Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

PISA NEDİR?

Pisa ya da piza denince aklımıza önce İtalya’da kulesiyle ünlü o Pisa kenti ve o eğri kule gelir. Bu kule devrilir mi, devrilirse ne zaman devrilir diye düşünürüz. Okulda öğrendiğimiz fizik, statik denge bilgilerini birbirimize anlatırız.
Sonra yine İtalyanların yine ünü dünyaya sarmış, üzeri akla gelen gelmeyen her şeyle çeşnilendirilmiş, öncesinde üzerine domates salçası sürülmüş pidesi yani pizzası gelir. Bir taraftan yer, bir taraftan da içimizden bizim pidemiz daha güzel diye söyleniriz. Kimimiz de “aa, olur mu, bunun tadı bambaşka” diye karşımızdakine hava atarız. Üstüne üstlük karşımızdakini “köylü” diye küçümsemeye kalkarız. Ben o pizzanın nasıl çıktığını anlatmaya çalıştığımda aynı fiyakalı kişiler, foyası ortaya çıkmış insanlar gibi kendine değil de bana düşman olurlar. Şimdi konu edeceğimiz PISA onlara hiç benzemiyor. PISA denen şeyin üzerinde hep konuşuyoruz da aslını ne kadar biliyoruz. PISA’ yı biraz daha yakından tanıyalım mı?.  

Evet, PISA İngilizce (Programme for International Student Assessment), merak edenler için Fransızca (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) ve Türkçe açılımı ile de "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" dır. 

PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir uluslararası bir araştırmadır.

PISA' nın amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma yeteneklerini ölçmektir. Gençlerin aralarında dostluk, dayanışma ve rekabet duygularını geliştirmek, öğrenme merak ve isteklerini, derslerdeki ilgi ve başarı düzeylerini ve öğrenme ortamları ile ilgili seçimlerini belirlemeye yardımcı olmaktır

PISA' da zorunlu eğitimlerinin sonunda örgün eğitimlerini sürdüren 15 yaş grubundaki öğrencilerin;

a) Matematik okuryazarlığı,
b) Fen Bilimleri okuryazarlığı ve
c) Okuma Becerileri konularında değerlendirme ve sıralama yapmak.  
Bunların dışında, öğrencilerin tepki ve davranışları, kendileriyle ilgili görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ve aile ortamlarına ilişkin verileri toplanmak.

PISA değerlendirmelerinde "okuryazarlık" kavramının anlamı: Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılarak onların toplum ilişkilerine daha etkin katılımlarının sağlanmasıdır.

PISA etkinlikleri OECD gözetiminde Yönetim Kurulunca belirlenen bir konsorsiyum aracılığıyla yapılmaktadır.

PISA araştırmaları, başarı testleri ve anketleri, ülkemizde Nisan ayı içerisinde uygulanmaktadır.
Araştırmaya örgün öğretimde kayıtlı, 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar (Ortaokul, Anadolu Lisesi,  Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Çok Programlı Anadolu Lisesi)  katılabilmektedir.

PISA programı 2000 yılında uygulanmaya başlamıştır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan araştırmaya ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır.

PISA' da; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır.

Öğrenciler, Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulamasının ardından anket uygulamasına katılmaktadırlar.

PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır.

PISA uygulamasının sonuçları, OECD sekreterliği tarafından her yılın Aralık ayında açıklanmaktadır.
Bu sonuçlara http://www.pisa.oecd.org  ve
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/pisa-2022 assessment-and-analytical-framework_dfe0bf9c-en
sitelerinden, linklerinden ulaşılabiliyor.

2022 yılına ait sonuçlar aralık ayı başında açıklandı. Bu sonuçlara göre bir önceki değerlendirme göz önünde tutulduğunda öğrencilerimiz matematikte aynı düzeylerini korumuşlar, okumada 10 puan gerilemişler, fende ise 8 puanlık bir artış sağlamışlar. 81 ülke öğrencilerinin katıldığı PISA 2022’de Türkiye, matematikte 453, okumada 456, fende 476 puan almış. Bu 81 ülke içindeki sıralamaya bakıldığında ülkemizin yeri ortalamanın hayli altında kalıyor.
PISA 2022 uygulamasında Türkiye 81 ülke arasında 39'uncu, 37 OECD ülkesi arasında 32'nci sırada yer aldı. Yine bu araştırmalarda öğrenci ailelerinin gelir güzeyleri ile başarı düzeyleri arasında doğrusal bir orantılı bulunduğu görülmektedir. Ayrıca eğitimin ücretsiz ve kamu hizmeti olarak sunulduğu ülkelerde başarı düzeyinin görece daha yüksek olduğu gözlemlenebilmektedir.
 
Matematik ve fen konularını işin uzmanlarına bırakalım, aklımızın erdriği kadarıyla okuma becerileri başlığı altındaki konuya biraz bakalım.

Okuma becerileri nelerdir? Okuma çeşitli alt becerilerden oluşuyor. Derslerde öğretilmesi-geliştirilmesi gereken önemli okuma becerileri; 
 

PISA programının esas aldığı ölçüler doğrultusunda okuma becerileri;

Öğrencinin kendi dilinde
a) Sözcük dağarının genişliği,
b) Okuduğunu anlama,
c) Anladıklarından çıkarımlar yapma, ders çalışma, çalışırken araştırma becerileri olarak tanımlanabilir.

Kavram Mutfağı adı altında yapılan amatörce çalışmaların başlıca amacı toplumumuzda, günlük konuşma dilimizdeki kavramların kök ve kökenlerini araştırmak, yanlışları göstermek ve yeni kavramlar önermektir.

Herhangi bir konuda bilgi sahibi olabilmenin yolu öncelikle içinde bulunulan ortamın bilgi edinmeye uygunluğudur. İkinci olarak bilgi edinme için bir zaman diliminin ayrılmış olmasıdır. Genetik yeteneklerimizi bir yana bırakırsak öğrencinin doğup büyüdüğü aile ortamının çocuğa bilgi verebilecek düzeyde bilgili olması ve yeterli zaman ayrılarak çocuğa doğru yöntemlerle bu bilgileri anlatılmasıdır. Çocuğun da bu bilgileri alabilecek yaşta ve sağlıkta olması gerekmektedir. Çocuğa daha ileriki yaşlarda kavrayabileceği şeyler verilmeye çalışıldığına öğrenme değil ezberleme şeklinde yanlış bir durumla karşılaşılmaktadır.

Belli yaş ve sağlıkta olan çocuğun veya yetişkinlerin bu ortamlarda beş duyuları aracılığı ile elde ettiği duyumların zihinlerine engelsiz, kesintisiz ulaşmasının sağlanması da gerekmektedir. Bireyin “akıl daraltıcı” olarak adlandırabileceğimiz bu olumsuzluklardan arınmış olmaları zorunludur. Bu akıl daraltıcıların en önemlileri hamaset ve mukaddesat fanatizmidir. Daha açık söylemek gerekir ise konuları akıl ve bilim ile değil etnik ve dinsel önyargılarla açıklamaya çalışmak, düşünmenin ve ifade etmenin önüne yasaklar ve tabular dikmektir. Özgürce düşünmenin ve düşündüğünü özgürce ifade edebilmenin ancak laik bir eğitimle sağlanabileceği gerçeği asla gözden uzak tutulmamalıdır.

Bilindiği gibi beynimize ulaşan bu duyumlar zihnimizde işlenmekte ve bizim için yaşamsal veriler olarak belleklerimize kayıt edilmektedir. Her bir veri özne, nesne ve olaylar olarak ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. Bu verileri canlı zihnimiz, iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, yararlı-zararlı gibi ölçütleri göz önünde tutarak değerlendirir. Bu sınıflandırmada ögelerin birbirleriyle belli bir korelasyon ve uyum içinde olması zorundadır. Bu uyum topluma ve doğaya uygunluktur. Aksi halde canlı bencilliğimiz “yıkıcı bir bencilliğe” dönüşebilir, bundan kaçınılması gerekir. Eğitim, öğretim programlarında bunun için gerekli önlemler alınmalı, düzenlemeler yapılmalıdır.  

Belleklerimize kaydedilmiş veriler zihnimize yeni gelen duyumların değerlendirilmesinde bize yol göstermektedir.  Önceden kayıtlı verilerimiz sayesinde biz bundan sonra ne olur, ne olabilir, biz ne yapabilir veya yapamayız tarzında öngörülerde bulunabilir, çıkarımlar yapabiliriz.

İşte, belleğimizde kayıtlı bu verilerin çokluğu ve bu çokluklar arasında neden sonuç bağlarını kurabildiğimiz ölçüde bizim “sorun çözme” yeteneğimiz artacaktır. Sorun çözme yeteneğinin artmasıyla doğanın işleyişine, yurt ve dünya sorunlarına bakış açımız genişleyecek, daha kapsamlı ve gerçekçi varsayımlarda bulunabileceğiz demektir. Bunun adına “kültür” diyebiliriz. Kültür akıl ve bilimle sağlanır, bilek gücü ise kültürün uygulanması anlamına gelir. Buna tasarım ve uygulama da diyebiliriz.  Yalnızca bilek gücünün doğanın kontrol altına alınması, genel olarak olanaksız kör, kaba güçlerinden farkı yoktur. Bu yolla sağlanan başarının sürekliliği de söz konusu olamaz.

Kültürün kendisi de taşıyıcıları olan dil de sözcüklerden, kavramlardan, terimlerden oluşmaktadır. Çok basite indirgeyerek açıklamak gerekir ise bir “kitap” ya da “gelmek” eyleminden söz edildiğinde örneğin kitabı belirleyen ögelerin neler olduğunu, kitabı bir kalemden veya elmadan ayıran şeylerin neler olduğunu bilmek gerekir. Aynı şekilde “gelmek” eyleminden de bir şeyin “a” noktasından “b” noktasına hareket etmesinin gerektiğini, bu imgelemlerin gözümüzde, belleğimizde canlanması gerektiğini anlarız. Örneğin dün ile bu günü, bu yıl ile binlerce yıl öncesinde yaşanmış olan bir uygarlığın doğru değerlendirilmesini yapabilmek için bir zaman perspektifimizin olması gerekmektedir.

Bu yetenekler beceriye dönüştürülmeden bir kimseye  “özgürlük”, “egemenlik” “bağımsızlık”, “demokrasi” ya da “sosyalizm” gibi kavramları anlatmak olanağı yoktur.

Bu nedenlerle belleğimizdeki kavram sayısını artırmak ve bunlar arasında bağlar kurmayı geliştirmek zorundayız. PISA ve benzeri programların amacı da budur.
Ne yazıktır ki; ülkemizde anlatmaya çalıştığımız bu zorunlu ilke ve kurallara taban tabana zıt olan bir eğitim-öğretim programı uygulandığı için başarılarımız OECD ülkeleri arasında alt sıralara düşmektedir.

Toplumda bazı güçler akıl gücüyle değil bilek gücüyle oluşan bir çoğunluğun varlığını isteyebilirler. Bu onlar için ucuz işgücü anlamında doğru da görülebilir.

Nitekim “uygar” bir ülkenin “ünlü” bir iş insanı işçilerine şöyle sesleniyordu: Ben size düşünesiniz, okuyasınız, bir şeyler öğrenesiniz diye değil daha çok vida sıkasınız diye ücret ödüyorum. Ben düşünen insan için birilerine zaten yeterince para veriyorum. Sizlerin ayrıca düşünmenize gerek yok. Siz böyle şeylerle enerjinizi boşa harcamayın, zamanınızı ve enerjinizi vidaları sıkmaya ayırırsanız daha çok ücret alır, evlerinize daha çok et, ekmek götürebilirsiniz. Bu da sizin mutluluğunuz demektir. Ahmak olmayın, kafanızı çalıştırın kendi mutluluğu kendiniz yakalayın.

Bu kafa ile düşünen iş dünyasının eğitimden anladığı iki şey vardır. İşçiler sabah işe gelirken otobüsün tepesinde yazan ve yön bildiren yazıyı doğru okusun, mesleğinde işi yapabilecek kadar bilgi edinsin ve bir de market reyonunda dizili ürünleri ve fiyatlarını doğru görsün, okusun. Bundan sonraki bilgiler insana mutsuzluk getiren yüklerdir.

Ülkemizde de durum bundan farklı değildir. İnsanlarımız okuduğunu anlayamıyor, anladığı şeyleri kavrayıp ondan sonuçlar çıkaramıyorsa, bildiğini sandığı şeyler arasında nedensellik bağı kuramıyorsa bu gençlerimizin ahmak, geri zekâlı olduklarını göstermez. Bu o gençlerin ve tüm toplum bireylerinin bilgiden bilerek veya bilmeyerek uzak tutulduğunu gösterir. Yanlış bir eğitim politikasını gösterir.

Öncelikle laik bir eğitim sisteminin tüm ilke ve kuralları ile ama, ancak demeden yerine konması gerekir. Eğitimde çift başlılığa izin verilmemelidir. Eğitim beşikten mezara kadar devlet tarafından ve ücretsiz karşılanmalıdır. Bu ülkenin eğitime ayıracak yeterli kaynağı vardır. Ezberci eğitime son verilmelidir. Eğitimin amacı kutsallığı olan veya olmayan bilgilerin ezberlenmesi ve istendiği anda bunları bir papağan gibi tekrar etmesi demek değildir.

Ezberleyen kişi, aklında irdeleyip bir sonuca vardığı bilgiyi, kendisine özgü yargı yerine birilerinin kendisine zorla bazen de dayakla ezberlettikleri şeyleri tekrar eder. Bir ezbercinin, örneğin bir hafızın, örneğin bir fırına girip hamur yoğurduğunu, yoğurduğu hamuru pişirebildiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Elbette hayır. O bu haliyle bur una ve bir de fırında yanan ateşe bakar kalır. Hafız kafasında işlediği bilgileri değil, ezberlediği metinleri bize okur. Okuduğunu anlar mı, hayır, anlamaz. Çünkü okuduğu metin kendi dilinde değil başka bir dildedir. Esasen anlaması da istenmez. Anlamasından korkulur.  Bu gün için 120 binden çok hafız var, hepsi de devletten ödenekli. Bunların kaç tanesi okuduğunu anlıyor, okuduğundan anlamlar çıkarabiliyor.
Plüralist yapılı bir toplumda dinsel inançlarının gereğini yerine getirmek isteyenler için elbette yeterli sayıda din insanı yetiştirilecektir ama bu kişiler okuduğu metni anlayacak, anladığını anlatabilecek tarzda eğitileceklerdir. Arapçayı bilmeden bir metni ezberlemesinin yanlış ve eksik olduğu artık anlaşılmalıdır. Bu bir yana topluma anlamadığı şeyleri ezberletmenin yarardan çok zarar vereceği akıldan çıkarılmamalıdır. Gerektiğinde yabancı dillerden yetkin çeviriler ve sözlüklerden yararlanma yolu açılmalıdır. Bu konuda yasak ve engellere aldırış edilmemelidir.

Gençlerimizi de aynı şekilde, çok yanlış yetiştiriyoruz. Yalnızca kutsal metinleri değil kutsal olmayan ama bizim kendimizin doğru bildiğimiz yanlışlarımızı da çocuğun kafasına huni ile akıtıyoruz. Böyle bir durumda PISA’ da daha üst sıralara çıkma olanağı, olasılığı yoktur. 

 

Konuşmakta olduğumuz dilimizde bulunan sözcük, kavram ve terimlerin, atasözü ve deyimlerin kök ve kökenlerini, anlamlarını öğrenir, bilirsek, yerli yerinde kullanırsak ve gençlerimize de bunları öğretebilirsek PISA ve başka her alanda başarının önündeki engellerden ilki kalkmış olacaktır. Öğretmenlerimizi de anne babaları da aynı şekilde eğitmek zorundayız.

 

Konfüçyüs’ün sözünü kendimize kılavuz yapmamız gerekiyor. O ben her şeyin adını bilmek isterim demiş. Toplumda barış ve gelişmenin anahtarı olarak dilde yetkinleşmeyi göstermiş.  Biz de kavramlarımıza sahip çıkar ve geliştirirsek toplumsal iletişimde ve toplumsal gelişimde başarılı olmamak için bir neden kalmaz. 

Saygılarımla…

 

12.12.2023

Ali Can Polat

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!