Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?

Konfüçyüs’e sormuşlar: Bir ülkeyi yönetmek için görevlendirilseniz ilk işiniz ne olurdu?
Konfüçyüs’ün yanıtı: İşe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulmuşsa sözcükler, kavramlar, terimler düşünceleri iyi anlatamaz, düşünceler iyi anlatılamazsa, yapılması gereken işler iyi yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen bozulursa, adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez.
Hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Yine büyük Çin bilgini Konfüçyüs’ e bağlanan bir söze göre Konfüçyüs ben her şeyin ve her olayın adını bilmek isterim demiş. Buna benzer bir yazıtı Vietnam’da, Konfüçyüs Üniversitesi’nin kapısında görmüş ve o zaman dilin, dili oluşturan kavramların önemini çok daha iyi kavramıştım.

Dil: İnsanların duygu ve düşüncelerini başkalarına iletmek için sözcüklerle ya da işaretlerle yaptıkları bir anlaşma veya anlatım aracıdır. Dil İnsan geçmişimizin en büyük buluşudur. Dil aynı zamanda bellekte etkileşimli bir birikimdir. Bellekteki bu birikim yeni kuşaklara bu araçla anlatılarak onların geleceğine olumlu bir yön verir. Dil o toplumun kültürünü ve kimliğini oluşturur.

Topluluk kültürümüzü ve kimliğimizi tanımlayan şeyler dilimize yerleşmiş olan kavramlar ve terimlerdir. Konuştuğumuz, yazdığımız dil, dilimizdeki sözcüklerin kökenleri ve anlamları konusunda yeterince bilgi sahibi miyiz? Gerçekler bu soruya olumlu yanıt vermemizi engelliyor. Örneğin, oturduğumuz kentin adının ne anlama geldiğini ve ne zaman bu adı aldığını biliyor muyuz? Veya kendi adımızın anlamını ve kökenini biliyor muyuz?

İçinde yaşadığımız ortamın, bizi çevreleyen kara ve denizlerin, gökyüzünün neleri kapsadığını, içeriğinde nelerin var olduğunu ve nelerin olmadığını bilmek ve onları kendimize uygun bir duruma getirmek biz insanlar için ilk günden bu yana ayakta kalma savaşının bir parçası olmuştur.

Bu bilme işi üzerinde yaşadığımız coğrafyanın özelliklerini tanımak ve onları tanımlayıp sınıflandırmakla başlar. Buna bilim insanları topographie, astronomie ve océanographie adlarını vermişler.
Fransızca astronomie sözcüğü yıldızları ve yıldızların düzenini inceleyen bilim anlamına gelmektedir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen astronomía αστρονομία  sözcüğünden alıntıdır. Astro+nomi yıldız adları.
Bu bilim dallarının bu yazının ilgi alanına giren konuları:
Toponymie (Eski Yunanca tópos (τόπος) ('yer') ve ónoma (ὄνομα) ('ad'))  yer adları,
Oronymie (Eski Yunanca ὄρος / óros ("dağ") ve ὄνομα) dağ adları,
Hydronomie (Eski Yunanca ὕδωρ, hydor "su" ve ónoma , "isim")göl, ırmak, körfez vb sularla ilgili adlandırmalardır.

Doğada bizimle birlikte varlıklarını sürdüren başka canlılar da var. Biz de bu canlılar içinde yer almaktayız. İşte bu canlıları iki öbekte flora ve fauna adları altında toplayabiliriz. Bu iki öbeğin bir bölümü hayvanlar diğer bölümü bitkilerdir. Bu bölümlerde yer alan canlıları inceleyen, adlandıran ve sınıflandıran bilim de taksonomi (=taxonomie) dir. Sınıflandırma tanımlanmasında kullanılan bu tür grup isimlerine familya, âlem, takım, tür ve cins gibi örnekler verilmektedir

Biz yukarıda da belirttiğimiz gibi hayvanlar âleminde yer alıyoruz. İnsanla ilgili incelemeler antropolojinin (atroponymie), konusuna giriyor. İnsan soyu homo erectus olarak evrildikten sonra boşta kalan iki elleriyle alet yapmasını, daha ilerileri gören, duyan organlarıyla da aklını kullanıp geliştirmesini öğrenmiş ve bu özelliğini dil ve kültür aracılığıyla yeni kuşaklara aktarabilmiştir. Bütün bu sıra dışı gelişmelerin öznesi olan insan da kendisinin benzerlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir yol, yöntem bulmuştur. Herkes için geçerli olan ve onu diğerlerinden ayıran bu yöntem. İnsanlara bir ad vermektir. 
Onomastik (onomastique) özel adlar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. İnsanlar kendi özelliklerini tanımlamak için aldıkları bu adlara örneğin Zeki iyi “avcı”dır gibi başka niteleme sıfatları da eklemişlerdir. Bu adlar sayesinde insanların özellikleri başkaları tarafından öğrenilmiş olduğu gibi aynı zamanda herhangi bir olay ve olayın sonuçları nedeniyle o kişinin hak ve sorumlulukları da sınırlandırılmış olmaktadır. Ormanda avlandı demek yerine ormanda Zeki avlandı demek arasında çok büyük bir fark vardır. Topluluğun o görevini iyi bir avcı olan Zeki yerine getirmiş ve Zeki’nin o av üzerinde bir hakkı doğmuştur şeklinde yeni yeni kavramların doğması böylece sağlanmıştır.

Konumuz insanın adıdır, başka bir anlatımla cins adları değil özel adlardır. Dilimizdeki ad, adaş sözünün Eski Türkçe āt sözcüğünden, Eski Türkçe ay- "söylemek, hitap etmek" fiilinden +It sonekiyle türetilmiştir. (Gagavuz Türkçesinde de bunun izleri görülmektedir Kumrad/Komrat-kömür at gibi). 
Ad sözcüğünün ilk kez āt "isim, unvan" olarak 735 yılı Orhun Yazıtlarında kullanıldığı belirlenmektedir. Tabgaç atın tutupan Tabgaç kaganka körmiş [Çin adı tutup Çin kağanına boyun eğdi] . TDK, 1974 Türkçe Sözlük.

Ad sözcüğünün Arapça karşılığı ism, Farsça karşılığı da nâm sözcükleridir. Esamisi (ad sözcüğünün çoğulu) okunmuyor veya bu dünyaya nam salmıştır örnekleri bu sözcüklerin anlamlarını daha kolay kavramamıza yardımcı olabilir.

Bir üniversitemiz edebiyat bölümü öğrencilerine, adlarınızı kim verdi, (kim) kimin adını verdi, kardeşlerinizin adını kim verdi, adınızı seviyor musunuz, adınızın anlamını biliyor musunuz şeklinde sorular sorulmuş ancak öğrencilerin çok büyük bir bölümü bilmiyoruz şeklinde yanıtlar vermişler.

Toplumda bir kişiye göbek adı, ad, soyadı, takma adlar ve sanlar ad verilişinde gözetilen ilke ve kurallar nelerdir sorularının yanıtları sosyolojinin olduğu kadar dilbilimcilerin de konusuna girer. Bir kişinin kimliğini oluşturan en önemli ögelerden biri onun adı olup bu ad o kişinin içinde var olduğu, büyüdüğü, yaşadığı çevrenin kültürünün bir aynasıdır. Latince (ad=nomen ile calare=çağırmak sözcülerinden oluşan)nomenclatura bir kişiyi tanımlayan en önemli ögedir. Not: Nomenklatur sözcüğünün öteki anlamı konumuz dışındadır.

Pagan topluluklardaki kişi adları ile dinlerin ortaya çıkmasından sonra çocuklara verilen adlar da farklıdır. Örneğin Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler çocuklarına kendi dinlerinde öne çıkmış kişilerin adlarını vermeyi daha uygun bulmaktadırlar, Ancak İsa, Musa, Meryem, Fatma, Fatima gibi ender de olsa ortak adlar da vardır. Aynı şekilde bir Gagavuz Türk’ü çocuğuna Ahmet, Mehmet değil Mihail, Aleksey, Sergey gibi adlar koymaktadır. Yani önceliği dinsel adlar almaktdır.

Türk toplulukları kanımca bu konularda en esnek görüşlere sahip olan bir ulustur. Bir yandan Arapça, Farsça adları, bir yandan Hristiyan ve Yahudilikte öne çıkmış adları kullanabilmektedirler. Belki Maria Meryem, Soliman Süleyman olarak değiştirilmektedir. Türkler rahatlıkla Alexander adını, İskender, Platon adını da Eflatun olarak değiştirip kullanabilmektedirler.

Ancak bu esnekliği diğer kültürlerde göremiyoruz. Kuşkusuz kültürler bir arada birlikte yaşarlarken (simbiyosis) etkileşim içindedirler. Ne var ki; Arap ülkeleri 622 yıl süren Osmanlı Hanedanlığının yönetiminde uzun süreler yaşamış olmalarına karşın Türk kültüründen kayda değer bir alıntı yapmamışlardır.  Araplar dün ve bu gün çocuklarına Türk adı vermemektedirler.

Topluluklar, klan, soy, aşiret, ulus olarak yaşadıklarında,  kimi özellikleriyle toplumda öne çıkmış kişilerin, idolleşmiş kişiliklerin adlarının özellikle istendiği görülmektedir. Cengiz, Timur, Kemal, Deniz, Oğuz adları örnek olarak gösterilebilir.

Kişinin adı onun cinsiyetinin erkek veya kadın olduğunu da en kestirme yoldan belirleyen bir ayraçtır. Doğan kız ve erkek çocuklarına ayrı ayrı adlar verilmektedir. Bir toplumda, kız adı olarak bilinen bir adın erkek çocuklarına, erkek adı olarak bilinen bir adın da kız çocuklarına verilmesi çok enderdir. Bir erkek çocuğuna Esin adı, bir kız çocuğuna da Kemal adı hiç verilmez.  Deniz, Yüksel, Ümit, Yücel gibi adlar ise verilebilmektedir ancak bunların sayıları sınırlıdır.

Yine benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Türkçemizde çiçek adlarının kız çocuklarına bazı hayvan adlarının ise erkeklere ad olarak verilmesidir. Bunlara örnek olarak gösterebileceklerimiz:
Kız adları: Lale, Çiğdem, Menekşe, Funda, Nergis, Yonca, Yasemin, Mine, Gül (ve Gül sözcüğüne bağlı türev adlar: Gülay, Ayşegül, Nurgül, Songül, Akgül, Bingül, Gülden, Gülten, Gülendam, Gülriz, Gülsüm, Gülsin, Güler, Gülen, Gülşen, Bağdagül, Goncagül, …) ,  Orkide, Defne, Pelin, Açelya, Akasya, Çiçek, Burcu, Burçak, İris, Karanfil, Müge, Zerrin, Zeytin, Selvi, G(K)onca, Kiraz, Itır, Ful, Fulya, Süsen, Tuğba, Nilüfer, buket, Melis, Melisa, İrem, Ilgın …

Kız çocuklarına çiçek adlarının verilmiş olmasının nedenleri üzerinde durulmasında yarar vardır. Yabancı dillerde, Batı kültüründe de elbette kız-çiçek adları var ama onlarda bizdeki kadar çok değiller.  Niçin? Anadolu’da anaerkil toplum ve ana tanrıça kültünün egemen oluşunun etkisi düşünülmelidir. Çünkü Çiçek doğurganlığın ve bereketin bir sembolüdür. Aynı şekilde Anadolu Mitolojisinin en önemli figürlerinden biri olan Zephyros’un eşi Chloris, Latince söylenişi ile Flora çiçekleri temsil eden bir tanrıçadır. Ancak bana ait olan bu sav üzerinde daha çok çalışılmasını gerektiren bir konudur.

Kökeni Arapça veya Farsça olan bazı erkek adlarının sonuna iye ekleri konarak kadın adı yapıldığını sıklıkla görmekteyiz. Nüzhet/ Nüzhetiye, Lütfü/ Lütfiye, Murad/ Muradiye, Osman/ Osmaniye gibi… Örnekler çoğaltılabilir.
Bilindiği gibi iye eki édi "sahip, malik" : Orhun Yazıtları (735) . édi/idi/ége "aynı anlamda" : Uygurca (1000 yılından önce). éye/iye "aynı anlamda": Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : koŋur atıŋ éyesi, Han Uruz'ın ağası ] şeklinde kullanıldığına rastlanmaktadır.
Latincede de Türklerin yaşadığı yerlere Türkiya olarak ad verildiği görülmektedir.
Bir süre İtalyanca’ dan esinlenerek Türkiye yerine Türkiya dendiğini anımsayabiliriz veya eski yazılı metinlerde görebiliriz.  Nitekim şu anda ülkemizin adı da yine “iye” eki ile biten Türkiye sözcüğüdür.
Bir ülkeyi ülke yapan sınırları belirli bir toprak parçasıdır. Toprak ise Anadolu kültüründe dişil bir yapıdadır. Bu da Anadolu ve eski Türk geleneklerindeki Umay ana veya Kubapa, Kybele, Demeter kültlerinde olduğu gibi yaratan, doğuran, büyütüp, besleyen, yaşatan “toprak ana-ana tanrıça” kavramını çağrıştırmaktadır. Görüldüğü gibi toprak baba kavramı yok. Antik Anadolu uygarlıklarındaki tanrılar arasında da toprak ile ilgili tanrı yok.
Nüzhetiye adını da Nüzhet’in evi, onu var eden, yaşatanın kişinin adı şeklinde düşünmek hiç de Anadolu kültür zenginliğine aykırı değildir diye düşünüyorum. Bu konuların konunun uzmanlarınca incelenmesinde çok değerli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum.

Erkek adları: Aslan, Alpaslan, Kaplan, Kartal, Şahin, Kurt, Burak, Osman…
Görüldüğü gibi sevilen hayvan adlarını severek kullanabilmekteyiz.

Kız çocuklarına Asena (dişi kurt) ve erkek çocuklarına da Karanfil gibi adlar verilebilmektedir ancak yukarıdaki kurala aykırı bu uygulamalar çok enderdir.

Doğan çocuğa bir ad verilmesi aşağı yukarı tüm topluluklarda özel bir anlam taşır. Ad verme işi bir ritüelle,  dinsel özelliği olan bir kişinin veya çocuğun ebeveynleri, dedesi veya babası tarafından çoğu kez dualar eşliğinde yerine getirilir. Belirlenen ad bebeğin kulağına ad verici kişi tarafından üç kez bağırarak söylenir. Daha sonra resmi bir deftere,  bir kütüğe bu ad kayıt edilir, ettirilir. Böylece o çocuk toplumun bireyi sıfatını kazanmış olur. Eski Türklerde adın kutsal olduğuna inanılarak yeni doğan çocuğa ad koyma için bir tören düzenlenirdi. Bu gelenek günümüze kadar devam etmiştir. Ad koyma töreninde bebeğin beyaz bir keçeye sarılarak kapı eşiğinden üç kez atlatılması, geçirilmesi bu geleneğin bir parçasıdır. Eskiden beri çocuğun adının ‘kaderi’ olduğuna, olacağına inanılır. Ad koyucular kendi dünya görüşlerine göre çocuğun bu adla toplumda kendisine iyi bir yer edinmesine, saygı görmesine yardımcı olmak istemektedirler. İsmiyle müsemma olması istenir.

Hamilelikten başlayarak anne, baba ve yakınları ona ne ad verileceğini ince ince düşünürler ve kültürel değerlendirmeleri sonucu bunlardan bir tanesi seçilir.
Ailelerin ad seçme seçenekleri aşağıdaki gruplardan biri arasında yapılmaktadır.

1- Hayvan adları, 2- Şehir ve ülke adları, 3- Nehir, göl ve deniz adları, 4- Bitki ve çiçek adları, 5- Değerli madenlerin adları,  6- Din ve inançla ilgili adlar, 7- Gök cisimleri ve gök olaylarına ilişkin adlar, 8- Ünlü kişilerin, destan kahramanlarının adları, 9- Renk adları, 10- Kavim, boy, oymak adları, 11- Sayılar, 12- Meslek adları, 13- Müzikle ilgili adlar, 14- Kumaş adları, 15- Çocuğun doğduğu güne, aya denk gelen bayramlar, özel günler 16- Özdeyişler, 17- Meyve adları 18- Halk ozanlarının adları, 19- Eşya adları, 20- Organ adları, 21- Bazı eylem adları vb.

Özellikle de mütedeyyin, muhafazakâr kesim aileleri, çocuklarına bir ad verirken koyacakları adların Kur’an’da geçip geçmediğine özel bir özen gösterirler. Ancak bu adların köken ve anlamları üzerinde hemen hemen hiç düşünmezler. Şimdi bu adlardan bazılarının anlam ve kökenleri üzerinde biz duralım, bakalım karşımıza neler çıkacak, neler göreceğiz?

 

***Sanem: Put, tapınılacak heykel anlamına Arapça şnm kökünden şanam, Aramca şlm kökünden şalem olarak türetilmiştir. İmge, put, heykel anlamındadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da heykel değil tapılacak, bir tapınç aracı olan heykel söz konusudur. Arapça bu sözcüğün eş anlamlısı da mabuddur, yani ibadet edilmesi gerekendir.

***Kezban: Kur’an’da Rahman suresinin “febieyyi alai rabbikuma tukezziban” 55/13 ayeti içinde geçmektedir. Türkçedeki anlamı: “O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” şeklindedir. Buna göre Kezban sözcüğünden yalanlama ve yalancı anlamı çıkmaktadır.  Kezban adının Farsça “ked-bânû” sözcüğünden dilimize girdiği ve evin soylu kadını anlamına geldiği de iddia edilmektedir. Görüldüğü gibi sözcüğün kökeni konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu durumda çocuklarına bu adı koyacak kişiler biraz daha düşünmeliler. Bu da bizim dilimizin etimoloji sözlüğüne olan gereksinimini bir kez daha gözler önüne koymaktadır.

***Enes: Arapça olan Enes sözcüğü soylu Arap atı anlamına da gelmektedir.

***Bekir: ~ Arapça bikr بكر [#bkr msd.] 1. ilk doğan evlat, genç kız veya erkek (ad),
2. yeni, taze, turfanda (sıfat) Bakir, bekâr sözcükleri ile de ilintilidir. Bikrini kaybetmek kızlığını kaybetmek anlamına bu kavram dilimizde seyrek de olsa kullanılmaktadır.
Arapça bakr بكر deve yavrusu anlamına gelmektedir.
İbranice bəkūr, Akatça bukru (ilk doğan evlat, yavru), Aramice/Süryanice bakārā (turfanda meyve, ilk ürün). "Hymen", kızlık zarı anlamı da Türkçeye özgüdür.
Dikkat edilecek olursa sözcüğün Arapça kaligrafisi tümüyle aynıdır.
4 halifeden bir tanesi Hz. Ebubekir’in ismi aslında Abdullah olduğu Ebubekir sözcüğünün ise onun lakabı olduğu söylenmektedir.

***Aleyna: Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk Aleyna sıkça duyduğumuz bir isim ama anlamı üstümüze bela, sıkıntı aksın demektir, diyor.

*** Rumeysa Hayrettin Öztürk, Rümeysa 'gözü çapaklı kadın', Hüreyre, 'kedicik' Erçin 'ücret' anlamına gelir. Bir insanın ücreti olamaz.'' diyor. Zannederim ücret, icar, ecrimisil, müstecir, sözcüklerinin kaynağı olan ecir ile ilişkilendirmek istediği sözcük ile anlatmak istediği Ecrindir.

***Ecrin: Arapça ecrin ecr kökünden gelen ecir sözcüğü ile bağıntılıdır. Emeğin karşılığı olarak ödenen ücret anlamına gelmektedir. Elbette insan çocuğuna istediği adı koyabilir ama ücret, kâr, maliyet gibi adlar bir insanı tanımlamak pek de uygun değildir.                                                                                                                                                          

***İrem:  İrem sözcüğünün kökeni Türkçe olup anlamı, görkemli bahçedir. Bu bahçe insanlara huzur ve mutluluk veren cennet bahçelerine benzemektedir. İrem bahçeleri mitolojik anlatılarda, masallarda ve edebi öykülerde de sıklıkla geçmektedir. Antik dünyanın mitolojisi içinde İrem karşılığı olarak Elysion ovalarından söz edilmektedir. Ancak Elysion yeraltı dünyasına ait bir yerdir. Kahramanlık gösteren ve erdem sahibi her ölümlünün gideceği yerdir. Homeros'a göre Okeanos Irmağı'nın kıyısında ve yeryüzünün bir ucunda bulunan ruhların son olarak varacağı bir ödüllendirme yeridir. Bu tanımlama insana cennet kavramını çağrıştırıyor. Bu denli güzel anlamları olan bu sözcük ve kız adı kimi tutucu çevrelerce adeta lanetlenmektedir. Allah’ın gazabına uğramış cennet olarak nitelendirilmektedir.

***Bade: Farsça bāde باده sözcüğü içki, şarap anlamına gelmektedir. İslam dini duyarlığı olan aileler umarım bu adın anlamını biliyorlardır.

***Hannas: Kur’an’da Nas suresi içinde "min şerr il-vesvas il-hannas" ayetiyle şeytan anlamında geçen bir sözcük. Arkadan gelen (ve vesvese veren) ya da vesvese verip geri çekilen" gibi ilintileri bulunmaktadır. Bu ad Türkiye’de çok sık kullanılmıyor ama dünyada bu adı taşıyan kişi sayısı bu gün için 568.380 kişi imiş. Daha çok kız adı olarak bulunuyormuş.
Eğer siz de adınızın ne anlama geldiğini öğrenmek, ülkemizde ve yaşamakta olduğunuz kent sınırları içinde kaç kişi adaşınız olduğunu öğrenmek istiyorsanız size bu hizmeti Google vermektedir.

***Asiye: Bazı kaynaklar Arapça Asiye adının direk, sütun, acılı, kederli üzüntülü kadın, isyan eden anlamında olduğunu ayrıca, Hz. Musa'yı Nil'den çıkararak büyütüp yetiştiren Firavun'un eşi olduğunu yazmaktadır. Mersin ağacının bir türü olduğunu da söyleyenler bulunmaktadır. Asi, isyan eden, isyancı, dik başlı, başkaldıran sözleriyle ilintisi bulunmaktadır.

***Cemre: Arapça cmr kökünden gelen camrat جمرة  "1. kor, köz, 2. Şubat ayında artan sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gamərā "kor, köz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gumāru sözcüğü ile de eş kökenlidir.

***Sude: Ezilmiş, dövülmüş, sürmüş, sürülmüş anlamlarına gelen Farsça bir sözcük olup çok sık kullanılan kadın adlarından bir tanesidir.

***Sibel: Bu ad da kız çocukları için çok beğenilen bir sözcüktür. Fransızca' da Cybèle (Sibele okunur) biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sözcük Farsça yağmur damlası ahlamı taşır ve bu dilde Sebil (su, çeşme) sözcüğü ile aynı kökten gelir. Buğday başağı anlamına da geldiği, Araplardaki Hübel ile de eşdeğerde olduğu da ileri sürülmektedir. Yunanca büyücü veya kâhin (Kör bilici Kirke) kadın manası taşıdığı da iddia edilmektedir Ancak bunların hepsinde belirgin bir zorlama vardır.

Sibel adının kökeni doğrudan Kybele tanrıçadır. Kybele daha öncesinde de Hititler çağında Kubapa’dır. Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya göre Kubapa tanrıça Sakarya nehri kıyısında bulunan Ballıhisar sınırları içindeki Pessinus’ta, bulunduğu yere bol yağış, bolluk ve bereket getirdiğine inanıldığından, bunu duyan Arap yarımadasında yaşayanlar da bu tanrıçanın heykelini ödünç istemişler. Gerçekten de heykel bu günkü Mekke’ye götürüldüğünde yağmur yağmış. Onun bu yararını gören Araplar tanrıça heykelini geri vermemişler. Bulunduğu yere bir tapınak inşa etmişler. Arapların Kubapa, Kupaba söylemeye dilleri dönmediği için ona kestirmeden Kâbe demişler. Bugün dünyadaki bütün Müslümanların Kıblesi olan, İslam dinini en kutsal yerin, hac farizesinin yerine getirildiği yerin inşasında böyle bir sav da bulunmaktadır. Bu anlamda Arapların Hübel-Hibel-Kibel olarak adlandırdıkları ana tanrıça bir olasılıkla aynıdır.

Değerli okurlar bu örnekler uzayıp gitmektedir. Kimseye adınızı şu veya bu şekilde belirleyin demek gibi bir hak ve yetkimiz yoktur. Ancak bir insan için en önemli şey olan adının belirlenmesinde o sözcüğün, o kavramın anlamının ve kökeninin nereden geldiğinin bilinmesinde yarar vardır diye düşünmekteyim. Bu açıklamalara karşın yine de aynı ya da başka bir adı kendilerine seçme özgürlükleri elbette bulunmaktadır. Konuyla ilgili yapılmış araştırmalar ve çalışmalar yok değildir. Ama yetersizdir. Konuya ilgi duyanların,  gerek kişi adları, gerek yaşadığımız kent, coğrafya ve çevremizdeki flora eve fauna zenginliğimizle ilgili olarak daha çok araştırma yapmalarına ve eserler yazmalarına ihtiyaç duyulmaktadır

Ali Can Polat
17.03.2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KAIROS - SENKRON
KAIROS - SENKRON
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!