Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ülkemiz gündeminin son 20 yılına yerleşmiş olan ŞİDDET ağırlığını her geçen gün artan oran ve miktarlarda hissettirmektedir.

 

ŞİDDETİN NEDENLERİ, KÖKENLERİ ve 
İLETİŞİM SORUNLARIMIZ

 

Doğa içindeki tüm canlılar doğayla ve kendi türleri ile sürekli bir etkiletişim ve iletişim içindedirler. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek, yaşamın zorluklarının üstesinden daha kolay gelebilmek için iletişimi baştan beri bir araç olarak kullanmışlardır. Evrim süreci içinde homo sapiens'in iletişim konusunda diğer canlılardan bir adım öne geçtiğini arkeolojik, antropolojik ve tarihsel veriler bize göstermektedir. Homo sapien' ler birlikte avlanmanın, doğadaki canlı cansız tehlikelere karşı yardımlaşmanın ne büyük yararlar sağladığını deneyimleri ile öğrenmişlerdir.

İnsan türü için iletişimi en iyi, en uygun ve en kolay yolu dil ile yapılan iletişimdir. Dil hem düşünmeyi ve hem de konuşmayı sağlar. Başka canlıların farklı iletişim yolları olsa da insanda dil ve konuşma ona diğer canlılar ve doğa karşısında çok büyük bir üstünlük sağlamaktadır.

İnsanlar düşünmeyi ve konuşmayı simgeler aracılığı ile yapmaktadırlar. Bu simgeler sözcükler, kavram ve terimlerdir. Bu kavramların doğru ve yerli yerinde sözcüklerle, terimlerle kullanılması iletişimi kolaylaştırır. Yaşanan ve yaşanabilecek  sorunları en aza indirir.

 

Uygarlığımızın vardığı bu yüksek düzeyde ne yazık ki düne göre daha büyük iletişim sorunları yaşanmaktadır.
Ailede, okulda, işte, çarşıda pazarda, eşler, çocuklar ve diğer insanlarla aynı dili, aynı sözcükleri kullanmak çok önemlidir. Bir o kadar önemli olan bir şey de o sözcüklere tarafların hangi anlamları yüklediğidir.

 

Bir kişi bize elma dediğinde bizim zihnimizde bir elma şekli canlanır. Eğer bizim zihnimizde nesneden soyut bir elma imgesi yoksa biz elma sözü ile anlatılmak isteneni anlayamayız. Boş gözlerle bakarız ve bu durumda anlaşıp yeni bir eylem yapamayız, dolayısıyla bir iletişim de gerçekleşmez, gerçekleşemez.
 

Ustası telefon edip çıraktan bir çekiç istediğinde çırak çekiç yerine testere getiriyorsa usta doğal olarak sinirlenir, çırak da bir işe yaramadığını görerek üzülür. Ancak usta ne kadar çok kızsa da çırak ne kadar çok üzülse de çivi yerine çakılamamış olur.  Bu şekilde iki taraf arasında yüksek bir gerilim yaşanır. Bu gerilim bazen yıldırıma dönüşür ve iş öldürmeye kadar uzanan ağır sorunlara neden olur. Trafikte yaşanan onca olay benzer şekilde tarafların birbirlerine isteklerini, meramlarını anlatamamasından kaynaklanmaktadır. Bu örneği eşler arasındaki tartışmalara da taşıyabiliriz. Bizim öncelikle anlatmak istediğimizi doğru anlatmamız, karşı tarafın da anlatılanı doğru anlaması olmazsa olmaz bir önkoşuldur.

Bir toplumu kaostan çıkarıp düzene kavuşturan da dildir. Toplumu oluşturan bireylerin hak ve ödevlerinin belirlenmesi hukukun konusudur.  Hukukun dolayısı ile düzenin sağlanması için, kaotik ortama dönülmemesi için hukukun kendine özgü kurallarının topluluk üyelerince duraksamaya yer kalmaksızın bilinmesi, anlaşılması ve uygulanmasını zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesi öncelikle kuralların yani yasa ve yönergelerin iyi bir dille belirlenmesi kolay anlaşılması, eşit ve adil olarak uygulanması gerekmektedir. Yasa dilinin sade, anlaşılır olması hukuka ve onun uygulayıcısı yargıca olan saygı ve güveni de artırır.

Homo sapienleri diğerlerinden bir adım öne çıkmalarını sağlayan en önemli şey zaman içinde beyinlerinin büyümesi, büyümüş olan beynin giderek o bedenlerinin iki ayak üzerinde doğrulmasını sağlamasıdır. Bu durumda boşta kalan ön ayaklar da hareket dışında başka işlerle uğraşmaya başlamıştır. Ön ayaklar gelişerek el halini almış, eller ise giderek nesneleri daha iyi tutmaya, onlara şekil vermeye yani alet yapmaya ve yaptığı aletleri kullanmaya başlamışlardır.

Alet kullanımı ile birlikte yakalanan hayvanlar evcilleştirilmiş, toplayıcılık yerine artık toprak işlenerek tarım yapılmaya başlanmıştır. Bu şekilde topluca yapılan bir üretim ve topluca, birlikte yapılan bir tüketim yani ilkel komünal bir yaşam tarzı kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 

Elde edilen ve günlük tüketimin üzerinde olan ürünler ise saklanmaya başlamıştır.  Bu ürünlerin hiç kuşkusuz birlikte üretimi yapanların çabalarının sonucu olduğundan doğa koşullarına ve başka gruplara karşı korunması da gerekli olmuştur. 
Bu tarzda bir koruma ve kollama işi giderek o toplulukta, klanda o şeylere sahiplenme duygusunu geliştirmiştir. Topluluğun her bir üyesi, her bireyi üretim araçlarını, gereçlerini kullanmak kadar korumakla da görevlidir ancak komünal yaşam bu şekilde devam etmemiş neolitik dönem diye adlandırılan bu süreç içinde mülkiyet durumu öne çıkmıştır.

Topluluğu oluşturan üyelerden bazıları üretim araçlarını kullanmaya değil kullananlarla birlikte üretim araçlarının tamamına  sahip olmaya, onlar üzerinde hak iddia etmeye başlamışlardır. Toplumsal gelişim süreci içinde ortaya çıkan bu yeni sınıf üretimi sağlayan canlı cansız şeylere sahip oldukları kadar çalışan insanları da sahiplenmiş böylece kölelik düzeni gelmiştir.

 

Bu yeni sınıf sahip olduğu şeyleri doğadan ve başka topluluklardan gelen, gelebilecek olan tehlikelere karşı korumak için değişik yöntemler geliştirmiştir.
Bu yöntemlerin başında da zor kullanma gelmiştir. Doğası gereği şiddeti uygulayacak olan,  mülkiyet hakkına sahip olan erkektir. Kadın ise doğal işbölümü sonucu şiddet uygulayıcısı olmanın dışına itilmiştir. O,  kurulan çiftlikte yetiştirilen bitkileri sulayan, ineği, koyunu sağan, çocukları emziren bir konuma çekilmiştir. Asıl güç erkeğin elinde toplandığından kadın da erkeğin kurduğu bu sistemin koruyucusu olmak zorunda kalmıştır. Erkeğin bu egemenliğini sarsacak her türlü davranış şiddet uygulanarak cezalandırılacaktır.
Erkeğin bu egemenliğinin sürdürülebilirliği için töre, din ve devlet aygıtı çok önemli araçlar olmuşlardır. 
Bu şekilde sağlanan sistemin sürdürülebilmesi için topluluğu oluşturan her bir üyenin kafasında sistemin sonsuzdan gelip sonsuza kadar aynı şekilde gideceğine, sistemin doğal ve tek doğru olduğuna ilişkin bir algının yerleştirilmesi gerekmiştir.

Mülkiyetin korunmasını sağlayan bu sistemin sürdürülebilirliği için yakın veya uzak bir tehlike olarak tanımlanan kişi ve olayların olası eylemlerine karşı yasalar çıkartılmış, getirilen kurallara aykırı davrananlar yargılanmış ve cezalandırılmıştır. Yasa ve kararların uygulanması için kolluk güçleri ve ordular kurulmuştur.

Gerek kolluk güçleri gerek ordular görevlerinin olağan bir gereği olarak şiddet kullanırlar. Bu noktada şiddetin kullanılma amacı öne çıkmaktadır. İnsanların yaşam hakkını savunmak amacıyla güç kullanması haklı bir davranış olup bizim incelememizin dışındadır.


Burada üzerinde durulmak istenen şiddet mülkiyet hakkının kutsallaştırılıp  korunması için topluluk üyelerinin üzerinde fiziki, ekonomik, kültürel, psikolojik vb. bir baskı uygulanması, bir hegemonya sağlanması anlamına gelen şiddettir..

Oysa mülkiyet hakkının herhangi bir kutsallığı bulunmamaktadır. Mülkiyet,  konunun uzmanlarının çok açık bir dille tanımladıkları gibi üretim araçlarını eline geçirmiş olan bir sınıfın artı değere de haksız olarak el koymasından başka bir şey değildir.

Toplum yaşamında mülkiyet hakkı "ilkel" diye aşağılanan dönemde olduğu gibi yeniden kamuya verilirse tehdit kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.

Üretim araçları üzerindeki mülkiyetin bir kişi veya kişilere ait sayan sistemde şiddet şekilleri çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.

Daha iyi bir ekonomik statü elde edebilmek için çalışanlar arasında mobbing olarak adlandırılan baskı ve şiddet uygulamaları da vardır.

Eşinin veya çocuklarının kendi istediği gibi bir yaşam sürmelerini sağlamak için şiddet uygulayan erkek örnekleri de bulunmaktadır.
Örneğin ablasının namusunu ailesinin ve dolayısı ile kendisinin namusu, ahlakı gibi gören,  anlayan kişiler de bulunmaktadır.
Oysa Oriana Fallaci' nin dediği gibi çocuk ne Tanrı'nın, ne devletin ve ne de anne babanın değildir. O yalnız kendine aittir. Jean Paul Sartre' nın üzerinde durduğu gibi İnsan kendisini kendi yapmaktadır. İnsan kendi heykelini yontan bir heykeltıraştır.

Aynı şekilde hayvanlara ve içinde yaşadığı doğaya karşı kendisinde her şeyi yapmaya hak gören insanlar aramızda yaşamaktadır. Örneğin atıcılık bir spor dalı olabilir ama toplumumuzda avcılık hala bir spor dalı olarak kabul görmektedir.

Yukarıda değinildiği gibi erkek egemen toplum düzeninde kadın ve çocuklar da o topluluğun, topluluğun en küçük birimi olan ailenin mülkiyetinin bir parçasıdır. Yeni ceza yasamız hazırlanırken suçların bölüm bölüm sınıflandırılması yapılmıştır. Üzerinden epey zaman geçmesine karşın bu değişikliklerle beklenen sonuçlar alınamadığı gibi eskiye oranla daha da gerilere gidilmiştir.  Ailedeki mülkiyetin sahibi olan erkek sahibi olduğu şeyler üzerinde hak iddia etmektedir. Sahibi olduğuna inandığı şeylerin korunması, çoğaltılması konusunda kendisini yetkili ve görevli kabul etmektedir.

Toplumda kadını ve çocukları ailenin, toplumun mülkiyeti içinde sayan anlayış devam ettiği sürece bu mülkiyeti korumak ve kollamakla sorumlu saydığımız insanın yani erkeğin her türlü şiddeti uygulaması doğal sayılmalıdır. Her ne kadar yakınmalarımız devam etse de sorun kökünde çözümlenmediği sürece şiddet veya yalanlı dolanlı işler devam edecektir.

Konuyu sistemin belirlediği eğitim sisteminden yeteri kadar yararlanamamaya bağlayanlar yanılmaktadır. Bu sistem ve bu sistemin bir parçası olan eğitim doğası gereği mülkiyeti kutsallaştıran, sözüm ona bu "hak"kın korunması için her türlü önlemi doğru bulan bir sistemdir. İnsanları ne kadar çok eğitim verirsek mülkiyet hakkının daha sıkı savunucuları olacaktır.

Dolayısı ile çözüm var olan eğitim sisteminin daha titiz uygulanması değil ancak ve ancak eğitim sisteminin insana, doğaya uygun hale getirilmesiyle sağlanabilecektir. Bunu yapmaya elbette kurulu düzenin kuralları engel olacaktır.

Yapılması gereken şey üretim araçları üzerindeki mülkiyetin yaşanan örneklerden de yararlanarak kamuya devrini sağlayacak bir sistemin yeniden inşasıdır.  21. yüzyıl uygarlığınca yapılması gereken şey törelerimizde, gelenek ve göreneklerimizde, dinsel kurallarda ve yasalarımızda yer alan tüm aykırı hükümlerin ayıklanıp tarihteki yerlerine gönderilmesidir. Toplumun yanlış töre, gelenek, din ve ahlak kuralları ile yönetilmesine son vermektir.


İşçisi ile yöneticisi ile kadını-erkeği ile çocuğu ile herkesi toplumun eşit haklara sahip bireyleri yapmaktır.
Ahlak, namus, vicdan, onur, şeref ve erdem gibi kavramların yeniden tanımlanmalarına mutlak anlamda ihtiyaç vardır.

 

CANAVARCA HİS - BRUTAL


Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK' nun 449. maddesinde "öldürmek fiili" anlatılmıştır. 450. maddesinde de bu suçun işlenme biçimi üzerinde durulmuştur. Öldürme eylemi 3. bentte "Canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile ika edilirse," daha ağır bir ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı şekilde yürürlükteki yeni 5237 sayılı TCK' nın 81. maddesinde kasten öldürme suçunun cezasının müebbet hapis olduğu belirtildikten sonra 82. maddede, b)bendinde suçun "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek," işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.


Görüldüğü gibi eski ceza yasamızda öldürme eyleminin ( canavarca bir his) ile gerçekleşmiş olması yeni ceza yasamızda da korunmuştur. Burada dikkati çeken sözcük canavar sözcüğüdür.
Canavar sözcüğü dilimize Farsçadan girmiştir. Sözcüğün aslı Farsça  cānvar
جانور canlı yaratık, her çeşit hayvan → can, +aver'dir (Sevan Nişanyan)

 

canver veya canvar dilimizin ses dizimine uygun olmadığı için zaman içinde bir vulgarizasyona uğramış, sözcük halk dilinde bu günkü söylenişiyle  " canavar " şeklini almıştır.

Canavar sözcüğü ne kadar doğru ve yerindedir? Bunun üzerinde durulması gerekmektedir.

Hayvanlar açlıklarını gidermek veya kendilerini yahut içinde bulundukları hayvan topluluğunu korumak amacıyla, tehlikeyi uzaklaştırmak için şiddet uygularlar. Bir de üremek için kendilerine rakip gördükleri cinslerine karşı bazen kaba davranabilirler. Bu şiddet kimi zaman amacını aşmış olsa bile asla diğer hayvana karşı bir eziyeti içermez.
Charles Bukowski'nin söylediği gibi   "bir çiçek diğer bir çiçek sarı açtı diye onu ayıplamaz. Bir kuş niye böyle ötüyor diye ona yasak koymaz."

 

Bunun gibi tok bir aslanın canı değişiklik istediğinden bir ceylanı zevk olsun, spor olsun diye öldürdüğü görülmemiştir. Aynı şekilde en yırtıcı hayvan olduğu söylenen köpek balıkları tarafından öldürülmüş olan insanların sayısı 250 yılda 500'ü bulmamaktadır. Bu sayının da çoğunda çekişmeyi başlatan insandır.
Bütün canlılar biz insanlardan korkarlar. Biz özellikle homo erectus olduktan, elimize sopa-silah aldıktan sonra tüm canlılara çok büyük bir korku salmışız.


Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki; Biz, hepimiz ağız boşluğumuzu genişletip doldurarak sözünü ettiğimiz o hayvanlara haksızlık ediyoruz.

Esasen biz insanlar da eskiden böyle değildik. Özellikle Afrika'nın ortalarındaki Büyük Rif vadisinden çıkıp Bereketli Hilal'i kendimize mesken tutarak yaşamaya başladıktan sonra yani tarım ve hayvancılığı öğrendikten sonra bir dizi sorunlar yaşamaya başlamışız. Aklımızı kullanmış ama duygularımızı köreltmişiz. Biraz daha ileri gidersek bizler birer  " canavar"  olmuşuz.

Ceza yasalarımızda tanımlanmaya çalışılan o his biz insanlara aittir. İşkence etmek biz insanlara özgüdür. Bu nedenlerle yasalarımızda yer alan

CANAVARCA HİS 
tanımlamasının
SAPKIN BİR HİS
olarak değiştirilmesini öneriyorum.

Bu konuda bizim ceza yasamıza kaynak oluşturan İtalyan Ceza yasası veya Fransız Ceza Yasası nasıl bir düzenleme yapmış diye bir araştırma yapmak yararlı olabilir.

Yargıtay onursal başkanı Sami Selçuk'un "Önce Dil" adlı kitabında anlattığı gibi İtalyan Ceza Yasasında  " canavarsa bir his"  ve o  " hissin sevki ile"   gibi nitelemeler bulunmamaktadır. Eski TCK 450. maddesine kaynak oluşturan düzenleme aynen  " per solo impulso di brutale malvagità " şeklindedir. Bu metni acımasız bir kötülük dürtüsüyle şeklinde çevirebiliriz. Görüldüğü gibi İtalyan Ceza Yasasında bir hayvandan, canavardan hiç söz edilmemektedir. Bizimkiler 1926 yılında  (mehaz kanunu) yanlışlıkla dilimize bu şekilde çevirmişlerdir. Bu yanlışlığın artık düzeltilmesi gerekmektedir.  "Canavarca" olan duygu hayvanlara değil insana ait bir  "sapkın" lıktır.

İCY' nda geçen brutale sözcüğü birçok Latin kökenli dillere ve onların ceza yasalarına da girmiştir. Örneğin Fransızlar brutal sözcüğünü kullanıyorlar.

Brutal sözünün kökeni Latince brutalis sözcüğüdür. Anlamı da Brutus gibidir.

Bildiğiniz gibi Marcus Junius Brutus, veya Quintus Servilius Caepio Brutus, Romalı bir asker ve politikacıdır. Julius Caesar'a karşı senatoda yapılan saldırı ile anılmaktadır.  Julius Caesar 'ın evlatlığı veya oğlu olduğu söylenmektedir.

Kanlar içinde yere yığılan Caesar bu saldırıyı hiç beklememektedir ancak saldırganlar arasında Brutus'u görünce çok büyük bir üzüntü ve acı yaşar. "Sen de mi Brutus" sözü bu acı ve üzüntünün, çaresizliğin ifadesidir.

İşte bu kalleşçe eylemi,  erdemsizliği değerlendiren Latin dili kökenli kültürler bu davranış biçimi için brutale, brutal sözcüğünü geliştirmişler, sonuç olarak ceza yasalarına da almışlar.

Brutus'un bu davranışını veya benzerini hiç bir hayvanın yaptığını söyleyemeyiz. Hayvanlar iyi geçindikleri kendi soyundan olan birisini sonradan oyuna getirip öldürmezler. Brutus'un bu davranışı insana özgü ve sapkın bir davranıştır. Yasamızın da bu açıklama doğrultusunda değiştirilmesi, ilgili bentten CANACARCA sözünün çıkartılıp yerine SAPKINCA sözünün konması gerektiği düşüncesindeyim

Canavarca bir his kavramında ısrar edilmesi sorunun kökenini, nedenini gizlemek anlamına gelir. Sapkınlık terim olarak kabul edilir ise sapkınlığa neden olan etkenler de bir bir incelenecek ve çözümler aranacaktır. Son çözüm için bunun bir hazırlık olacağını düşünmekteyim.

 

ŞİDDETE KARŞI NE YAPMALI ?
ÖNCE BİRKAÇ ÖRNEK:


Toplumda eğitim ve kültüre yön vermekle ödevli kurumlara, sanatçılarımıza büyük ödevler düşmektedir.

Kızına: Kapat bacağını
Oğluna: Göster pipini
Diye terbiye veren

Annelerimiz ve dahi babalarımız oldukça
Taciz, tecavüz ve dahi cinayet

Artar, eksilmez

(Her Telden Şairane Şiirsellikler s.56 aCp)

Toplumumuzda özellikle cinsellik konusunda akıl almaz tabular insanların yaşamlarını karartmaya devam etmektedir. Şimdi yapılması gereken şey bu tabulara karşı bir bilinç yaratılması ve savaşım yolunun açılmasıdır.

---Örneğin cinsel ilişkiye giren taraflar cünüp yani kirli sayılmaktadır. Duş almadan, gusül abdesti almadan insan içine çıkmak ayıp, yanlış ve günah sayılmaktadır. Hiç bir kimse birinin duş almasına, cinsel bir birleşmeden sonra yıkanmasına karşı olamaz ama bu iki insanı sırf bu yüzden ayıplamak, küçük görmek yanlıştır.
Cinsellik bir kirlenme değildir, kirlenmeye eş tutulmamalıdır. İnsanların öncelikle cinsel birleşmelerden önce duş almaları özendirilmelidir.


---Örneğin regl olan bir kadın kirlenmiş sayılmakta, o hali sona erene kadar yaptığı yemeğin bile murdar olduğu söylenebilmektedir. Kadının regl hali saklanacak, gizlenecek, ayıplanacak bir durum olmaktan çıkarılmalıdır.

---Örneğin bir oğlan çocuğunun sünnet edilmesi erkekliğe atılacak ilk adım olarak değerlendirilmekte ve bunun için anlı şanlı düğünler yapılmaktadır.

Dr. Erdal Atabek'in üzerinde durduğu gibi günümüz erkek egemen toplumunda sistematik bir tarzda "Kışkırtılmış Erkeklik Bastırılmış Kadınlık" politikası ısrarla ve inatla sürdürülmektedir. Ders kitaplarından, reklamlara varana kadar günlük yaşamın her alanında bu olgu ile karşılaşıyoruz. Bunun artık bırakılması gerekmektedir

Kız çocuğumuzun ilk regl oluşunu büyük bir özenle gizlenmekteyiz. Oysa başka toplumlarda böyle değil.
Birkaç yıl önce bir SriLanka gezimizde bir kentten diğerine giderken yolda bir yerde mola verdik. Su başında güzel bir lokanta ve kafeteryada dinlenirken yerel giysileri içinde bir hanım ve yanında da yaşına göre hayli alımlı bir genç kız gözümüze ilişti. Arkadaşlardan bir ikisi bu kız ile kadının yanına yanaştılar ve genç kız ile giysilerinin güzelliğine övgüler düzmeye başladılar. Genç kızın boynunda çiçeklerden yapılmış bir kolye ise çok hoş görünüyordu.
SriLankalı hanım yarım yamalak İngilizcesi ile kızının bugün ilk regl günü olduğunu, onun bu bayram gününü ailecek ve kızının arkadaşları ile birlikte kutlayacaklarını söylediğinde hem çok şaşırdık hem de çok sevindik.


***

Yıldızlar tutuştu siyah beyazla,
Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !

Gücüne güç katmaya geldik,
Formanda ter olmaya geldik,
Beşiktaş seninle ölmeye geldik !
Beşiktaş !

Bu marşta ağlasın sözcüğü "gülsün" ve ölmeye geldik sözleri de "gülmeye geldik" şeklinde değiştirilse ne olur?

Beşiktaş takımı taraftarlarının coşkusundan inanın hiç bir şey eksilmez ama bir stadyumu dolduran binlerce kişinin kafasındaki şiddet algısı yerini sevgiye, empatiye, spor ahlakına bırakacaktır.


***
Ya da herkesin sorgusuz sualsiz kabullenip söylediği, sözleri Aşik Ali İzzet Özkan'a ait şu güzel türküdeki kıskanırım sözü "esirgerim" şeklinde değiştirilse ne olur? Türkünün lirizminden, akıcılığından hiç bir şey eksilmez.Havadaki turnalardan

Su içtiğin kurnalardan

Giyindiğin urbalardan

Sakınırım kıskanırım
 

***

Dilimiz kimi sözcüklerin çıkması ile fakirleşmez , doğru sözcüklerin yerli yerinde kullanılması ile zenginleşir ve toplumda bir çok uyuşmazlıkların da önüne geçilmiş olur. Yazının başında sözünü ettiğim iletişim için sözcüklerin ve kavramların semantik (anlam)  ve hermenötik (yorum) açıdan doğru bilinmesi ve doğru kullanılması zorunludur.
Yasalarımızın da bu ilkeler doğrultusunda hazırlanması ayrıca aynı ilkeler doğrultusunda uygulanması sorunlara önemli ölçüde çözüm sağlayacaktır.


*****

Nişan, sünnet ya da bir düğün.....Kalabalık bir salon.  Bir köşede adına müzik denen yüksek volümlü bir gürültü. Kimse kimseyi duymuyor. Orta yerde ayakta salınan, sallanan insanlar... Domdom kurşunu, adına oyun, halk oyunu denen oyunumsu hareketler.  Herkes kendisinden geçiyor.  Sonra bir yerlerde tabancalar, pompalı tüfekler patlıyor. Yerde göl göl olmuş kan birikintileri

Ya da  Burası Huş'tur, ya da Niksar'ın Fidanları...
Yanık bir türkü. Çatal bıçak sesleri, gürültü patırtı, arasında duyulabildiği kadar insanın gözlerini dolduran bir ağıt. Orta yerde yine salınıp sallanan  kalabalık aynı şekilde eğlencesine devam ediyor.
Nerede ağlayacağız, nerede güleceğiz bilemiyoruz.

*****

Türkiye'mizde Batı'da olduğu gibi ne feodal ve ne de kapitalist bir sistem olmadı. Dolayısı ile Batı tipi kültür sanat yapıtları da olamadı. Batı'da bir feodal veya bir aristokrat örneğin kızı ya da oğlu için bir düğün yapacak ise bir besteciye o gün için bir beste siparişi yapabiliyordu. Kendisinin veya eşinin bir resmini veya heykelini bir yere yerleştirebiliyordu.

Ne yazık ki o zenginler gibi nice zenginler geldi geçti ama ülkemizde bu işler için para ayıran çıkmadı. Önlerinde Cumhuriyetin prototip örnekleri olmasına karşın o zenginler sanata ve bilime sahip çıkmadılar, çıkamadılar. Ama artık yapmaları gerekiyor.


Başkaları, başka kültürlerin insanları ve kurumları bu tür kültür, sanat uğraşlarını benimsemeyebilir, hatta engel de olmak isteyebilirler. Bunlara karşın onlardan daha büyük bir güce sahip oldukları halde bizim kompradorlarımız suskunlar, adeta ellerindeki gücün sökülüp alınmasını beklemektedirler. Cumhuriyetin yarattığı, palazlandırdığı ve geliştirdiği bu Türk Burjuvazisi artık kendi varlık nedenlerini sorgulanmaya açtırmadan asgari burjuva demokratik haklarının savunucuları olmalıdırlar.

 Bunlar, yapılacak olanlar,  üst yapının değiştirilmesine yardımcı olabilir ama onlar sadece kasalarını doldurmayı kendilerine amaç ediniyorlar. Oysa o kasalar bu işlere yaramayacaksa neye yarayacaktır?

Burun kıvırdıkları Sulukule sakinleri ile kendilerinin farkı nedir? Her ikisinde de DomDom Kurşunu ve her ikisinde de aynı yüksek gürültü ile salınıp sallanan insanlar. Bu yaşam tarzının yediden düzenlenmesi zamanı geldi, geçiyor.
Yemek, müzik ve dans bu üçünü bir çırpıda yapmanın zorluğunu yaşıyoruz.

Ülkemizdeki şiddeti dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşanan şiddet olayları ile karşılaştırmak da yararlı olacaktır. Özellikle kadına ve çocuklara karşı işlenen, şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlere baktığımızda daha az veya daha uzun süreli eğitim görmüş olmanın belirleyici olmadığını görmekteyiz. Öte yandan gelişmiş olarak nitelenen ülkelerde de, örneğin ABD' nde mobbing, taciz, tecavüz ve cinayet suçları hiç de anımsanacak düzeyde değildir.
Ancak ülkemiz ile diğer ülkelerde ceza yasalarında benzer hükümler olmasına karşın işlenen suçlar arasında önemli bir fark göze çarpmaktadır. Oralarda bu suçlara karşı toplumun tama yakını suçun mutlaka cezalandırılmasını isterken ülkemizde önemli bir kesim " ama..." diye başlayarak suçtan zarar göreni değil zanlıyı korur hale gelmektedir. Ayrıca başta küçüğün rızası, iyi hal indirimi başta olmak üzere adil yargılama ilkesini zedeleyen uygulamalar yaşanmaktadır. Tecavüzcünün tecavüze uğrayanla evlenmesini sağlayacak yasal düzenleme heveslileri de rahatça kol gezmektedirler.
Elbette bu noktada erkler ayrılığı,  hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı gibi kavramların da içlerinin doldurulması gerekmektedir.

****

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Yalnızca 2019 yılında öldürülen kadın sayısı 474 olmuş.
Nereden başlamalı, şimdi ne yapmalı, nasıl yapmalı?
Bu sorulara ah vah ederek,  kınayarak, göz yaşı dökerek bir çözüm bulamadık. Bundan sonra da bulamayız.

21 Yaşında gencecik balerin bir kızımız, Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü.

Bu genç kızımızı yaşatamadıysak suç yalnızca onu bıçaklayan katilin değil 80 milyon biz yurttaşlarındır, hepimizindir.

 

Yapılacak olanlar:

 

1- Yöneten ve yönetilenler olarak hepimizin, ah vah demeyi, kızıp küplere binmeyi,  kınama, lanetleme mesajları yazmayı artık unutmamız gerekiyor.

2- En kısa sürede polisin katili yakalaması gerekiyor.

3- Hiç bir şekilde işkence bir yöntem olarak kullanılmamalıdır.

4- Yakalanan zanlının, katilin bir laboratuara alınması gerekiyor.

5- Bu kimsenin tüm adil yargılama haklarından yararlandıktan sonra, yani suçluluğu kesinleşince hapishaneye değil ıslahhaneye gönderilmesi gerekiyor.

6- Bu kimsenin itirafları, savunmaları ve söyleyeceği sözlerin tamamı, psikolog ve sosyologlarca incelenmeli bir rapora bağlanmalıdır.

7- Hazırlanan rapora göre eğitim ve kültürden sorumlu yöneticiler bir eylem planı hazırlamalıdır.

Hazırlanacak bu eylem planına demokratik bir ortamda kitle örgütlerinin ve yurttaşların görüş ve düşünceleri alınmalıdır.

 

Devlet yurttaşlarının öncelikle beden ve akıl sağlıklarını, huzur ve güven içinde özgürce yaşamalarını sağlamakla ödevlidir. Sağlayamıyorsa, özür dileyip bu görevlerden çekilebilir. Bu işleri ben, biz yaparız, daha iyi yaparız diyenler gelir.

 

Cinayetlerin devam etmesi devletin varlık nedenini ortadan kaldırmaktadır.

Basın organlarında 10 yıldan bu yana kadına karşı cinayetler:

"Kadın cinayetleri son 7 yılda yüzde 1400 arttı" haberlerini okuyoruz.

 

----İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Nazan Moroğlu 25.11.2010 tarihinde her dört kadından birinin fiziksel, ekonomik, ruhsal, sosyal ve cinsel şiddet mağduru olduğunu belirterek, ''Resmi kayıtlara göre, kadın cinayetleri sayısı son 7 yılda yüzde 1400 artmıştır'' dedi.  (Cumhuriyet Gazetesi)

--- 24 Kasım 2009 . Bir soru önergesi üzerine Adalet Bakanı kadın cinayetlerinin 2002 den 2009'a kadar yüzde 1400 oranında arttığını ve 2002' de 66 kadın öldürüldüğünü, 2009 da ise bu rakamın 953' e yükseldiğini söylüyor.  


----Son 7 yılda kadına şiddet yüzde 1400 arttı - Son Dakika Flaş ...https://www.cnnturk.com › Türkiye

5 Mar 2015 - Kaplan, son 7 yıl içerisinde kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığını ifade ederken, cinayetlerde sanıklara tahrik indirimi uygulanmasını...


----https://www.kamupersoneli.net ›gundem › chp-milletvekili-karabiyik-kad...

8 Mar 2019 - Kadın Cinayetleri Son 7 Yılda Yüzde 1400, Kadına Şiddet Davaları .....

Yukarıdaki haber başlıklarını internetten tarayarak buldum. Görüldüğü gibi tarihler değişiyor ama % 1400 oranı değişmiyor.

Yazarlarımız, çizerlerimiz, politikacılarımız herkes 2009 yılında yapılmış bir istatistiği kullanıyor.

Yalnızca bu saptama bile çok, çok üzüldüğümüz, gözyaşı döktüğümüz bir olay karşısında hepimizin ne kadar içtenlikten uzak olduğumuzu gözler önüne sermektedir.

Yapılması gereken şey 6. ve 7 maddelerde de değindiğim gibi Adalet Bakanlığı ve Adalet Dairelerimizde bu olayları dosya dosya ele almak her bir olayın özelliklerini gözden kaçırmadan incelemektir.
Zanlı, sanık veya suçlu ile birlikte suçtan zarar görenlerin eğitim öğretim durumlarından, gelir düzeylerine,  yetiştiği aile ve okul çevresinden, okudukları kitaptan, seyrettikleri filmlere kadar her şeyin sıkı bir analizi yapılmalı suçluyu suça iten faktörler incelenmelidir. Yalnızca suçlu ve suçtan zarar görenlerin sayıları konuyu anlamaya yetmemektedir.

Bu incelemeyi yapmak üniversitelerimizin, barolarımızın, sendika ve demokratik kitle örgütlerimizin en asli ödevlerinden birisi olmalıdır.

 

Düzenlenecek raporları iktidar ya da muhalefet milletvekillerine, yani yasa koyuculara, eğitim ve kültür bakanlıklarına ulaştırmak çözüm için atılacak önemli bir adım olacaktır.

 

Av. Ali Can Polat

07.01.2020

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KAIROS - SENKRON
KAIROS - SENKRON
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!