Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

POLİS, POLİ, POL,  BOLU

   Polis kelimesinin "şehir" anlamına geldiğini herkes bilir, Yunancadan geldiğini de.  Eski  Yunan şehir devletlerine polis deniyordu (çoğulu poleis). İlk Çağda yüzlerce polis vardı. Bu şehirler bir akropolis ya da liman gibi bir  müstahkem  mevki üzerinde olarak inşa edilip o merkez çevresindeki toprak parçasını içine alan yerleşim birimleriydi. Polis bir kavram olarak hem bir yönetim örgütünü, hem de şehirde yaşayan yurttaşlar topluluğunu temsil ediyordu.   Yunanca politikos da hem şehri, yurttaşları, hem de  devleti, yönetimi, kamu hayatını nitelendiren bir sıfattı;  polites ise yurttaş demekti.

   Yunanca polys bileşeninin bir de batı dillerinde bir önek gibi birçok kelimenin önünde yer aldığı, "çokluk" bildiren anlamı var. Aradaki bağlantı açık: şehir, çok sayıda insanın yaşadığı yer.  Bu kullanımı için bir iki örnek yeterli olur:     

  Polifoni: musıkide çok-seslilik.

  Poligon: çok-açılı, yani çokgen.

  Politeknik: Fransa'da 1794'te kurulan mühendislik okulunun adı şuydu:  École Polytechnique.  Politeknik okulları bugün birçok dalda dalda öğretim veren meslek okulları için kullanılıyor.   

  Polip (İng. POLYp, Fr. POLYpe). Bu tıp terimi de aynı türden bir bileşen. Mukoza ile kaplı boşluklar içinde gelişen, yumuşak, tel gibi,  genellikle saplı bir armut biçimindeki iyi huylu bir ur; mecazî bir yakıştırma.  Şu iki birimin kaynaştırılmasıyla kurulmuş: "poly, "çok" + Yunanca pous, "ayak": çok-ayaklı canlı. Pous bileşeninin sadece p'si kalmış.

   Şehir anlamına dönelim.

   Politika (Fr. politique; İng. politics, Alm. Politik) hem devlet yönetimi, hem şehir yönetimi anlamına geliyor; kısacası yurt yönetimi.

   Politeia Platon'un en ünlü eseri. Fransızcayla İngilizceye "cumhuriyet" (İng. The Republic   

Fr. La République); Almancaya ise "devlet" (der Staat) diye çevrilmiş. Sokrates'in baş konuşmacı olduğu bu diyalog yıllar önce  Sabahattin Eyuboğlu ile Mehmet Ali Cimcoz'un nefis çevirisiyle Devlet  adıyla  yayımlanmıştı.

   Politikos, Platon'un başka bir eseri. "Devlet Adamı" demek.  Bu metin bu adla kısa bir süre önce Furkan Akderin'in çevirisiyle yayımlandı.

    Ta Politika ("politika" demek) Aristoteles'in yönetim biçimlerini incelediği bir metin. Bu kitap da yakın bir geçmişte Türkçeye çevrilip yayımlandı;  üç çevirisi var:  Mete Tunçay,  Özgüç Orhan, Murat Temelli'nin çevirileri.   

   Sovyet Komünist Partisi'nin yetkili karar organı Politbüro'daki "polit—" birimi de politika anlamında.

   Metropol kelimesini bugün birkaç şehrin ya da şehir büyüklüğünde birkaç yerleşim birimin  birleşmesiyle ortaya çıkan büyük şehir anlamında kullanıyoruz. Eski Yunancada "ana şehir" anlamına gelen metropolis yabancı ülkelerde koloni kurmuş olan şehir-devletlerine deniyordu. Kolonilerde yaşayanlar merkezlerindeki yerleşim birimlerine metropolis diyorlardı.   

   Metropolis onaltıncı yüzyıl Latincesinde bir şehrin piskoposu anlamında da kullanılmaya başladı.  Ortodokslarda patrikten sonra gelen, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamına metropolit deniyor. Istanbul'da Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlı metropolitler vardır.

   Fransızcadan aldığımız metro, yani yeraltı treni, bir  kısaltma. Terimin tamamı şu: chemin de fer metropolitain. İlk üç kelimenin şimendifer yazımıyla Türkçeye girdiğini biliriz, bileşenleri şunlar: chemin, yol; fer, "demir"; metropolitain: şehir içi. Kısacası "şehir içi treni".

  Türkiye'de 1984'te kullanılmaya başlayan "büyükşehir" (birleşik kelime) terimi metropolisin çevirisi;  "Büyükşehir Belediyesi" modeli de "Metropolitan Municipality"den esinlenme.

  Megalopolis: bu kelime sözlüklerimize girmedi henüz. Çok büyük, nüfus yoğunluğu çok yüksek şehir; birden çok şehrin birleşmesiyle ortaya çıkan yerleşim yerleri hakkında kullanılıyor batı dillerinde.

   Polis birimi dünyanın birçok ülkesindeki şehirlerin adlarında yer alır. En başta Konstantinopolis. Yirminci yüzyılın başlarına kadar çok yaygın  bir biçimde kullanılmıştır Türkiye'de. Roma imparatoru I. Constantinus (272-337) 330 yılında şehrimizi Roma İmparatorluğunun başşehri olarak ilan etmiş, bu şehre Nova Roma (Yeni Roma) adını vermişti.  Onun ölümünden sonra, şehre Constantinus'un şehri anlamında Constantinopolis adı verilmiştir.

    Sözün burasında Yunanistan ile Türkiye arasındaki eski bir çekişmeye değinmekte yarar var. Yunanlar Istanbul'a Konstantinopolis derler. Buna karşılık Türkler bu şehre Yunanların Istanbul demesini isterler. Oysa Istanbul da Türkçe değil. Istanbul, Yunanca  eis tin poli / sten poli kelimelerinden çıkıyor; "şehre" demek, yani yalın haldeki bir biçim değil, ismin e—haline denk düşen dilbilgisel bir yapı. Sur içi Istanbul'u tanımlıyordu Roma döneminde.   Buna karşılık, Constantinus da bir Yunan devlet adamı değil, Roma imparatoruydu. Adı da Latincedir,  constant, bağlı, sadık demek. Apaçık şeyler bunlar. Bu köken bilgisi gerçekleri dikkate alındığında Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu mahalle kavgası tamamıyla anlamsızlaşır.  Öte yandan, Evliya Çelebi gibi yazarların da bir nükte havası içinde kullandığı İslambol bir halk etimolojisidir. Istanbul'un İslamı bol da değildi; dahası,  İslamın hiç yaşamadığı bir şehir olduğu da besbellidir.

   Ben kendi payıma, Türkiye'nin bu en önemli şehrinin Büyük Constantinus'un adını taşımasından hiçbir rahatsızlık duymam. Osmanlıların da sadece ikinci bileşeni değiştirip  şehre Konstantıniyye  dediklerine bakılırsa, onlar da rahatsızlık duymamışlar. Ben rahatsızlık duymak şöyle dursun, kıvanç duyarım. Bu  Romalı devlet adamı bu şehre layık olduğu  değeri vermiş, onu imparatorluğunun başşehri yapmış, yüceltmiş, Hipodrom  civarına diktirdiği Milion Taşı ile şehri dünyanın sıfır noktası olarak kabul etmiş, ettirmiş...  Böyle bir insana, böyle bir Istanbullu'ya  ancak saygı duyulur.

     Öte yandan, Istanbul'a Konstantinopolis diyen her Yunanın bu şehirde gözü olduğu anlamını da çıkaramam. Edirne'ye de Adrianapolis dediklerini biliyorum. Çok uzun zaman, çok yaygın bir biçimde kullanılan yer adları halkın hafızasında eski adlarıyla yaşar. Bizim Libya'nın Tripolis şehrine Trablus, Bulgaristan'ın Plovdiv  şehrine Filibe, Makedonya'nın Tetova şehrine Kalkandelen, Girit'in Heraklion şehrine Kandiye  dememiz gibi bir şey bu.

                  

       Polis'ten Bolu   

   Polis kelimesi Anadolu'da konuşulan Yunancada poli biçimini almış. Poli Anadolu halkının ağzında bolu'ya dönüşmüş, böylece "bolu öbeği" çıkmış ortaya: Bolu, Gelibolu ("güzel şehir" demek), Safranbolu, Hayrabolu, Tirebolu ("üç şehir" demek), İnebolu (aslı Ionopolis", yani "yeni şehir"). Niğbolu ise: Tuna nehri üzerinde. Osmanlı devleti ile Haçlı orduları arasında, Tuna nehri üzerindeki Niğbolu kalesi önlerindeki büyük savaşa adını veren bu belde bugün Bulgaristan sınırları içinde. Şehrin bugünkü adı Nikopol. Slav dillerinde polis, pol'e dönüşüyor.  Her  iki biçimi de Yunan zafer tanrısı Nika'nın adını taşıyor.   

   Yeryüzündeki bütün polis'leri burada sıralamak gerekmiyor. Birkaçını, özellikle yakın çevremizdeki birkaçını belirtelim.

   Akropolis: "Yüksek şehir" demek. Antik çağda Polis'in yukarı kesimi; kalesinin, en önemli tapınağının bulunduğu bölümü. Topkapı Sarayının bulunduğu mevki İlk Çağ Istanbul'unun akropolisiydi.

  Adrianopolis: Roma İmparatorunun adından "Hadrianus'un şehri". Edirne, eski adının  Türkçede  değişime uğramış biçimi.

   Adampol: Istanbul yakınlarındaki Polonezköy'ün eski adı. 1842'de Polonya'dan göç eden Lehlerin önderleri Prens Adam  Czartoryski'nin adıyla kurdukları köy.

   Sivastopol: Ukrayna'da, Kırım yarımadasında bir şehir. Osmanlı Devleti,  Birleşik Krallık, Fransa, Piyemonte, Sardinya'dan kurulu müttefiklerin Rusya'yla tutuştukları Kırım Savaşının (1853-1856) bir anısı olan, Sermüezzin Rifat Bey'in bestesi  ünlü Sivastopol marşında da adı geçer bu şehrin: Sivastopol önünde yatan gemiler aman aman / Atar da nizam topunu yer gök iniler.

  Yanbolu: Bulgaristan'da, şimdiki adı Yambol.

  Ahtopol: Bulgaristan'da.

  Simferopol: Kırım'da.

  Mariupol: Ukrayna'daki  savaşta Rus saldırısına uğrayan Ukrayna şehirlerinden biri.   

  Sizebolu: Bulgaristan'da, şimdiki adı Sozopol.

  Persepolis: "Pers şehri" demek. Pers imparatorluğunun başşehriydi.

  Hrisopolis: "Altın şehir" demek.  Üsküdar'ın antik çağdaki adı.

  Napoli:  önceleri adı "Neapolis"ti, yani "yeni şehir".

  Tripoli: Libya'nın başşehri. "Üç şehir" demek. Şehrin Bizans dönemindeki  adı Trepolis'ti. Biz bu şehri Trablus yazımıyla tanırız.

  Polis bileşeni Sami dillerinde - blus'a dönüşüyor:

  Trablusgarp: yani Batı Trablus. Tirebolu, Trepolis, Tripoli, Trablus aynı adlar.

  Trablusşam:   Lübnan'da bir şehir. "Şam Trablusu". Yunanca adı Tripolis.

   Cerablus: Suriye'de Halep iline bağlı bir şehir.     

   Nablus: Filistin'de batı Şeria'da büyük bir şehir.

      Amerikalılar polis bileşenini aslına döndürüyor; şu ABD şehirlerinde görüleceği gibi:

  Indianapolis: hem eyalet, hem şehir.

  Minneapolis: eyalet, şehir

  Kannapolis: Kuzey Carolina'da.

  Annapolis: Maryland'ın başşehri.

  Annapolis Royal: küçük bir şehir.

         

                      Zabıta Anlamındaki Polis   

    Onsekizinci yüzyıl başlarında Fransızcada "şehirde / toplumda asayişi sağlamak, kamu düzenini korumakla görevli güvenlik kuvveti" anlamı türetilmiş. Yepyeni bir anlam. Onsekizinci yüzyılın sonlarına doğru Fransızcadan İngilizceye geçmiş. 1845'te  Istanbul'da "Polis" adıyla bir teşkilat kurulduğuna, yine aynı yıl bir "Polis Nizamnamesi" yayımlandığına göre,  bu kelime ondokuzuncu yüzyılda Türkçeye girmişti. Bu nizamname Paris emniyet müdürünün görevlerini düzenleyen kararnameden çevrilmiş, dolayısıyla polis kelimesi doğrudan doğruya Fransızcadan alınmıştı. Ne var ki, polis, gerek bu dilde, gerekse İngilizcede güvenliği sağlayan örgüt, kolluk kuvvetleri anlamında kullanılır. Türkçede de başlangıçta bu anlamda kullanılmış olabilir. Ama kısa bir süre sonra anlam kaymasına uğramış olduğu anlaşılıyor. Çok uzun zamandır  güvenlik görevlisi olan memur anlamında kullanılıyor. Nitekim, gerek Şemseddin Sami'nin, gerekse Mehmet Bahaettin'in sözlüklerindeki tanımlar  polis kelimesini batı dillerindeki anlamıyla kullanmadığımızı gösteriyor. Güvenlik görevlisine Fransızcada policier, İngilizcede policeman, Almancada Polizist denir.           

   Poliklinik:  ilkin ondokuzuncu yüzyıl başlarında bu yazımla Almancada kullanılmış. Bire bir anlamıyla "şehir / devlet hastanesi" demek. Oxford Sözlüğü şöyle açıklıyor bu terimin tarihçesini: "Başlangıçta Almanya'da  yoksul hastaların tıp fakültelerinin ileri sınıflarındaki öğrencilerce bir profesörün gözetiminde ücretsiz olarak ayakta  tedavi edildikleri özel bir hastane ya da hastanenin bir bölümü. Hasta yatağa düşmüşse, bu hastanelerin gözetiminde evinde de tedavi görebiliyordu." Daha sonra, hastaların uzman hekimlerce ayakta tedavi edildiği bir hastane ya da  hastanenin  bir bölümü ya da dispanser anlamında kullanılmaya başlamış. Buradan policlinique yazımıyla Fransızcaya, bu dilden de Türkçeye geçmiş.

    Klinik kelimesinin de kaynağını belirtelim. Almancaya Fransızcadan geçmiş. Fransızca clinique onyedinci yüzyılda "hastalık yüzünden yatağa düşmüş kimse" anlamında kullanılıyor. Onun da kaynağı "hastayı yatağında ziyaret eden, gören hekim" anlamındaki Latince  clinicus. Ama asıl kaynak şu Yunanca kelimeler: klinike: yatak başında tıp çalışması;  hekimin yetiştirdiği öğrencilerle birlikte hastayı yatağında ziyaret edip ders vermesi. Klinikos: yatakta;  kline: yatak.

   Douglas Harper "klinik"in klasik anlamındaki, hekimin hastanın ayağına gidişi uygulamasının yerini terimin yeni  anlamında hastanın hekime gidişine bıraktığına dikkati çekiyor.

   İngilizcede policlinic ile polyclinic iki ayrı kelime. Birincisi, yukarıda tanımlanan. İkincisinde ise polynin çokluk bildiren anlamı var; yani, birçok hastalığın tedavi edildiği sağlık kuruluşu.

   Bir kelime daha: kozmopolit. "Dünya" ile "şehir"in birleştirildiği bir birleşik kelime, "dünya vatandaşı" demek.

   Nota bene: poliçe kelimesinin polis ile hiçbir ilintisi yok, apayrı bir kökten geliyor.

 

Bülent Aksoy

10 Nisan 2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KAIROS - SENKRON
KAIROS - SENKRON
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!