Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI

Günümüzde kullanılan takvimler ile yüzyıllar öncesinde kullanılan takvimlerin birbirine benzerlik gösterdiği kadar önemli farklılıkları da vardır. Bugün en yaygın olarak kullanılan takvim, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü esas alınarak yapılmış olan miladi (Gregoryen) takvimdir. Daha önceki yıllarda ise, Ay'ın Dünya etrafındaki dönüşüne bağlı olarak geçtiği fazların göz önünde tutulmasıyla geliştirilen hicri takvim kullanılmıştır.

Ancak Ay ve Güneş takvimleri, var olan tek takvim tipleri değildir. Bunlar dışında birçok takvim örnekleri de vardır:
Çin ve Hint takvimleri,  Aztek ve Maya takvimleri gibi. İnsanlar, genellikle toplumsal ihtiyaçlardan doğan nedenlerle farklı takvimler geliştirmişlerdir.

Miladi takvimin Türkiye’de kabulü

Türkiye’de 26 Aralık 1925 tarihinde “Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” ve “Günün 24 Saate Taksimi Hakkında Kanun” adlı iki ayrı kanunla 1 Ocak 1926 tarihinden başlayarak miladi takvim kullanılmaya başlanılmıştır.
Orta Asya Türkleri arasında uygulanan takvim 12 Hayvanlı takvim olarak anılan bir takvimdir.
12 Hayvanlı Türk takvimindeki ay adları: Köpek, tavuk, maymun, koyun, at, yılan, balık, tavşan, pars, sığır, sıçan, domuzdur.

12 Hayvanlı Türk takvimi, Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Bu takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1 yıl 365 gün ve 5 saat olarak hesap edilmiştir.
Takvim 12 yılda 1 devir yapmaktadır. Yıllar sayı ile değil hayvan adları ile adlandırılmışlardır. Aylar ise sayılar ile belirtilmiştir. 12 Hayvanlı Türk Takvimini Türkler dışında bir dönem Tibetliler ve Çinliler de kullanmışlardır.

Rivayete göre insan bu on iki yılın hangisinde doğarsa bu yıla adı verilen hayvanın özelliklerini taşırmış. Böylece yılın özelliği önceden bilindiği için, insanın da o özelliği taşıdığına inanılırmış.

Rûmî takvim

Osmanlı Devletinde uygulanmış olan takvimlerden bir tanesidir.
Bu takvim, Müslümanlığı kabul edenlerin Hz. Muhammed ile birlikte Mekke’den Medine’ye Hicret'ini (Gregoryen takvime göre 622 yılını) başlangıç kabul etmiş olan ve Güneş yılı esasına dayalı olan bir takvimdir. Dünya'nın Güneş etrafında dolanımını esas alan Şemsî (güneş) Takvim düzeni, 13 Mart 1840'ta Osmanlı Devletinde uygulanmaya başlanmıştır.
Kamerî (ay) Takvim sisteminde bir yıl 354 gün, Şemsî Takvim sisteminde ise Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı esas alındığından bir yıl 365 gün olarak hesaplanır.

Rumi takvimde aylar

   Ay      

Malî

    Osmanlıca   

   Gün   

Güncel

1. Ay

Mart

مارت

31

Mart

2. Ay

Nîsan

نيسان

30

Nîsan

3. Ay

Mayıs

مايس

31

Mayıs

4. Ay

Hazîran

حزيران

30

   Hazîran    

5. ay

Temmuz

تموز

31

Temmuz

6. Ay

Ağustos

أغسطس

30

Ağustos

7. Ay

Eylül

أيلول

30

Eylül

8. Ay

   Teşrin-i Evvel    

تشرين الاول

31

Ekim

9. Ay

Teşrin-i Sânî

تشرين الثاني

30

Kasım

10.Ay

Kânûn-ı Evvel

كانون الاول

31

Aralık

11.Ay

Kânûn-ı Sâni

كانون الثاني

31

Ocak

12.Ay

Şubat

شباط

28

Şubat


Kânun sözcüğü Türkçe'de Rumi takvimin onuncu ve on birinci aylarına karşılık gelen Aralık ve Ocak ayları anlamındadır.
Arapça knwn kökünden gelen kānūn كانون z "Rumi takvimin onuncu ve on birinci aylarıdır. Arapça olan bu sözcük Aramice/Süryanice kānōn כנון z 1. mangal, soba, 2. Aramî takviminin dokuzuncu ayı, Kislev" sözcüğünden alıntıdır.
Rumi takvimde yılbaşı Mart ayıdır.

Teşrin sözcüğünün kökeni Arapça tişrīn تشرين z sözcüğüdür. Rumi takvimin sekizinci ve dokuzuncu aylarına, Ekim ve Kasım sözcüklerine karşılık gelir.
Arapça sözcük Babil, Sümer dillerinde, Aramice/Süryanice tişrīn תשרין z "Arami ve İbrani takviminin yedinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen tişrī תשרי z sözcüğü ile eş kökenlidir. Teşrin i evvel ve teşrin i sâni ekim ve kasım ayları demektir.

Hicrî Takvim

Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Hicretten 17 sene sonra, Miladi yıla göre 639'da, yapılan bir toplantıda Hz. Ali'nin önerisiyle, Hicret olayının yaşandığı yıl, 1 kabul edilerek oluşturulmuştur.
Bundan önce yıllar rakamla değil o yıl gerçekleşen önemli olayların isimleriyle anılmaktaymış. Örneğin, fil senesi, fil senesinden iki sonraki sene, Kâbe'nin tamirinin yapıldığı tamir senesi, sel senesi gibi.

Hicri takvim, Hicrî Şemsî takvim ve Hicri Kameri takvim olmak üzere ikiye ayrılır.

Hicri- Kameri Takvim

Sıra/ Latin Harfleriyle Yazılışı/ Özgün Arapça Adı/ Sözcük Anlamı/ Kısa Açıklama

1 Muharrem محرم /Haram (mübarek) kılınmış/Günah işleme yasaklı olduğu kutsal ayların ilki

2 Saferصفر   / Boş manasında/Gıda veya savaş için yola çıkılan ve evlerin boş bırakıldığı ay idi

3 Rebiülevvel / ربيع الأول / İlkbahar/  İsmi baharda verildiği için

4 Rebiülahir / ربيع الآخر / Son bahar/İsim ilkden sonra geliyor

5 Cemaziyelevvel/جمادى الأولى/İlk çorak toprak ya da ilk don/Yazın ismi için

6 Cemaziyelahir /جمادى الآخرة / Son çorak toprak ya da son don/ İsim ilkden sonra geliyor

7 Recep /رجب/ Saygı, onur/Mübarek ayların ikincisidir

8 Şaban / شعبان /Dağılmış, yayılmış/Su bulmak için ahalinin dağılıp yayıldığı aydır

9 Ramazan / رمضان / Yanma, sıcak olma/Oruç ayı, en saygın ve değerli kabul edilen aydır[

10 Şevval / شوّال/ Yükselmiş / Gebe dişi develer kuyruklarını kaldırır

11 Zilkade / ذو القعدة /Barışa sahiplik eden/ Üçüncü mübarek aydır

12 Zilhicce /و الحجّة /Hacca sahiplik eden/ Hac ayıdır, son mübarek aydır.

Doğrusunu söylemek gerekir ise bazı ayların diğerlerinden ayrılarak niçin kutsal ilan edildiklerinin akılcı bir gerekçesine ben rastlamadım.
Not: Cemaziyelevvel ve cemaziyelahir sözcüklerinin Arapça özgün halleri İslam Ansiklopedisine göre cumâdelûlâ ve cumâdelâhire şeklindedir. cumâdâ hamse ve cumâdâ sitte de denilmektedir. Anlamları  “soğuk” ve “kurak” dönemlerin öncesi ve sonrasıdır.
Zilkade ateşkes ve barış anlamlarını taşımaktadır. Zilhicce ayı hac ayıdır.
Arapçada “rebi” bahar anlamına gelmektedir. Rebi ul … “evvel ve sonra” da buna göre anlamlandırılmıştır.
Muharrem haram ile ilişkilidir. Şevval ise bayram ile ve deve kuyruğu ile ilişkilidir.
Ramazan oruç ayına verilen ad olmasının yanında sıcak anlamına da gelmektedir.
Sefer adı üzerinde bir yerden bir yere gitme, yiyecek için bir yerlere gitmeyi ifade etmektedir.
Recep ayının anlamına gelince; İslam Ansiklopedisinde “korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek” anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri olarak tanımlanmaktadır.
Arap takvimi aylarının yedincisi olan Receb İslam öncesi dönemde Arap toplumunda savaşlardan, çatışmalardan geri duruluğunu ve bu ayda tanrı ya da tanrıçalara adaklar adandığını ifade etmek için kullanılıyormuş.
Arapça recb (=korkmak, çekinmek, geri çekilmek) kelimesiyle bağlantılıdır. Ayrıca Arapça rec’ (=geri döndürme) ve rec (=sarsılma, sallanma) sözleriyle de ilişkilidir. Arapça rücû (=dönme, geri dönme, sözünden dönme) kelimesinden türetilen ircâ (=geri döndürme, eski haline çevirme) ile birlikte  ricat, irticâ (=geri dönme, geri dönücülük) kavramları ile ilişkisi bulunmaktadır.
Kaynak : http://aksozluk.org/recep
Şaban sözcüğünün İslam Ansiklopedisine göre Arapça özgün hali  şa‘b kökünden türeyen şa‘bân olup “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamına gelmektedir.


Hicrî Şemsî Takvim, miladı 20 Eylül 622 olan ve Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımını esas alan takvimdir. Osmanlı Devleti'nde bu takvime Rumi takvim adı veriliyordu. Aralarındaki fark milatlarının, başlangıçlarının farklı olmasıdır.

Hicri Kameri Takvim
Hicri Kameri takvim, miladı 16 Temmuz 622 olan ve Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımını esas alan takvimdir.
Hicri takvim denilince daha çok bu takvim anlaşılır.
Bu takvim ile Miladi takvim arasındaki fark sabit değildir. Bu fark yaklaşık olarak 33 yılda 1 yıl tutmaktadır. Yapılan hesaplama sonucunda Hicri takvimi, Miladi takvimini 20874 yılının 5. ayında yakalamış olacaktır. Orada da kalmayacak. Miladi takvimin önünde gitmeye devam edecektir.

Batı dillerinde ayların adları da:

*Latince: Ianuarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Iulius, Augustus, September, October, November, December

*Fransızca: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.

*İngilizce: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, Decembery.

*İtalyanca: Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre

*İspanyolca: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre

*Almanca: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.

*Yunanca: Ianouários, Fevrouários, Mártios, Aprílios, Máios, Ioúnios, Ioúlios, Ávgoustos, Septémvrios, Októvrios, Noémvrios, Dekémvrios


Miladi takvimde ay adlarının oluşumu Antik Roma dönemine dayanır.

Günümüzde kullandığımız aylara verdiğimiz adların geldikleri yerler de çok karışık. Çok farklı söylenceler var.
Hicri takvimdeki Arapça ay adlarını bugün kullanmıyor olsak da şubat, nisan, haziran, temmuz ve eylül aylarının kökenleri yine de Arapça veya Süryaniceye dayanıyor. Kasımın ise kökeni Arapçadır. Dahası, şubat, nisan, temmuz ve eylül ayları hemen hemen aynı fonetikle Yahudi takviminde de yer alıyorlar.

Ocak (Janvier, January…): Rumi takvimdeki adı Kanun i sani'dir. Kânun, Süryanice bir kelime olup ocak, fırın anlamına gelmektedir. Havalar iyice soğuyup ocaklarda ısınmak için bir şeyler yakıldığı için bu ad verilmiştir. Ocak ayının Eski Roma'daki adı Januaris'dir. Kökeni mitolojideki tanrı Janus’tur. Janus, Roma mitolojisinde ikiyüzlü değil iki yüzü olan bir tanrıdır. Janus tanrı bir yüzüyle geçmişi, diğer yüzü ile geleceğe bakar. İki yılın tam ortasındadır.

Şubat (Février February…): Kökenleri Süryanicedir (şabat-şobat-şebat). Şubat ayının adı Eski Roma’da Februarius'tur. Februum arınma anlamına gelmektedir. Februus tanrının adından kaynaklanmaktadır. Sabinlerden Romalılara geçmiştir. Bu ayın 13. ve 14. Günleri Lupercalia festivali yapılırdı. Bu gün daha sonra Hristiyan din adamları tarafından Aziz Valentin/ Sevgililer günü olarak ilan edilmiştir. Bununla ilgili olarak 14 Şubat Sevgililer Günü başlıklı yazımda ayrıntılar okunabilir.
Februarius, Roma'da yılın son ayıdır.

Mart (Mars-March…): Roma'da yılın ilk ayı olup adı Martius'tur. Savaş tanrısı Mars'tan ismini alır. Yukarda sözünü ettiğim yazımda bu ayın kökenine ilişkin yeterli bilgi bulunmaktadır. Mart ayı yeni yılın ve yeni mali yılın başlangıcıdır.

Nisan (Avril-April…): Sözcüğün kökeni Süryaniceden nisannus sözcüğüne dayanmaktadır. Yılın dördüncü ayı manasındadır. Nisan sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna/ us), Sümerce (Nisag = ilk meyveler), Akadca (Nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir. Roma'daki adı ise Aprilius’tur. İngilizceye de buradan alınmıştır. Bir söylentiye göre aşk-güzellik tanrıçası Afrodit'in ayı olarak kabul ediliyor. Ancak benim görüşüme göre bunun bir dayanağı, kanıtı bulunmamaktadır. Aphrodit’in adının ilk iki harfinin  “Ap” oluşu yeterli değildir. Sözcüğün Yeni Yunanca’da kökeni aprílios απρίλιος sözcüğüdür. nisan ayı anlamındadır. Latince aperire (açmak); ağaçların çiçek açmaya başladığı mevsimi çağrıştırmaktadır. Bu görüşün modern Yunancada ilkbahar anlamına gelen ἁνοιξις (açmak) ile de destek kazandığı söylenebilir. Yunanca bu sözcük Latince’ye aynı anlama gelen aprilis şekliyle geçmiştir. Etrüskçe Apru sözcüğünün bir Etrüsk bir tanrıçası olduğu, bunun da Tanrıça Aphrodit’in bir karşılığı olduğu söylense de bu savlar çok zayıf kalmaktadır. Tek akla yakın olan tarafı bahar ve çiçeklenme ayları olan bu ayın bir tanrıyla değil de Aphrodit veya Apru gibi tanrıçalarla ilişkilendirilmek istenmesidir.

Mayıs (Mai-May…): Roma mitolojisinde bahar-bereket tanrıçası olan Maia'den gelir. Bu Maia, Yunan mitolojisinde yağmur perisidir. Babası Atlas, annesi bir Okeanid olan Pleione'dir. Asterope, Electra, Taygete, Dryope, Celaeno, Alcyone kardeşleridir. Bu yedi kardeşe Pleiad (Ülker) denilmektedir. Maia en yaşlı ve en güzel olanıdır. Kyllenne Dağı'nda yalnız yaşarken Zeus onu görür ve onunla birlikte olur. Hermes onun Zeus'tan oğludur. Mayıs ayına adını vermiştir.

Haziran (Juin-June…): Arapça ḥazīrān حزيران  "Rumi takvimin dördüncü ayı" sözcüğünden alınmadır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir. Süryanicede hazuran kökünden geldiği ve sıcak anlamını taşıdığı söylenmektedir. Roma'daki adı Junius olup, ayın adı yine bir tanrıça olan (Iunia) Juno'dan gelmiştir. Gençlik, genç anlamlarına gelir.

Temmuz (Juillet-July…): Üzerinde en çok bilgi ve belge bulunan ay temmuz ayıdır. Mitolojilerde de çok yer tutmaktadır. Eski Babil'de üreme ve bereket tanrıçası Tamuza'nın ayı olarak kabul edilir. Bu ayda tanrıça Tamuza için dam (anlamı Süryanicede kadın ) kökünden gelen Dumuzi adında festivaller düzenleniyormuş.

Tammuz veya Tamuz Arapça: تمّوز, Tammūzİbranice: תַּמּוּז; AkadcaDuʾzu, DūzuSümerce Dumuzi sipad  “güvenilir oğul" olarak adlandırılmıştır. Bazı Sami halkların dinlerinde yer almış bu tanrıdan, Tanah gibi Musevi kaynaklarında da bahsedilmiştir.


İnançlar: Tammuz'un 6 ay yeraltında ve 6 ay yeryüzünde olduğuna, yeraltı dünyasında iblisler tarafından işkence altında tutulduğuna ve yılın bir yarısında da İnanna ile dünyada "yeniden doğarak" yaşadığına inanılıyormuş. Çoğu zaman ahır hayvanlarının ve çobanların ya da kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu olup çoban görünümlü olarak tanımlanmıştır. Sıcak ve kurak yaz ayları Tammuz'un ölümünü, yağışlı ve serin dönemler yeniden doğumunu simgeliyormuş.

Dumuzi Sümerlerde İnanna'nın eşiyken, Akadlar'da İnanna'nın dengi olan İştar'ın eşidir. İnanna ve İştar, bir başka söylenişiyle Aştar güzellik ve aşk tanrıçalarıdır.

Akadlar Gılgamış Destanı'nda Tammuz'u bir allalu kuşu olarak betimlemiştir. 

O Antik Kenan inancındaki Adonis’tir.

Daha sonraları Yunan panteonuna da girmiştir, buradan kök almıştır. Yunan inanışlarında Adonis adına küçük bir bahçe düzenleme geleneği de bulunmaktadır.
Türkçe kökenli olarak da bu aya "orak ayı" ya da "ot ayı" denir

Kısaca anlatalım. Adonis güzel Myrrha ile Suriye kralı Theias’ın oğludur. Söylenceye göre mersin ağacının kabuğundan çıkmıştır. Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodit onu görür görmez çok sevmiş, âşık olmuştur. Bakması için bebeği Persephone’ye bırakmıştır. Aynı şekilde Persephone de onu çok sevmiştir. Aphrodit’e geri vermeyince kavga çıkmış, Olympos kavgayı durdurmuş ve Zeus bir orta yol bulmuştur. Adonis ilk dört ay Persephone’nin ikinci dört ayında da Aphroditi’in yanında olacak, diğer zamanlarda da istediği yere gidebilecekmiş. Ama o güzel tanrı ve güzel tanrıçanın bu aşkını başkaları da kıskanmışlar. Ares ve Artemis oğlanın üzerine bir yaban domuzunu saldırtmışlar. Kasığından yaralanan Adonis kan kaybından ölmüş. Öldüğü yerde de damlayan kanın suladığı Manisa lalesi dediğimiz laleler büyümüş. Aphrodit tanrıçamız Adonis’in yardımına koşarken ayağına gülün dikeni batmış. Aphrodit’in kanı ile sulanan güller o tarihten sonra renk değiştirmiş ve kırmızı gül olmuş…

Görüldüğü gibi tüm bu mitolojiler doğanın döngüsü üzerine şekillenmiştir.

Tammuz ve İştar'a dayanan bazı gelenek ve kutlamalar Orta Doğu'da, Suriye’de, özellikle Harran ve Mardin'de Hristiyanlık ve İslam sonrası çağlarda bile bu gelenekten arta kalmış kırıntılara rastlanılmaktadır. Suriyeli kadınlar bir saksıda buğday çimlendirmeye hala devam ediyorlarmış.

Gregoryen takviminde bu aya, Roma İmparatoru Julius Sezar'a yollama yapılarak July adı verilmiştir. Daha önceleri, Mart ayından başlayan Roma takviminde beşinci ay olduğu için Latince "Quintilis" olarak adlandırılıyordu.

Roma'da Sezar, daha önceden de belirttiğimiz gibi, takvim oluşturulurken bu aya kendi ismini vermiştir. Jülien Takvimi Jül Sezar tarafından MÖ 46 yılında kabul edilen ve Batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılan bir takvimdir. Artık yıl hesaplamasındaki ufak bir fark sonucu yaklaşık her 128 yılda bir günlük bir kayma oluşturduğu için, 1582 yılında düzeltildikten sonra yerini Gregoryen takvimi almıştır.

Ağustos (Août- August…): İmparator Octivivus'un ünvanı olan Augustus'tan gelir. Octivivus’un yaptığı en görkemli işlerden biri olan İskenderiye'nin fethini bu ayda gerçekleştirince Sezar döneminde Sextilis (altıncı ay) olan bu ay (M.S. 8 yılında) Augustus'a çevrilmiştir.  Jülien takvimi böylece son şeklini almıştır. Ağustos adının İngilizce karşılığı olan "August" de buradan gelmektedir.
Bir söylentiye göre, Augustus da, tıpkı Julius Caesar’ın ayı olan temmuz gibi (Julius’dan kaynaklanan July) kendi ayının da 31 gün çekmesini istediği için Ağustos ayında 31 gün olması kabul edilmiştir.

Eylül (Septembre-September…): Süryanicede aylul (üzüm), yani "üzüm ayı" anlamına gelmektedir. Roma'daki adı September (septi-yedi) olup yedinci ay anlamındadır
Türkçede yer alan Eylül isminin kökeni Arapçadır. Arapça eylûl (أيلول), Süryanice Arami/Süryani takviminin altıncı ayına atıfta bulunan ˀelūl (אלול) sözcüğünden alıntıdır. Bu ad ise köken açısından Akadca (üzüm) hasat festivali ve bu festivalin yapıldığı ayı tanımlayan elūlu/elūnu kelimesinden türemiştir.
Avram Galanti Bodrumlu, yaptığı araştırmalar ile "Türklük İncelemeleri" kitabında Akadlıların altıncı ayı olduğunu ve sevinçten haykırmak anlamına geldiğini savunmuştur. Eylül adının İngilizce karşılığı olan Eylül, M.Ö. 153'e kadar, eski Roma takviminde 7. ay idi. Roma imparatoru Septimius Severus ile aynı anlama gelir.

Ekim (Octobre-October…): Eskiden Süryanice olan Teşrin-i evvel (ilk teşrin) adı verilirdi. Bu aya ekim yapılıp tarlalar sürüldüğü için Ekim adı verilmiştir.
Sözcüğün Latince kökeni October'dir. Octo- sözcük kökünün anlamı ise sekizdir ve Roma takvimine göre bu ay 8. aydır. Türkçeye ise bu ayda tarlalara ekim yapıldığından dolayı Ekim ismi verilmiştir. Bu sözcüğün ve bundan sonraki iki ayın Türkçe isimlerinin dilimize girişi çok yenidir: 10 Ocak 1945 tarihli yasayla, eski Türkçede "teşrinievvel" ya da "Birinci Teşrin" olan ayın adı "ekim" olarak değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak Teşrinisani ayı "kasım", kanunuevvel ayı "aralık", kanunusani ayı da "Ocak" olarak değiştirilmiştir.

Kasım (Novembre-November…): Eskiden Süryanice olan bu aya Teşrin-i sani (son teşrin) denirmiş. Bu aya Arapça kökenli, ayıran-bölen anlamına gelen kasım (= ḳāsim) adını vermişiz. Nedeni ise eskilerin, kasım ayından itibaren 180 günlük süreler halinde Ruz-i Kasım ve Ruz-i Hızır diye yılı ikiye ayırmış olmalarıymış. Hızır günleri 6 Mayıs günü başlar ve 6 Kasım gününe kadar sürerdi.

İngilizce söylenişi november olan sözcüğün Latince’deki kökeni de november dir..

Aralık (Décembre-December…): Türkçe bir kelimedir. Eski yıl ile yeni yıl arasında kaldığı için bu ad verilmiştir.
İngilizce, decembery ve Fransızca decembre sözcüklerinin kökeni Latince December olup bu ay Roma takviminde 10. ay olarak bilinir. Bu ayın Latince kökü decem-  on (10) sözcüğüdür.
Eski Türkçede bu ay Kânunuevvel iken Cumhuriyetten sonra Aralık söylenmeye başlanmıştır. Bazı kaynaklara göre bunun nedeninin Kasım ayı ile Ocak ayı arasında kaldığı için aralık olduğu düşünülmektedir.

Ay adlarına ilişkin bilgiler ve belgeler, mitolojik anlatımlar hayli çoktur. Yukarıda önemli olanlardan bazılarını özetleyip derledim. Hiç kuşku yok ki, ne kadar çok yazılsa yine de birçok şey eksik kalmaktadır. Biz burada henüz Antik Mısır, Hint ve Çin takvimlerinden hiç söz etmedik. Maya ve Aztek takvimlerinin adlarını anmakta yetindik. Buna karşın yukarıda yaptığımız derlemelerin bu aylarla ilgili olarak merak edilen şeyleri bir ölçüde karşılamış olacağını umuyorum.

Ali Can Polat
13.04.2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!