Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU

Yabancı dillerden aldığımız sözcükler her zaman lengüistik sorunlara neden olmuştur. Benim kanımca, bunun en önemli nedeni, bizim dilimizin Ural-Altay dil ailesi içinde, sözcük alıp kullandığımız dillerin ise daha çok Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer almış olmasıdır. Bu iki dil grubundan birinin diğerine üstün oluşu gibi bir düşünce herhalde söz konusu olamaz ancak bu iki dil grubu fonetiğinden, semantik ve morfolojik özelliklerine kadar birçok yönden çok farklıdırlar. Söz ve sözcük dizilişleri farklı, önek ve soneklerle sözcük türetmeleri farklıdır. Batı dilleri için yaşanan bu sorunlar, Sami dilleri için de geçerlidir. Ne yazık ki; anadilimiz dönemin yöneticilerince önemsenmemiş, tam tersine her zaman yabancı dillerden alıntılar yapılmıştır. Karamanoğlu Mehmed Bey'in 13 Mayıs 1277' de, yani Osman beyin beyliğini ilan etmesinden 22 yıl önce,  duyurduğu “Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe' den başka dil konuşmayacak” şeklindeki buyruğu Türkçeyi devlet dili yapmaya yetmemiş, ondan sonra gelenler Arapça ve Farsçayı harmanlayarak Osmanlıca adıyla yeni, Esperanto bir dil (!) yaratmışlardır. Köksüz, temelsiz bu dil benzeri şey dar bir çevrede iletişim aracı olabilmiş ama toplumu ileri götürememiş, bilim ve sanat dünyasının seyircisi durumuna getirmiştir.

Kültürler arası ilişkiler hiç kuşkusuz diller arasında da sözcük alış verişlerine neden olurlar. Bilim ve teknolojinin, kültür ve sanat uğraşlarının gelişmesiyle yeni kavram ve terimlerin gündelik yaşantımızda yer alması doğaldır. Ancak bu yenilikler başka topluluklarca alındıklarında bunların kavram ve terimlerini de zorunlu olarak kabul edilirler. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için öncelikle bu dilleri iyi bilmek ve doğru kullanmak gerekmektedir. Daha sonra bunların anadilde karşılığı varsa veya anadilde var olan sözcüklerle o anlam karşılanabiliyorsa o sözcük, kavram veya terimler kullanılmalıdır. Elbette karşılığı bulunmayan şey veya olaylarla ilgili bir zorlama yapılması gerekmemektedir. Bunlar çok zor şeyler değildir. Örneğin personel computer (PC) yerine pekâlâ bilgisayar kavramı önerilmiş, benimsenmiş ve kullanılmıştır. Bugün birçokları personel computer dendiğinde boş boş bakarken aynı kişiler bilgisayar dendiğinde ne denmek istendiğini hemen anlayabilmektedir. Hatta çocuklarımız, adlarından önce bilgisayar kavramını öğrenmektedirler. Aynı şekilde le centre commercial veya the mall veya shopping center demiyoruz AVM diyoruz ve geçiyoruz. Buna karşın yerleşmiş olan bakkal veya kahvehane kavramlarından Azrailden kaçar gibi kaçıyoruz. Anglo-Sakson hayranlığımız yüzünden anadilimizi unutuyoruz. Cumhuriyet öncesinde Tanzimat kafalı aydınlarımızın da Fransızca hayranlığı vardı.
Bunun nedenleri en başta o kişilerin söz konusu yabancı dili ve kendi anadillerini iyi bilmemesidir. İkincisi yabancı sözcük kullandıklarında kendilerine toplumda daha üstün bir yer açılacağına olan aşağılık duygusudur. Kendi hiçliklerini, zavallılıklarını yabancı sözcük kullanarak örtmek isteyişleridir. Bu ifadelerle amacın yabancı düşmanlığı veya yabancı dil düşmanlığı olmadığı açıktır. Aksine hem yabancı ve hem de anadilin çok iyi bilinmesine vurgu yapılmak istenmektedir.
1930’lu yıllarda başlatılan anadilin arındırılması ve öz Türkçeleştirilme çalışmaları sanıldığının aksine, onca suçlamalara karşın büyük ölçüde başarılı olmuştur. Dilimiz yabancı dillerin saldırısından bir ölçüde kurtarılabilmiş, korunabilmiştir. Halk kendi arasında bildiği şekilde konuşup anlaşabilirken devlet ile olan ilişkilerinde yazılanları da kendisine söylenenleri de hiç anlamıyordu.

Örneğin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu veya Kanun-i Esasi dendiği anda Çince konuşuyormuş gibi şaşırmaktayken bunların yerine Anayasa sözü önerilince ve kullanılmaya başlanınca babadan, anadan miras kalmış bir şeye kavuşmuş gibi sevinmiş ve bu sözcüğe, bu kavrama sımsıkı sarılmıştır. Artık bu sözcüğü onun dilinden söküp almak tümüyle olanaksız hale gelmiştir.

Yine bir yargıç, karşısına çıkarılan bir sanığa hakkındaki suçlama konusunu anlatmış ama sanık hiçbir şey anlamamış, dışarı çıkınca hâkim sana ne dedi, suçun neymiş diye sorduklarında ben Anayasayı tangur tungur etmişim diye yanıt vermiş. Ne sanık ve ne de köydeki arkadaşları tebdil, tağyir ve ilgaya teşebbüs sözlerinden zerrece bir şey anlamamışlardır. Şimdi de onca okumuş dokumuşlar bile bu üç sözcüğün anlamını doğru düzgün açıklayamazlar. Çünkü bu sözcükler Anadolu insanının anadilinde yoktur. Arapçadan Farsçadan getirilip bu halka zorla dayatılmıştır.
Son zamanlarda eskiye özentiden başka bir şey olmayan eskimiş, Arapça sözcükler yeniden dolaşıma sokulmak istenmektedir. Tevafuk, mutmain, istikşâfi ve benzeri sözcüklerin hangi gereksinime yaradığını anlamak zordur.

Türk Dil Kurumunun kurulması ve yaptığı işleri eleştirenlerin hostes sözcüğü iiçin önerilen “gök konuksal avrat” kavramı gibi bazı başarısız girişimleri dillerine dolayıp özünde gerekli ve zorunlu olan bu girişimi karalamaktaki amaçlarını anlamak da gerçekten zordur. Bir başka örnek verelim. Batıda da tarihsel geçmişi çok eski olmayan ekonomi sözcüğünü ele alalım. Arap ve Osmanlı dünyası bu sözcükten o tarihlerden tümüyle habersizdi. Osmanlı ekonomi sözcüğünü anlamlandırmak istemiş ve o günkü kültür birikimleri doğrultusunda buna karşılık olan bir sözcük üretmeye çalışmıştır.  Arapça ḳṣd kökünden gelen, yazılı örneği bulunmayan *iḳtiṣād إقتصاد  sözcüğünden esinlenilerek yoktan yaratılmıştır. Arapça ḳaṣd قصد  "1. tam hedefe yönelme, 2. doğru yol, amaca uygun, mutedil" sözcüğünün iftiˁāl vezni mastarıdır. Yani eleştirilen Cumhuriyet dönemi dilcileri gibi daha öncesinin Osmanlı düşünürleri, okuryazarları da önlerine gelen bu soruna haklı olarak bir çözüm aramışlardır. Çözüm olarak da bu iktisat sözcüğünü üretmişler, imal etmişlerdir. Cumhuriyet dönemi dilcileri bu yapay durumdan rahatsız olmuşlar ve başka bir girişimde bulunmuşlardır. İktisatlı olmak, tutumlu olmak düşüncesinden hareket ederek ekonomi ve iktisat sözcükleri yerine  “tutumbilim” sözcüğünü önermişlerdir. Ama tutumbilim toplumda beklenen karşılığı bulmamış, tutulmamış, tutunamamıştır, Sonra da unutulup gitmiştir. İktisat ve ekonomi kavramları şu anda yarışı at başı sürdürmektedirler.
Dil çalışmalarında her öneri yerini bulacak diye bir koşul bulunmamaktadır. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Şiir ve edebiyat alanında birçok yazarımız bilinçli olarak dil oyunlarına girmektedir. Bunların bir kısmı toplumca benimsenmekte ve çoğunluk tarafından kabul edilerek yaygınlaşmakta veya benimsenmeyerek kitabın o sayfası çevrildiğinde unutulup gitmektedir.

Bu noktada Prof. Dr. Doğan Aksan hocamızın “Her Yönüyle - Dil - Ana Çizgileriyle Dilbilim adını taşıyan TDK 2003 yayını bir yapıtın 3. Cilt 56. Sayfasından şu sayısal verileri burada anımsatmak istiyorum.  1965 yılında bir araştırma yapılmış, bu araştırmada o yıllarda yayınlanan gazetelerdeki haber nitelikli yazılardan 200 sözcüklü parçalar içinde yerli ve yabancı ögelerin saptanması yapılmış. Bu karşılaştırmadan 1931-1946-1965 yıllarını aradan çekerek aşağıya çıkardım. Aşağıda yıllara göre bu araştırmanın konusu, yapılan metinlerdeki Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüklerin oranları görülmektedir.

1931: Türkçe % 35-Arapça % 51-Farsça % 2
1946: Türkçe % 57-Arapça % 28-Farsça % 3
1965: Türkçe % 60-Arapça% 26-Farsça % 1

Bu veriler TDK ‘nın o tarihlerde yaptığı çalışmaların başarıya ulaştığının kanıtıdır. Eğer o çalışmalar yapılmamış olsaydı bugün dilimiz ve iletişimimiz nasıl olurdu onun değerlendirmesini okurlara bırakmak isterim.

Dil üzerine yapılan çalışmalar bir kurumun tekelinde olmadığı gibi o kurumun çalışmaları ile de sınırlı değildir. Bugün eline kalemi alan veya toplumda tekli veya çoklu ortamlarda düşüncelerini dile döken herkes eğrisiyle doğrusuyla bu dilin gelişimi veya körelmesi için bir şeyler yapmaktadır. Örneğin bir şairimiz çıkıyor yazdığı şiirde belli bir zamanı ifade etmek için “temmuzlayın” kavramını kullanmaktadır. Bu öğleyin sözcüğüne bir yollama olarak düşünülebilir ama şiirsel anlatım içinde insanın duygularında temmuz ayının sıcaklığını yaşatan çok güzel bir kavram icadıdır. Kimileri varsın uydurukça desin. Su kendi yolunu kendisi bulmaktadır.

Ne var ki; bu iyi niyetli uğraşların sonuçları sınırlı kalmaktadır. Bugün neo liberal ekonomi sistemlerinin benimsenip uygulanmasıyla dil de bu sistemin kontrolüne girmiş durumdadır. Günümüzde en ünlü şairin, en ünlü tiyatro, roman, öykü yazarının en güzel önermeleri bile okuyucusu veya seyircisiyle sınırlı kalmaktadır. Bu sayılar da her geçen gün acıklı bir şekilde azalmaktadır. Dün Namık Kemal’in Vatan adıyla sahneye konmuş tiyatrosu halkı heyecanlandırması üzerine Abdülhamid iktidarının sansürüne uğramıştır. Nice sonra Vatan Yahut Silistre adıyla sahnelenebilmiştir. Bugün William Shakespeare’ in  Macbeth adlı ünlü yapıtını da  sahneleseniz bu toplumu oluşturan insanları 10 saniye süreli herhangi bir reklam filmi kadar etkileme şansınız bulunmamaktadır. Bu elbette bir sonuçtur. Bu sonuca nasıl ulaşıldığını iyi düşünmek ve bundan dersler çıkartmak zorundayız.
Eğer dil konusunda bir iyileştirme düşünülüyorsa bu olanakları, bu yöntemleri onlar kadar ustalıkla kullanmak zorundayız.

Yazının baş kısmında konuşulan yerli veya yabancı dilin iyi bilinmesinden ve doğru kullanılmasından söz etmiştim. 1940’lar Türkiye’sinde, halkımızın yüzlerce yıldır tanıma ve öğrenme olanağı bırakılmayan dünya klasiklerinin Türkçeye kazandırılması için olağanüstü güzel bir girişimde bulunulmuştur. O tarihlerde Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol gibi insanlarımız bir araya getirilerek bir “Tercüme Bürosu” oluşturulmuştu. O insanların özverili çalışmaları sonucu insanımız oturduğu köhne evinden batıya geniş bir pencere açmıştır. O insanlarımız o günün koşulları içinde benzersiz çalışmalar yapmışlar ve her çevirileri bugün bile yerli ve yabancı araştırmacıların yollama yaptıkları kaynak gösterdikleri çeviriler olma başarısını göstermiştir.

Ne var ki; 1950’li yıllarla başlayan dönemde bu girişim sona erdirilmiş ve adeta bu insanların yaptıklarının tersi yapılırsa iyi olacak der gibi bir yola girilmiştir. Türkçenin iyi bilinip doğru kullanılması alaya alınmıştır. Cumhuriyet öncesinde Fransız hayranlığının yerini bu kez Anglo-Amerikan hayranlığı almıştır. Dilimizin en güzel lehçesi olarak kabul edilen İstanbul ağzı yok sayılmıştır. Kıyı köşede “varoş” kültürü ve dili topluma dayatılmıştır. Şarkıcısı, türkücüsü, sinemada konuşanı dili bozma yarışına girmişlerdir. Olacak yerine olcak veya olucak yahut yapacağız yerine yapcaz demek, üç yaşında bir çocuğun dil acemiliğiyle konuşmak ve yazmak hüner sayılmış, düzgün konuşanlarla monşer ağzı diye alay edilmiştir. Kabalık, şiddet, görgüsüzlük, açıkgözlük ve bilgisizlik hoş karşılanmış ince, zarif, çalışkan, hoşgörülü olan insanlar aşağılanmıştır.

İletişim araçları arasına televizyonların ve daha sonra da sosyal medyaların girmesiyle işin rengi daha da değişmiştir. Televizyonları ayakta tutan onlara verilen ilanlar ve reklamlarıdır. Reklamları veren üretici veya tedarikçi firmalardır. Bu firmaların biricik amacı en fazla kârı kasalarına koymaktır. Reklamın amacı ürünü tanıtmak değil ürünü yarım yamalak gösterip insanlara ne pahasına olursa olsun onu satmaktır. Reklamlarda izlenen yöntem insanların dillerini doğru, düzgün kullanmak değil onların insani duygularını kullanarak insanları kandırmak, o ürünü almaya ikna etmektir. Bu amaca ulaşmak için her yol onlar için uygun, onlar için mubahtır. Onlar için dilin konuşulması dilin incelikleri içinde dünyanın güzelliklerinin farkına ve tadına varılması değildir. Onlar için dil duygu işareti, emojiler gibi, görülünce veya duyulunca işte bu denecek simgeler aktarımından ibarettir.

Yukarıda önemine değindiğim çeviriler televizyon programlarında daha da öne çıkmaktadır. Yıllar öncesinde Digitürk abonesi olduğumda yabancı kanallardan seyrettiğimiz belgeseller çok ilgimizi çekiyordu. Ancak seslendirmeler olağanüstü kötü idi. Örneğin sağ tarafımızda uzanan muhteşem buğday tarlaları diye söze başladığında dikkatimizi çeken şey sağ tarafımızın göl ile çevrili oluşu sol tarafımızda ise sıradan bir mısır tarlası olduğu idi. Bu ve benzer saçmalıklara dayanamadığımız için aboneliğimizi sona erdirmek zorunda kaldık. Yine bu televizyon filmlerinde ve hatta sinema salonlarında gösterilen filmlerde o kadar belden aşağı, o kadar argo konuşmalar oluyor ki; bizler şaşırıp kalıyoruz. Ben hala bu filmlerin senaryolarının gerçekten böyle mi olduğu veya bizimkiler mi bu kadar küfür doldurduğunu merak ediyorum. Dolayısıyla seyredemiyoruz. Biz seyredemiyoruz ama toplumun büyük çoğunluğu seyrediyor veya seyretmek zorunda kalıyor. Sonra da en azından her bir seyirci karşımıza küfürbaz olarak çıkıyor. Yabancı dillerde belki bir anlamı olan ama Türkçemizde bir anlam ifade etmeyen birçok sözü dinlemek zorunda kalıyoruz. Örneğin 115 dakikalık bir filmde oyuncular kaç kez “lanet olsun” diye bağırır. Geçenlerde bir televizyon kanalında pazarlama-belgesel türü bir program seyrettim. 30 dakika içinde 25 kez (aman tanrım), 20 kez (vay canına), 15 kez (harika) 13 kez (bayıldım), 10 kez (inanılmaz) ifadelerini saydım. Sonuçta ben pes ettim, program devam ediyordu. Bir de seslendiren kişilerin sesleri benim yaşımdaki bir kişi 10 yaşındaki bir çocuk sesi ile konuşursa ne yaparsınız? Sanırım siz de benim gibi seyretmeme hakkınızı kullanırsınız. Haber programları da ayrı bir sorun. Eskiden spiker belli saatlerde haber bültenini okur biz de dinler, televizyonda ise seyrederdik. Şimdi spiker değil haber yorumcuları var. Sanki haberi bana okuyunca ben anlayamayacakmışım gibi bana o haberi yorumluyorlar. Hele de o el, kol hareketleri ve yüzündeki mimikler. Dolayısıyla televizyonu da kapatıyoruz. Biz kapatıyoruz ama herkes seyretmeye, dinlemeye devam ediyor. Sonra ne oluyor, haberi değil haber yorumunu öğreniyor. Bunu öğrenirken de çoğu kez zorlanıyorlar. Televizyonlarda dinlediklerimiz konuştukları sözcüklerin yarısını da yanlış telaffuz ediyorlar. Birçok sözcüğü belki de ilk kez duyuyorlar ve söylemekte zorlanıyorlar. Hele yabancı sözcükleri söylerken yarım yamalak bildikleri İngiliz aksanına benzetmeye çalışmaları var ya, o zaman basıyorum kahkahayı. Bu insanlar, oraya çıkmadan önce makyaj odasına girmesini biliyorlar ama ellerine alıp haberin yazılı olduğu kâğıda bir kez bile bakmıyorlar.

Toplum ile ilişki içinde bulunan kişiler dile daha çok özen göstermek zorundalar ama bunun tersini görüyoruz. Bir tur şirketi ile Fransız Rivyerasında gezi yapıyoruz. Nice’e geldik. Rehber müşterilerine kent hakkında bilgiler vermeye çalışıyor. Bu karşınızda gördüğünüz heykel Nays heykeli diye başlıyor. Siz o tur müşterileri içinde olsaydınız ne yapardınız?

Öte yandan yabancı dillerden dilimize kazandırılan yapıtların çevirileri de üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. Sansür değil ama bir çevirinin aslına uygunluğu kadar çeviri yapılan dilde de kolay okunup, doğru anlaşılması çok önemlidir. Belki bir kurul denetimi bile düşünülebilir.

Radyo ve televizyonlardaki yayınları denetlemekle ödevli bir kamu kuruluşumuz (RTÜK) var ama bu kurum Türkçenin doğru kullanılması ile hiç ilgilenmiyor. O kurumun amacı çok daha farklı, adeta bir sansür kurulu gibi çalışıyor.

Yabancı dillerde bir anlamı olan ve konuşulduğunda yerini bulan ifadelerin bizdeki anlamları tümüyle farklı olabilir. Bunlar iki dil arasındaki farklar kadar çoğu kez çeviricilerin bu iki dili de, iyi bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Eğer o sözcüğün, o kavramın veya terimin anlam ve kökenini bilmiş olsa çeviriyi doğru yapabilir böyle bir sorun da yaşanmaz.
Örnek
1) Prends-tu le petit-déjeuner/ Kahvaltı ettin mi? prendrez-vous le petit déjeuner. Kahvaltı yapacak mısınız?
2) Prendre une douche / prendre un bain---je veux prendre une douche
Duş almak-yapmak / Banyo almak-yapmak
3) Voulez-vous un thé / je veux boire un café
I want to drink a coffee
Ya da
4) -Bu akşam ne yaptın? –Evde televizyon izledim, hafta sonunda da konser izleyeceğim.
Türkiye’de veya yurt dışında bizi kim zorluyor, çay istiyorum yerine çay alacağım demeye?
İzlemek nedir, izinden gitmek, öyle değil mi? Televizyon olduğu yerde duruyor, onu izlemek, izini sürmek nasıl oluyor? Maç izlenir mi?
Televizyon da maç da, konser de seyredilir. Aynen tiyatroyu seyrederken sesini duyduğumuz gibi.
Görüntü seyretmek eylemi içinde sesleri duymak da vardır. Doğada dolaşırken manzarayı da seyrediyoruz, derenin çağıltısını da, kuşların seslerini de duyuyoruz. Öyle ise televizyonu seyrederken sesi de görüntüyü de aynı kavram içinde algılayabiliriz. Bütün bunlar hurdahaş kültür ortamında zihnimize yapışmış keneler gibi, söküp at atabilirsen! Ama zor da olsa bunu başaracağız.
Nereden gelirlerse gelsin dilimizi yabancı dillerin saldırısından da yanlış kullanmalardan da arındıracağız.

Ali Can Polat
20.04.2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KAIROS - SENKRON
KAIROS - SENKRON
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
TESPİH, TESPİH AĞACI, ÇİÇEĞİ, TESPİH BÖCEĞİ VB…
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!