilikler topluma kötülük getirir. Kişiler ve kuruluşların verdikleri sözle bağlı olmaları gerekli ve yeterlidir. 

Konumuza dönersek; caizenin öteki anlamı eskiden bir büyüğün, bir asilzadenin önünde icra edilen bir sanat eseri için ya da bir büyüğün kendisi için yapılmış, yazılmış bir sanat eserine, kendisine yapılan bir methiyeye/övmeye karşılık o sanatçıya verilen para veya değerli bir şeydir.

Osmanlı’ da şairler sarayın caizeleri le ödüllendirilir veya desteklenirlerdi. Lale Devrinin ünlü şairi Nedim de bu örneklerden bir tanesidir.

Benzer durum Avrupa kültüründe de vardır. Ancak orada dalkavuk yerini soytarı almıştır. Yine bilindiği gibi tanıdığımız onlarca ünlü sanatçı kral veya derebeyinin himayesinde/ koruması altında sanatlarını yapma olanağını bulmuşlardır.

Daha sonra ekonomik sistemin değişmesi, gelişmesi ile bu koruyuculuk sponsorluk olarak ad değiştirmiştir. Ödenekli tiyatrolar, devletin bir kurumu olarak yapılan sanatlar söz konusu olmuştur. Devlet Sanatçısı kavramı bu anlayışın bir uzantısıdır. Elbette bunun yanında, ekonomisi yönüyle bağımsız olarak yapılan sanatlar da vardır. Bu durumlarda da sanatçının emeğinin karşılığı olarak karşımıza telif ücretleri ve (özellikle müzik dalında, solist ve şeflere ödenen) kaşe dediğimiz ödeme şekilleri çıkmaktadır.  Yine kimi müzik, sahne gösteri sanatçılarının sokaklarda yaptıkları sanatlarının karşılığında, tümüyle verenin isteğine bağlı olarak para topladıkları da görülmektedir. Bu şekilde para toplama işine “parsayı toplamak” adı verilmektedir.

Peşkeş sözcüğünün armağan anlamı üzerinde yaptığımız bu kısa açıklamaları iyi-kötü, doğru-yanlış şeklinde nitelendirmeden önce tarihsel geçmişi ile birlikte değerlendirmekte yarar vardır. Ekonomik sistem değiştikçe kavramların da anlamları değişmektedir. Örneğin herhangi bir şirket bir spor kulübünü veya bir müzik festivalini maddi yönden desteklemektedir. Yani o iş için sponsor/ destekleyici olmaktadır. Ancak sanata, spora verdiği bu maddi desteği devlete ödemek zorunda olduğu gelir veya kurumlar vergisinden düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse toplumun/ devletin kesesinden kendi reklamını yapmakta, sanatsever, sporsever veya yardımsever algısı yaratarak kendi şirketinin saygınlığına katkıda bulunmaktadır. Toplum da “destek olsun da…” diyerek bu aldatmacaya kerhen göz yummaktadır.
 

Kanımca peşkeş karamı ve onun yukarıda açıklamaya çalıştığım türevleri feodal dönem artıklarıdır. Çalışan bir işçinin veya bir sanatçının işgücünün/emeğinin karşılığı bir iş veya eser sözleşmesi olarak değerlendirildiğinde bu ödeme şekillerine gerek kalmayacaktır. Birey haklarının gelişmediği krallık veya derebeylik yönetimlerinde işçinin, emekçinin, sanatçının çalışmak, üretmek ödevi hatta zorunluğu vardır. Ama karşılığı olarak bir şey isteme hakları yoktur. Onlar birey değil tebaa durumundadır. Onlar Krala veya derebeyine bağlıdır. Bu bağlılık krala ve kralın olan her şeye ölümüne bir sadakattir. Onlar kral, derebeyi, sultan, padişah lütfederse ve lütfettiği kadar maddi şeylerden yararlanır ve onlara sahip olabilirler.

Dilimizde, kültürümüzde iş, iş yapmak sözcükleri yaygın olarak kullanılmaktadır ama Arapça ücret sözcüğünün yaygınlaşması görece daha yenidir. Osmanlıda ücret yerine daha çok yine Arapça olan ecir ve ecr sözcükleri kullanılırdı. Ancak bu sözcüklerin anlamları işverenin ödemek zorunda olduğu para veya benzeri bir şey değil Allah’ın vereceği kabul edilen rızıktır.  Allah’ın sabır dolayısıyla vereceği ecir de sevaptır.

Osmanlıda görevlilere verilen şeyin adı ücret değil ulufedir.  Ulufe Arapça (ﻋﻠﻮﻓﻪ) alef’ tir. Yani ulufe sözünü ettiğimiz bu hayvan yemi sözcüğünden türetilmiştir. Ulufe yem için ödenen para demektir. Belki biraz ağır bir tanımlama olacak ama ağır da olsa gerçek budur. Kral ve sultan için tebaa bir hayvandır. Osmanlı hanedanlarının ve âyan takımının Anadolu halkı için yakıştırdığı tanımlamaları burada sıralamak istemiyorum. Hayvanın süt, yün, yumurta verebilmesi için, savaşta hanedanı, kralı ve toprağını ölümüne savunabilmesi için yeme de gereksinimi vardır. İşte ulufe denen şey budur. Dilimizdeki “karın tokluğuna” deyiminin kökeni de buradadır.

Ancak XXI. yüzyılda yaşıyoruz, bu kavramların bir kısmı tarihin sararan sayfalarına itilmiştir. Kalanlarının  da temizlenmesi gerekir. Birçok ülkenin iş yasasında bahşiş garanti ücretin yanında hâlâ asli bir ücret çeşidi olarak ayakta durmaktadır. Bahşiş toplumda erdemli olma, erdemli kalma anlayışını kemiren bir kurt gibidir. İşçilerin biz ulufe istemeyiz hakkımızı istiyoruz sözlerinin artık yasalarda yazılı olmakla kalmayıp uygulamalarda toplu iş sözleşmeleri ve grevlerle kesin olarak güvence altına alınması ve bu kavramların günlük konuşma dilinden de silinip atılması gerekmektedir. 

Peşkeş sözünün ikinci bileşenine gelince keş çekme anlamına gelmektedir.  Dilimizde de sık sık karşımıza çıkan bu son ek sözcüklere kısaca bakalım:

Keş sözü Ali Püsküllüoğlu ve Hulki Aktunç’un argo sözlüklerinde a) içki veya uyuşturucu düşkünü ve b) aptal, sersem, budala kimseleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Burada hemen esrarkeş, afyonkeş gibi sözcükleri anımsıyoruz. İçki içme eylemi için de kafa veya kafayı ‘çekmek’ deyimini biliyoruz. Peşkeş sözcüğünün ikinci bileşeni keş kökünün çekmek anlamına geldiğini yukarıda açıklamıştık. Bizim deyim üreticilerimiz kafayı keş etme şeklindeki söyleyişi uygun bulmamışlar keş’i Türkçeye çevirerek kafa veya kafayı çekmek şeklinde bir deyim yaratmışlardır. Uyuşturucu işine hiç girmemişler onlara keş ekini olduğu gibi yamamışlardır.

Edirne’nin Keşan adlı bir ilçesi var bir de Keşanlı Ali Destanımız var. Keşan’ın keşi ile Farsça keş arasında fonetik bir çağrışımdan başka ne gibi bir yakınlık olduğunu belirleyemedim. Belki çeken veya çekip götüren olarak anlamlandırılabilir.

Dilimizde biraz eskimiş olsa da bir kemankeş sözcüğü var. Farsçadan alınan keman/yay + keş/çeken sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş, yay çekip ok atan anlamına gelmektedir.

Dilimizde zaman zaman kargaşa itiş kakış, çekişme ve kararsız bir durumu anlatmak için keşmekeş sözcüğü kullanılmaktadır. Bu sözcük bazen keş â keş şeklinde de söylenmektedir. Bu sözcüklerin hepsi Farsça keş sözcüğünden türetilmiştir.
 

Farsça çekmek eylemi kasıdan/ kaşıdan olarak, çekilmiş sözü de kaşıda yani keşide olarak söylenmektedir. İngilizce ve diğer birçok Avrupa dilinde keş para peşin ödenen para anlamına gelmektedir. Sözcüğün İngilizce yazılışı cash tir. Sözcük para kasası, nakit para anlamına gelmektedir. İtalyancası cassa, Almancası kasse şeklindedir. Sözcüğün Latincesi capsa olup capere eyleminden türemiştir. Bunun da kap ve kapasite sözcüklerine kaynaklık ettiği, İtalyanca cassa sözcüğünün de bunlarla ilintili olduğu söylenebilir. Farsça kasıdan eylemi ile benzerliğin bir fonetik çağrışımdan ibaret olduğunu söylemek zordur. Farsçadan Latinceye geçebileceğini de düşünmek olasıdır.

Keşide aynı kökten türemiş ve dilimize de girmiştir. Çekilmiş, çekiliş, tartılmış, dizilmiş, düzenlenmiş anlamlarına gelmektedir.

Keşideci, çek keşide eden, çek yazan, çek veya poliçe düzenleyen kimsedir.

Telgraf keşide etmek, telgraf çekmek,

Yılbaşı keşidesi, piyango çekilişi,

Arap alfabesi ile hat sanatında, kaligrafide kimi harflerin estetik kaygısı ile çekilerek, uzatılarak yazılmasına da keş etmek sözcüğü kullanılmaktadır..

Bu açıklamalardan sonra peşkeş ve peşkeş çekmek deyimine dönebiliriz. 

Prof. Dr. Ahmet Mumcu, İnkılap Kitapevinden yayınlanan Tarih İçindeki Genel Gelişimiyle Birlikte Osmanlı Devleti’nde Rüşvet sorununu 2005 basımı eserinde ayrıntılarıyla incelemiştir. Pişkeş (s.302) ve rüşvet arasında benzerlikler olduğu kadar ayrılıklar da bulunmaktadır. Biz bu yazıda iki kavramın kesiştiği noktalara çok kısa değinmekle yetineceğiz. Rüşvet konusunu başka bir yazıya bırakacağız.

Osmanlı Devletinde özellikle duraklama, gerileme ve çöküş dönemlerinde rüşvet çok büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Bir işin yapılması veya yapılmamasını sağlamak için bu işle ödevli-görevli olan kişilere  armağan verilmesi kural haline gelmeye başlamıştır.

Pişkeş/peşkeş kavramını yukarıda incelemeye çalıştık rüşvet kavramı ise bir görevliye yasal olarak yapması veya yapmaması gereken bir işte kendisine veya yakınlarına yasa dışı bir kolaylık sağlanması için verilen bir para veya benzer bir yarardır. Kavram olarak dilimize Arapça (ﺭﺷﻮﺕ) ruşvet – rişvet sözcüğünden alınmıştır.  
Yasalarımıza göre rüşvet vermek de almak da suçtur.
Rüşvet alınıp verilmesi gizli olduğu halde peşkeş verilmesi alınması açık olarak yapılmıştır. Giderek bu caize ve pişkeşler gelenek haline gelmiş ve bu kavrama görünmeyen yasal bir statü tanınmıştır. Zaman içinde bayramlarda verilen ıydiyye, bir işten dolayı kutlamalarda tebrikiyye, iyi bir haber vermelerde, müjde yani tebşiriyye gibi caizeler söz konusu olmuştur.
Caize ve pişkeşlerde başta sadrazam, vezirler, sadaret kethüdası ve reisülküttapların ve daha nicelerinin payları bulunmaktadır. 

(Koçi Bey risalelerinde bu uygulamaları açıkça eleştirmiş önlem alınmazsa daha kötü sonuçların meydana geleceği ifade edilmiştir.  

Osmanlı devletinde özellikle yeni fetih ve ganimet dönemlerinin kapanması ile görevlilerin ve askerlerin hak ve alacaklarının tam olarak ve zamanında ödenmemesi bir huzursuzluk ve bir başıbozukluk yaratıyordu. Hocamızın kitabından öğrendiğimize göre bu başıboşluk içinde hizmetlilere verilen hediyeler normal gelirlerinin kat kat üzerine çıkıyordu. Böylece yerleşen ve Doğu mantalitesinin etkisiyle iyice yayılan hediye geleneği ile de başa çıkmak olanağı yoktur, çünkü bizzat Devletin başı bu usulü gelir toplamak için uyguluyordu ve türlü vesilelerle sultana takdim edilen pişkeşler hazinenin gelir kalemleri arasında yer alıyordu. Devlet adamları iktisadi rahatlık zamanlarında kendilerine sunulan hediyelerle müreffeh ir hayat yaşıyorlardı. Kriz zamanları ise hediye istemek bir baskı vasıtası haline geliyordu. Bu şekilde istenen hediyeler arasında rüşvetlerin de önemli bir toplama eriştiği tahmin edilebilir. 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi peşkeş, caize ve rüşvet birbirini tamamlamaktadır. Bu uygulamalar devlet yönetiminde ciddi bir zayıflığa ve kaynakların israfına, var olan kaynakların da bir plan ve program içinde uygulanamamasına neden oluyordu. Elbette bu zayıflık çöküşü de beraberinde getirmiştir.

Genç Cumhuriyetin ilk işlerinden biri de bu bozulan, çürüyen bürokrasiyi ayağa kaldırmak, rüşvetin önüne geçmek, peşkeş ve caize gibi gelenekleşmiş uygulamalara son vermek olmuştur.

Yukarıda değindiğimiz açıklamalarda görüldüğü gibi toplumda özel ve tüzel kişiler ile devlet aralarındaki her türlü hukuksal ilişkide verdikleri sözlerde durdukları sürece bu yanlışlara olanak verilmemiş olunur. Bir toplumda hukukun üstünlüğü, işleyen bağımsız yargı var olduğu sürece rüşvet ve kamu kaynaklarının da peşkeş çekilmesi söz konusu olmaz. Toplumda yapanın yanına kâr kalıyor anlayışının silinmesi gerekmektedir. Cezasızlık algısının yok olması hukuk kurallarının tam ve eşit olarak uygulanmasıyla sağlanabilir. Bu haliyle hukuka, adalete güven sağlanmış olur. Toplumda güven duygusu halka huzur, devlette de güç kazandırır.


17.03.2024
Ali Can Polat

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!