Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

RÜZGÂR

Eski Uygur Türkçesinde havanın, yeryüzüne yakın olan bir noktadan herhangi bir yönde ve herhangi bir hızla doğal akışı olayına karşılık gelecek şekilde esin, esinti veya yel sözcüklerinin kullanıldığı belirlenebilmektedir. 
Bugün bu hava olayına yaygın olarak kullandığımız rüzgâr sözcüğü ise ilk kez zaman, vakit biçiminde Karahanlı Türkçesiyle Atabetü’l-Hakayık’ta yer almaktadır. (Sayfa LIII ruz, ruzgar)

Bu gün dilimizde kullandığımız rüzgâr sözcüğü Farsça rūzgār روزگار “gün, gündüz, zaman” sözcüğünden alıntıdır. 
Farsça rōzkār / rōzgār bir günde yapılan iş, gün /süre sözcüğünden evrilmiştir. 

Bu sözcük de Orta Farsça rōz /gün, gündüz sözcüğünden türetilmiştir.

Bir sözcüğün sonuna eklendiğinde (+kar) sahtekâr, fedakâr, zanaatkâr örneklerinde olduğu gibi fedakâr olmayı, riya yapmayı veya bir zanaat yapmayı huy veya meslek edinen bir kimse anlaşılır. (+Kâr) eki Rūz/rōz sözcüklerine eklendiğinde de günde, bir zaman diliminde yapılan, edilen iş anlaşılmaktadır. 
Dilimize alınırken bu söz diğer anlamlarından soyutlanmış ve yel, esin, esinti anlamlarına gelecek şekilde rüzgâr olarak değiştirtilmiştir. Bizim konumuz da dilimizdeki anlamı ile sınırlı kalacaktır.

Dilimizde bu sözcükle yapılan rüzgâr türbini, rüzgârgülü, talih rüzgârı, rüzgârlı tepe veya yalan rüzgârı gibi tamlamalar da vardır.

Rüzgâr sözünün karşılığı olarak Eski Yunanca Ανεμος/Anemos, Latince ventus, İngilizce vind, Fransızca, vent, İtalyanca il vinto sözcükleri kullanılmaktadır.

Rüzgâr veya yel, atmosferdeki havanın yer yüzeyine yakın katmanlarda, doğal nedenlerle ve çoğunlukla yatay olan hareketleridir.

Hava hareketlerinin belirgin nedeni, atmosfer basıncının bölgeler arasında farklı değerlerde bulunmasıdır. Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında hava kütlesinin yer değiştirmesidir, bir hava akımıdır. Hava her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eder. İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur. Rüzgârın sahip olduğu hızına göre biz onları esinti, fırtına ve bunun gibi sözcüklerle adlandırırız.

Rüzgârın hangi yönde estiği basitçe rüzgârgülü ile ölçülebilir. Rüzgârın hızı da anemometre(=Eski Yunanca anemos+metre) ile ölçülür.
Rüzgârın bir pervaneyi döndürme hızından yararlanarak rüzgârın hızı da ölçülebilmektedir. Elbette teknolojinin yardımı ile meteorolojik yöntemler uygulanarak rüzgârın hızı ve yönü konusunda çok ince hesaplamalar yapılabilmektedir.

Rüzgârlar bitkilerin çiçeklenme döneminde onların sporlarını taşıyarak döllenmesini sağlarlar. Bu taşıma, taşınma olayı bitkilerin soylarının devamı için çok önemlidir. Rüzgârlar okyanuslarda akıntılara ve dalgaların oluşmasına neden olurlar. Bu dalgalar da kıyıların şekillenmesinde etkili olurlar. Kıyılarda kıyı oku, tombolo, lagün, falez gibi şekillerin oluşumunda dalgaların belirleyici rolü vardır. Karalarda ise özellikle çöllerde etkilidir. Çöllerde rüzgâr çok daha belirgin bir şekillendirici olup kumul vb. oluşumlara neden olurlar. Rüzgârın enerjisi ormanlar için çok yıkıcı, kötü sonuçlara da neden olabilir.  Rüzgârlar özellikle yangınların yayılmasına neden olabilirler. Ama yel değirmenleri, yelkenli gemiler ve daha birçok alanda insanların rüzgâr enerjisinden yararlanmaktadırlar. Rüzgârların en önemli özelliklerinden bir tanesi de yağmur bulutlarının bir yerden başka bir yere taşınması, orada yağmur veya kar olarak yağması canlıların su gereksiniminin giderilmesine çok büyük oranlarda katkıda bulunmasıdır.

Rüzgârlar yüksek basınç alanından, alçak basınç alanına doğru akarken: Dünyanın dönüşüne, yer yüzeyinde sürtünmelere, yerel ısı yayılması, sıcaklığın yer değiştirmesine ve daha buna benzer atmosferik olaylara neden olurlar.

Yeryüzünün topografyası da rüzgârın yönü ve türbülans oluşup oluşmamasına etkili olur. Rüzgâr, alçak (siklon/cyclone) yüksek (anti-syclon) yani atmosferde bir alçak ve yüksek basınç alanları çevresinde hızla hareket eden enerjinin oluşturduğu şiddetli hava hareketleridir)  Bunlar içe-dışa doğru radyal, santrifüj ve coriolis etkiler yaparlar

Bütün bunların etkisi sonucunda rüzgâr eşbasınç/ isobar çizgilerine dik olarak yoluna devam eder. Bu hatların çizilmesiyle meteoroloji haritaları elde edilir.

Antik Yunan mitoloji yazarlarından Homeros’un destanlarına sıklıkla konuk ettiği ve gül parmaklı olarak tanımladığı şafak tanrıçası Eos, Hesiodos’un  Theogonia’ sından da öğrendiğimiz gibi titanlardan Hyperion ve Theia’nı birleşmesiyle doğmuştur. Kardeşleri güneş tanrısı Helios ve Ay tanrıçası Selene’dir. Bizim bu sevgili Eos’umuz, gün geliyor ve Krios ile Eurybie’nin oğlu Astraios ile evleniyor. Gelin bundan sonrasını Thegonia 380’ den birlikte okuyalım (İş Bankası Kültür yayınlarından s.17)

Şafak tanrıçası, Astraios’la birleşip/ Coşkun yürekli rüzgârları doğurdu,/ Gökleri arıtan Zepyros’u ./ Azgın esişle Boreas’ı ve Notos’u./ Rüzgârlardan sonra (Eos) Şafak tanrıçası/ Günün müjdecisi Şafak yıldızını doğurdu? Ve gökleri taçlandıran yıldızları.

Bunların içinde batı rüzgârının tanrısı Zepyros’un yeri ayrı. Onunla ve eşi sevgili çiçekler tanrıçası Chloris ile ilgili hayli güzel söylenceler var. Romalılar Zepyros’a Favonius, Choloris’e de Flora derler. Bu iki sevimli tanrı ve tanrıçanın öykülerini geçiştirmek istemem, daha geniş öykülerini başka bir yazıda anlatmalıyım.  Hesiodos’tan öğrendiğimiz gibi Batı rüzgârının tanrısı Zephyros’un kardeşi kuzeyli bir rüzgâr bizim poyraz dediğimiz Boreas, güneyli rüzgâr bizim lodos dediğimiz Notos ve doğulu rüzgârların tanrısı da Euros/Eurus’tur’tur. Görüldüğü gibi bu dört ana yönün rüzgârları adlarını mitolojiden almaktadırlar. Bu adlar dilden dile küçük değişikliklerle bu gün de aynı şekilde yaşamaktadır.

Türkiye'de esen başlıca rüzgârlar a) yönlerine göre ve b) özel adlarla adlandırılan iki gruba ayrılabilir;
Yönlerine göre Rüzgârlar:  Karayel, yıldız, poyraz, günbatısı, gündoğusu
Doğudan esen soğuk ve kuru rüzgârdır. Güney Rusya ile Kafkaslarda yüksek basıncın görülmesi durumunda bu rüzgâr tipi daha çok gözlemlenir. Gündoğusu genellikle yağışın kesilmesine sebep olur.

Keşişleme: İstanbul yöresinde güneydoğudan esen rüzgâra denizcilerin verdiği addır. Uludağ'ın eski adı olan Keşiş dağının yönüne göre adlandırılmıştır. Gündoğusu ve Kıble arasında 135 dereceden esmektedir. Bir başka adı da Akyeldir. Bazı bölgelerimizde samyeli de denmektedir.

Kıble: Güneyden eser ve adını güney yönünü simgeleyen kıble kavramından alır. Hayli sıcak ve nemli bir rüzgârdır. Orta Akdeniz üzerinde oluşan alçak basınç merkezi ülkemizde bu tür hava olayının sıkça rastlanmasına neden olur.

Lodos: Türkiye’nin batı kesimlerinde, güneybatı yönlerinden esen sıcak bir rüzgârdır. Adını antik Yunan rüzgâr tanrılarından Notos’dan almıştır. Hızı zaman zaman 60 ile 130 km/s'ye kadar ulaşabilmektedir. Denizcilerin önemli ve tehlikeli saydığı rüzgârlardandır. Marmara Bölgesi'nde görüş uzaklığını da düşürerek deniz ulaşımını engelleyebilir. Bazen yağmur ve peşinden sıcak bir hava olur. Yağmur öncesinde de ılık ve nemli bir hava yaratır.

Özellikle kış mevsiminde, sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınları yaratır. Aynı zamanda, estiği sürece sıcaklıkların da normalin üstünde artmasına neden olan bir rüzgârdır. Zaman zaman Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara neden olarak yaşamı etkiler. Kabayel ve kumkarası olarak da bilinir. Lodos estiğinde baş ağrısı yaptığı söylenmekte ise de bunu destekleyen bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

Poyraz: Kuzeydoğudan esen bir rüzgâra verilmiş olan addır.  Rüzgâr bu adı yukarıda anlattığımız tanrı Boreas’tan almıştır. Kışın kar ve soğuk getirir. Deniz hafif çalkantılı ve dalga üstünde beyaz köpükler olur. Antik dönemdeki adı Ida olan Kaz Dağlarından eteklere doğru esen yele de Ayvalık, Akçay ve Edremit yöresinde de bu ad verilir.

Bora: Yağmur getiren sert bir rüzgâr çeşididir. Kuzeyli bir rüzgârdır. Bora ismi kimi zaman Poyraz yerine de kullanılır ve bu adı tanrı Boeas ile ilglidir.

Günbatısı: Batıdan esen sıcak ve nemli bir rüzgâr türüdür. Özellikle Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlara neden olur. Marmara ve Karadeniz üzerinden alçak basınç ve cephe sistemlerinin her geçişinde gözlenir.  Zaman zaman denizde ve karada yaşamı etkiler.

Karayel: Yağmurlu bir dönemi izleyen 2-3 gün boyunca devamlı olarak kuzeybatıdan esen bir rüzgârdır. Balkanlar'ın kuzeyinde, Rusya stepleri üzerinde oluşan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin geçişi sırasında gözlenir. Esme yönünde yüksek dağların kuytularında yamaçlardan eteklere doğru alçalan hava ısınarak fön tipi sıcak, kuru ve hoş bir rüzgâr etkisi ve özellikleri taşır.

Yıldız: Kuzeyden eser ve adı kutup yıldızından esinlenilerek balıkçılar tarafından adlandırılmış olan soğuk rüzgârdır. Genellikle Karadeniz ve Marmara denizi üzerinden bir soğuk cephenin geçişinden sonra eser. Yazın serin, kışın ise soğuk hava taşır.

İmbat, gündüzleri ısınan kara ile daha soğuk deniz yüzeyi arasındaki hava çevrimidir. Rüzgârın yönü gece ve gündüz değişiktir. İmbat adı Yunanca Etesianoí ánemoi olup biz onu İtalyanca imbatto sözcüğünü değiştirerek almışız. Sözcük İtalyanca,  im/battere çarpmak, çırpınmak fiilinden türetilmiştir. Bu rüzgâr yazları gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgârıdır. Ege Bölgesinde görülür. Deniz meltemidir.

Meltem: Meltemler, genellikle orta enlemlerde, yaz mevsiminde esen hafif şiddetli yerel rüzgârlardır. Isınma farkına bağlı olarak yerel basınç farklarından oluşurlar. Esme şekli sürekleri kısa, etki alanları dardır. İklim üzerinde etkileri azdır.

Deniz ve kara arasındaki sıcaklık farkı ile Deniz Meltemi ve Kara Meltemi eser. Dağ zirveleri ile vadiler arasındaki sıcaklık farkından Dağ meltemi ve Vadi meltemi oluşur.

Etezyen: Doğu Akdeniz ve Ege Denizinde kuzeyden esen kuru yeldir. Mayıs-Eylül döneminde etkili olan bu rüzgâr, zaman zaman fırtına şeklinde sert eser

Samyeli: Çölden esen rüzgârdır. Günümüzde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Irak yönünde yani güneydoğu yönünden esen rüzgârdır. Arapça smm kökünden gelen sāmm سامّ  /zehirleyen sözcüğünden türetilmiştir. Aynı zamanda bu sözcük, Aramice/Süryanice aynı anlama gelen şamā שמא  sözcüğü ile eş kökenli olup Akad dilinde şammu ot, şifalı ot, ilaç sözcüğü ile eş kökenli imiş.

Fırtına: TDK sözlüğüne göre iki anlamı vardır. Birincisi zorlu rüzgâr ve onun denizde, kum çöllerinde meydana getirdiği dalgalanma olarak anlatılıyor. İkinci olarak da mecâzi anlamda güç atlatılan kötü durumu ifade etmektedir. Fırtına bu dalgalanmaların ötesinde bir de yarattığı yıkımı da ifade edicidir.
Sözcük, İtalyanca fortuna a) kader, kısmet, baht, b) kaza, özellikle deniz kazası sözcüğünden alıntıdır. Sözcük İtalyancaya da Latince fortuna sözcüğünden alınmıştır.

Anadolu insanı bir tarım toplumu olarak rüzgârlarla, hava sıcaklıkları ve yağışı ile yakından ilgilidir. Gözünün biri havadadır dense yeridir. Yetiştirdiği ürün ve hayvanlardan elde edeceği verim bu koşullara bağlıdır. Dolayısı ile yakın bölgesindeki olup biten bu doğal olaylara da kendilerine göre özel adlar vermektedirler. Örneğin, kırlangıç fırtınası, koz kavuran fırtınası, çardak fırtınası, filizkıran fırtınası gibi…

Rüzgârlar ayrıca
1. Sürekli Rüzgârlar:  Alizeler, Batı Rüzgârları, Kutup Rüzgârları
2. Mevsimlik Rüzgârlar: Yaz Musonları, Kış Musonları
3. Yerel Rüzgârlar
a. Meltemler: Deniz-Kara Meltemleri, Dağ-Vadi Meltemleri
b. Sıcak Yerel Rüzgârlar: Fön, Sirokko, Hamsin.
c. Soğuk Yerel Rüzgarlar, Mistral, Krivetz, Bora
d. Tropikal Rüzgarlar: Kasırga, Tayfun, Harikeyn, Tomado, Hortum şeklinde de sınıflandırılmaktadır.

Mistral Fransada Alp dağlarından Rhone vadisi üzerinden Provence’a ve Akdeniz’e kadar eser. Soğuk karayel.

Sirokko:  Fransızca sirocco sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca scirocco /Orta Akdenize özgü güneydoğu rüzgârı anlamınadır. Bu sözcük Arapça şirūḳ شروق  -/doğu rüzgârı sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarḳ شرق  "doğu" sözcüğünden türetilmiştir.

Hamsin: Arapça χms kökünden gelen χamsīn خمسين  (1. Elli sayısı, 2. Kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre) sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamsat خمسة  beş sözcüğünden türetilmiştir.

Krivetz (Kriviç): Romanya'da kuzeydoğudan Tuna Ovası'na doğru eser.

Alize rüzgârları: Fransızca alizé sözcüğünden dilimize girmiş olup tropik bölgelerde esen bir rüzgâr anlamına gelmektedir

Kasırga : Eski Türkçe kas- titretmek, sallamak eyleminden ı+rga sonekiyle türetilmiştir. Dilimizde kullanılmakta olan ırgalamak sözcüğü de yerinden oynatmak, sallamak anlamına gelmektedir. Sözlüklerde çevrintili ve pek zorlu rüzgâr tanımlaması yapılmaktadır.

Tayfun: Sözcük İngilizce typhoon, İtalyanca ve Fransızcada tifone şeklinde yazılıp söylenmektedir. Doğu Asya denizlerine özgü kasırga sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük kesin olmamakla birlikte Çince tai fung =büyük yel deyiminden alıntı olabileceği düşünülmektedir.

Harikeyn/Hurricane : Kuzey Atlantik Okyanusundaki, 64 deniz milinden yani saatte 118 kilometreden büyük hızla esen ve esinti ile denizin köpükle beyazlaşıp görüş mesafesinin kısaldığı siklonik fırtınalardır

Hortum : Kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgâr türüdür. Bu hortum bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir. Tornado olarak da adlandırılmaktadır. İspanyolca tornado burgaç, hortum sözcüğü tornar, Fransızca turner/ dönmek döndürmek sözlerinin karşılığı olup kökeni Latince tornare eylemidir. Son yıllarda çok yıkıcı olmasa da ülkemizde de hortum olayları yaşanmaktadır.


Muson rüzgârları, özellikle Asya kıtası ile Hint Okyanusunun, yaz ve kış mevsimlerinde farklı ısınmasına bağlı olarak oluşan mevsimlik bir rüzgâr türüdür. Muson sözcüğü Arapça mevsim sözcüğünden türemiştir. Rüzgâr ile birlikte ve sonrasında çok kuvvetli yağışlar da olmaktadır. Meksika körfezi ile Gine Körfezi'nde, Brezilya ve Şili arasında, Avustralya'nın kuzeyinde, büyük okyanus kıyılarında da görülmektedir. Asya dışında muson rüzgârlarının etkili olduğu yerlerde yağışlar çok fazla değildir.

Mevsimler kuşkusuz dünyamızın eksenindeki eğiklik haliyle güneş etrafında dönüşü sayesinde oluşmaktadır. Mevsimlerin değişmesi atmosferdeki havanın sıcaklığının artmasını ve azalması ile doğru orantılıdır. Bu sıcaklık farklılıkları rüzgârların oluşmasını bu da flora ve fauna yaşamının sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

Eğer rüzgâr dediğimiz hava akımları olmasaydı, hava sürekli durgun olsaydı neler olurdu veya neler olmazdı? Bir kaçını örnek olarak sayalım. Hava temizlenmezdi. Hesiodos’un söylediği gibi Zephyros tanrımız olmazdı, o olmayınca da havamız arınmazdı, o güzelim güllerin kokusu mis gibi, bize kadar ulaşamazdı.

Ağaçlar ve tüm bitkiler çiçek açtıklarına pişman olurlardı. Çünkü rüzgâr onların sporlarını uzaklara taşıyamazdı. Sporlar uzaklara gitmeyince döllenme işi arılara kalırdı. Bu sporlar arıların gideceği uzaklık kadar yerlerde türdeşleri ile tanışabilirdi. Bitkiler arasında uzak evlilikler olmazdı, akraba evlilikleriyle yetinmek zorunda kalırlardı.

Rüzgâr esmeseydi, kara kara o bulutlar bize bol yağışlı bereketini sunabilir miydi? Yağmur olmadan, barajlara sular dolmadan içmeye suyumuzu nereden bulabilirdik?

Mevsimler bir kapalı kutunun içindeki hava gibi belki biraz sıcak. belki biraz soğuk ama havanın içinde nem olmazsa kar ya da yağmur yağar mıydı? Yağmazsa kar, kardan adam yapabilir miydik?

Rüzgâr esmeseydi değirmende un nasıl öğütülürdü? O değirmenler olmasaydı bir Don Quijote olur muydu, elinde kargısı ile yel değirmenlerine saldırır mıydı? Cervantes elinden kalemi bırakıp belki de bağında, bahçesinde domates yetiştirirdi.

Rüzgâr esmeseydi, denizde yelkencimiz ne yapardı? İstediği kadar ellerini semaya açsın, ağlasın dursun, kaç kulaç yol alabilirdi?

Rüzgâr olmasaydı küçük kızımızın veya oğlumuzun rüzgârgülü nasıl dönerdi?

Rüzgârın karşısında dik durmak güzel ama rüzgârın gücünü de kullanmak daha da güzel. Yelkenleri şişirmek güzel, Rüzgâr türbini yapıp elektrik üretmek de güzel.

Rüzgâr esmeseydi Fuzuli’nin yazar mıydı, söyler miydi?  Bizler okur muyduk?
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge 
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı…

Rüzgâr dünyamızı, dünyamızdaki tüm canlı yaşamını etkileyen bir doğa olayıdır. Onunla ilgili ne kadar yazılsa, söylense azdır.

Rüzgârımız kolayına essin. Pruvamız neta olsun.

Ali Can Polat
27.04.2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!