Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

ANACHRONISME / ANAKRONİZM 

Yakın uzak çevremizdeki kişi ve şeyleri, geçmişte yaşanmış ve günümüzde yaşanmakta olan olayları eğer taraf tutmadan, kendimizi o olayların kahramanları gibi görmeden gözlemleyebilirsek veya okuyabilirsek kendimize, idrak ve izanımıza en büyük iyiliği yapmış oluruz. Eğer bu beceriyi kazanıp içselleştirebilirsek her şeyi hem daha az zorlanarak anlar ve daha kısa bir sürede sonuca varırız ve hem de olaylar arasındaki bağları, olayların gerçekleşmesini sağlayan nedenleri ve sonuçlarını kendi nesnelliği içinde değerlendirerek gelecekte olabilecek şeyleri daha büyük bir yerindelikle öngörebiliriz.

Gelin kendimizi bu geniş olanaklardan yoksun bırakmayalım.

Önce bizi taraf tutmaya, o olayların kahramanı olmaya zorlayan nedenleri irdeleyelim. Tınaz Titiz’in “Efradını Cami Ağyarını Mani” diyebileceğimiz bir tarzda iki sözcükle yaptığı tanımlaması ile söylersek bunlar “Akıl Daraltıcılar” dır.
Akıl daraltıcılardan bir tanesi yaşanmış bir olayın kahramanı yerine kendimizi koymaktır. O günkü olayın kahramanı en iddialı bir tanımla bizim kesintisiz beş kuşak öncemiz olabilir, hatta annemiz veya babamız olabilirler. Ama onlar biz değil bizim atalarımız, analarımız, ebeveynimizdir. Bizim düşüncemizin onlarla birebir aynı olması düşünülebilir mi? Olmadığı şuradan bellidir: Yaşamakta olan anne veya babamızla “hayır, öyle değil, hayır böyle değil” diye sürekli tartışırız. Yaşarken anlaşamadığımız babamız veya annemizle öldükten sonra hiç kuşku duymadan anlaşır görünmek bir çelişki değil midir? Onların yaptığı bir eylemi şimdi yüzde yüz doğru-haklı veya yanlış-haksız olarak savunmak, savunmaktan da öte başkalarıyla bu konularda kavgaya tutuşmak doğru mudur?
Soy bağı, din veya etnik bağları insanın düşünmesinin önünde bir engel olmamalıdır. Bizimkiler yapmış ise doğrudur, bizimkiler haklıdır, bizimkiler her zaman haklıdır şeklinde bir dogma bizi çok kez yanlış yerlere götürür.

Ephesos’lu hemşehrimiz Herakteitos’un söylediği gibi hiçbir şey aynı ile tekrar etmez. Dünle bugün arasında fark vardır. Bir nehirde iki kez yıkanılamaz. Hayat dinamik bir süreçtir. Bunu görmezden gelirsek Karl Marx’ın söylediği yere varırız. Olaylar ilkinde trajedi ise ikincisinde ısrar edilirse komedi olur.

Bir adım ileri atalım. Özellikle tarihte tartışmasız bir olay seçelim.  Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman atladı atına, gitti vardı Mohaç’a astı, kesti, akşam olmadan muazzam bir zafer kazandı şeklinde tarih kitaplarında yer alan cümlemize bakalım… Böyle cümleleri kahvehanede bir yandan tavla oynarken bir yandan da kahramanlık türküleri dinleyen, söyleyen iki delikanlıdan duysak güler geçebiliriz. Ama bu konuları bir üniversitede akademik tez konusu yapan bir öğrenciden veya kürsüde ders olarak anlatan bir profesörden dinlediğimizde üzülür dururuz. Çünkü akademiden beklenen hamaset, duygusallık değil, bilgidir, gerçeğin çıplak halidir. Duygusallık bir yöntem olarak dayatıldığında bizim düşünmemizi değil inanmamızı ister.  Oysa bizim duygulanmaya değil bilgilenmeye gereksinimimiz vardır. Mohaç savaşına hangi nedenlerle karar verilmiştir? Bu savaş hangi koşullarda yapılmıştır? Bu savaşın Mohaç’ta yaşayanlara ve Mohaç’a saldıran ve ele geçirenlere maliyeti ne olmuştur, savaşın her iki taraftaki sonuçları nelerdir? Bilinmesi gerekenler bunlardır. Tarih niçin okunur ve okutulur? Eğer bir duygu fırtınası yaratmak için ise bu çok tehlikelidir. Duygu bir sabun köpüğü gibidir. Kısa zamanda söner gider ancak insanı savunmasız bırakır. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik/Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik” dizelerini okuyup bitirdikten sonra elimizde avucumuzda kalan nedir? Ya da arada bir çıkıp “Yine de şahlanıyor aman/Kolbaşının yandım da kır atı” diye türkü tutturmak bize ne kazandıracaktır. 21. Yüzyılda ne at kaldı, ne de atın şahlanması.

Tarih ve yaşanmış tüm olaylar eğer ders almak için okunup okutulursa o zaman olayların amaç ve nedenlerini, sonuçlarını öğrenmiş oluruz. Geçmişteki yanlışlardan arınırız veya iyi, doğru ve güzel olan şeylerin devamı için yeni koşullara hazırlıklı oluruz.

Değerlendirmelerimizde nesnelliği, objektifliği, yansızlığı ölçüt almaz isek olayları dün değil de şimdi yaşanıyor şeklinde düşünür isek yanlış yaparız. Bunun adına anakronizm deniyor. Anakronizm Antik Yunanca karşısında, yukarısında, başında, başına anlamlarına gelen ana/ ανά sözcüğüne zaman anlamına gelen kronos/ χρόνος sözcüğünün eklenmesiyle türetilmiş birleşik bir sözcüktür. Bu kavram, Fransızca anachronisme, anacronique sözcüğünden dilimize alınmıştır.
Anakronizm, olayın geçtiği çağları birbirine karıştırma, yanılma, çağdaşlığa, günü geçmiş törelere bağlılık anlamlarında kullanılmaktadır. Örneğin Fatih Kararnamesini ve çıkış nedenlerini göz ardı edip bugün geçerli olan yasalarla onları iyi ya da kötü olarak değerlendirmek yanlıştır. Aslında bir yararı da yoktur. Kararnamenin sonuçları geçerliğini yitirdiği ve yarardan çok zarar sağladığı anlaşılınca I. Ahmet döneminde yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun gibi Giza piramitleri arasında o dönemi yansıtmak amacıyla çevrilen bir filmde aktörü kol saati ile göstermek bizi komik duruma düşürecektir. Amasya Belediyesi, Yeşilırmak kenarına bir elinde kılıç, diğerinde cep telefonu ile 'selfie' çeken şehzade heykeli dikmişti. Anakronik kavramını anlatabilmek için örnekler bunlarla sınırlı değil. Restorasyon amacıyla Aspendos Antik Tiyatrosu basamaklarına Marmara mermeri veya karo seramik yapıştırmak… Ne üzücü şeyler. Aynı şekilde 1915 yılında Osmanlı hanedanlığı yönetimi ile devletin tebaası olan Ermeniler arasında yaşanan karşılıklı mukatele ve tehcir olayını genocide/ soykırım kavramı ile tanımlamak ve bundan sonuçlar çıkarmaya çalışmak da bir anakronizmdir. Varılacak kararlar tarihsel veya hukuksal değil politiktir. Politik düşünce ve kararlar da değişkendir. Böyle dramatik olaylar elbette herkesi incitir ve aklı başında hiç kimse için istenen şeyler olamazlar. O günkü olayın analizini yapacak değiliz ama tanımlaması yapılırken doğru ve yansız kanıtlar kullanılması zorunludur.

Bilindiği gibi genocide bir insanlık suçu olarak ilk kez Polonyalı bir Yahudi olan ve Hitler zulmünden kaçarak ABD’ nde yaşamaya başlayan Raphael Lemkin tarafından 1944 yılında Axis Rule in Occupied Europe isimli yazısında kullanılmıştır. Lemkin Eski Yunanca ırk ya da kabile anlamına gelen genos sözcüğü ile Latince öldürmek anlamına gelen cide sözcüklerini birleştirerek genocide kavramına ulaşmıştır.

Birleşmiş Milletler gündemine gelen bu konu 8 Aralık 1948'de bir metin haline getirildikten sonra oybirliğiyle kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlemesi ve Cezalandırması Sözleşmesi, 20 ülkenin onaylamasının ardından 12 Ocak 1951'de yürürlüğe girmiştir.

Hukukun evrensel ilkelerinden birisi yasasız suç ve yasasız ceza olmaz kuralıdır. Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach bu ilkeyi Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege / kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz şeklinde tanımlamıştır. Buna göre 12.01.1951 öncesi olayları genocide suçu olarak tanımlamak olsa olsa hukuksal değil siyasal bir karar olur. İnsanlık suçu kapsamına girecek olaylarda zaman aşımı olmaz denebilir ise de zamanaşımı ancak hukuksal düzenlemenin daha önceden yapılmış olduğu durumlar için geçerlidir. Yani 1951 yılı sonrası işlenebilecek suçlar için zamanaşımı kuralı geçerli olmayacak, uygulanamayacaktır. 

Suç ve cezada yasallık üç koşula bağlıdır. Bunlar:
1- (Il principio della riserva di legge) yasanın tekelci oluşu,
2-  (Il pricipio di tassativita ya da il principio determinatezzi) yasanın açık oluşu,
3- (Il principio di irrettroattivita) ve yasanın geriye doğru yürümemesi, makable şamil olmayışı.
Sayılan bu üç koşulun aynı anda birlikte olması zorunludur.

Bu hukuksal ölçütleri bir yana itersek soykırım / genocide konusunda doğru bir sonuca varamayız. Eğer tarihte yaşanmış olayları, yapılmış sayısız savaşları dökülen kanın azlığına çokluğuna veya savaşın haklı haksız oluşuna göre değerlendirirsek yahut sürgün ve tehcirleri aynı sınıfa sokup bu suç kapsamına alırsak işin içinden çıkamayız.

Büyük İskender’in, Napolyon’un yaptığı savaşları, Çanakkale’de istilacı emperyalistlerin döktükleri kanı, Yahudi ırkının Kudüs’ten Babil’ e  ve Kudüs’ten diasporaya sürgün edilişlerini, İspanyol Hernan Cortes ve Francisco Pizarro ile başlayan ve daha sonra Avrupa’nın uygar (!) ülkeleri İngiltere, Fransa, Hollanda, Portekiz ve diğerlerinin, ABD’ nin yeni kıtada yaşayan yerlilere, Afrika’da yaşayan kabilelere yaptıklarını, Maorilerin, Aborjinlerin başlarına gelenleri hangi başlık altında toplayabiliriz? Bu acımasız olaylar karşısında nesnelliğimizi, yansızlığımızı bir yana bırakırsak doğru sonuçlara varamayız. Bizimkiler yapmışsa doğrudur, bizden olmayan yapmışsa yanlıştır anlayışı bizi çıkmaza sokar.

Öte yandan 1948’ de Birleşmiş Milletler Soykırım Konvansiyonun 2. maddesi soykırımı, bir ulusal, etnik, ırksal ya da dini grubu tamamıyla ya da kısmen yok etmek amacı ile işlenen bir suç olarak tanımlamış ve bu suçun hangi koşullarla işlenmiş olacağını saymıştır. Bu konvansiyonun dayandığı ana ilke insanların doğuştan eşit haklara sahip olduğu ve insanların bağlı oldukları ırk, dil, din özelliklerinin birinin diğerinden üstün olmadığıdır. Osmanlı Hanedanlık devleti bir imparatorluk olup uyruğunda tuttuğu çeşitli ırk, dil ve dinlerden oluşmaktadır. Fatih Sultan II. Mehmet’in İstanbul’u fethinden başlayarak bu kural hiç değişmemiş ve yönetim dahil bütün bir hayat iç içe olmuş ve paylaşılmıştır. Osmanlı kuruluşundan başlayarak kendi soyunun üstünlüğü iddiasında bulunmamış dilini bile Farsça ve Arapça ile harmanlamıştır. Birçok padişahın annesinin Türk soylu olmayışı, yeniçerisinden Enderuna kadar birçok devlet görevlerinin devşirme denen ve Türk soyundan olmayanlara verilmiş olması da üzerinde durulması gereken bir durumdur. Dahası hanedanlık kendi varlığının asli unsuru olan Türk halkını da etrak-ı bi idrak olarak niteleyip aşağılamıştır. Bu nitelikteki bir anlayışın genocide gibi bir kastı olduğunu söylemek zordur. Bu yazıda ayrıntıya girmenin bir yararı yoktur ama alınan önlemlerin devletin kendini koruma refleksi olduğu da düşünülebilir.

Benzer bir şekilde 1923-1930 yılları arasında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan “Mübadele” olayını da o günün koşullarından kopartıp değerlendirir isek büyük bir yanlışa düşeriz. Mübadele asla iyidir denemez. İnsanların çok uzun yıllar yaşadığı topraklardan, komşularından, ortaklaştığı kültürden koparılıp bilmedikleri yeni bir coğrafyaya, yeni insanlara karışıp kaynaşması çok zordur. Ancak bu olay hem Türk hem de Yunan hükümetlerinin karşısına tarihsel bir zorunluluk olarak çıkmıştır. Bir an mübadele olarak bilinen zorunlu göç olayının yaşandığı tarihten 12-13 yıl öncesine gidelim. Balkan Savaşları sonrasında tekme tokat Anadolu’ya sürülen veya gördükleri, yaşadıkları acılar nedeniyle Anadolu’ya kaçmak zorunda olan ahaliyi düşünelim. Bir an 1923’ü izleyen yıllarda aynı acıların bir kez daha yaşanabileceğini göz önüne getirelim. Aynı şey Anadolu’da yaşayan ve Yunanistan’a göç ettirilen insanlar için de söz konusudur. Nitekim İstanbul’da bunun çok acı ve mide bulandırıcı bir örneğini 6-7 Eylül 1955 tarihlerinde yaşadık. Bu acılara neden olacak ortamın yaratılmaması için mübadele kararının ehven-i şer olduğu kabul etmek gerekmektedir. Tarihsel olayları değerlendirirken duygularımızı aklımızın önüne koymamak gerektiğini, gözyaşlarımızın esiri olmamak gerektiğini düşünmekteyim.  
Konumuz soykırım olmadığı için ayrıntıya girmeye gereklilik yoktur ancak anakronizm kavramını açıklayabilmek için üzerinde en çok konuşulan soykırım kavramını bir örnek olarak aldık.
Anakronizm edebiyat ve sinema sektörünün sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Tarihte, zaman dilimi içinde git-gel’ ler bir anlatım tarzıdır. Konumuz bu da değildir. 

Değerlendirmelerimizde gerekli olan yer ve zaman unsurlarının yerli yerinde kullanılması, özenli davranılmasıdır. Bu konularda yüzleşme, helalleşme ve özür dileme gibi kavramlar da gündeme gelmektedir. Yüzleşmek zorunda olan kimdir, kimlerdir ve yüzleşilecek olanlar kimlerdir? Basit gibi görünen bu soruya cevap vermek kolay değildir.

Akha’lar Troya’ya saldırdılar, yaktılar, yıktılar. Akilleus Hektor’u öldürdü, ölüsünü atının kuyruğuna bağlayıp surların çevresinde yedi kez dolaştırdı. Amaçlarına tam ulaşabilseler Priamos soyunu tarihe gömeceklerdi. Şimdi bu suç mudur? Soykırım suçu mudur? Suç ise Kim kimle yüzleşecek, özür dileyecek, helalliğini alacak veya verecek?
Ne Agamemnon kaldı, ne Priamos. Şimdi bir kısım neo liberal entelektüellerimizin ütopya fanatizmini doyurabilmek için elimizde fener Akha veya Troya mirasçılarını mı arayıp bulacağız?  Bulup da ne yapacağız, ne cezası vereceğiz? Çoban Paris’i mi yargılayacağız? Helen kızımızın aşkını mı cezalandıracağız? Fantezi dünyasında değil gerçeklerin dünyasında yaşadığımızı unutmamalıyız.

Eğer geçmişte yaşanan olaylar için bugün yapılabilecek bir şey varsa örneğin acıları azaltmak için bir şey yapılabilecek ise yapılır. Onun dışında kalan şeyler gösteriden, gösterişten ibarettir. Timsah gözyaşları ile politika yapmaktan ibarettir.

Hiç kuşkusuz ister bireysel olsun ister toplumsal veya örgütsel olsun, yaşanmış olaylar nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilirken nedenleri, oluş şekli ve sonuçları incelenecek ve yapılan yanlışlar bir bir sayılacaktır. Bu yanlışlar için mutlaka özeleştiri yapılacaktır. Bu özeleştiri doğrultusunda da yapılması gereken şeylere karar verilip uygulamaya geçilecektir. 

Kuşkusuz akıl daraltıcılar anakronizm hastalığından ibaret değildir. Kendimizin veya bağlı olduğumuz topluluğun bizi koşullandırması nedeniyle sahibi olduğumuz duygusallıklar, dogmalar düşüncelerimizi karartmamalıdır.

Olayın bir tarafı biz olduğumuzda da karşı tarafın yaptığının doğru, haklı olabileceğini asla gözden ırak tutmamamız gerekmektedir. Zaman zaman karşı tarafın yerine kendimizi koyup, empati yapıp ben olsam ne yapardım, bu olay nasıl olurdu diye düşünebilmeliyiz.

Kişileri, şeyleri veya olayları akademik bir sorumlulukla üzülmeden, sevinmeden, taraf tutmadan bir hekimin mesleğinin başında içtiği Hipokrat andı doğrultusunda hastasını muayene edip tanı koyarken yaptığı gibi etik ve ahlaki bir anlayışla incelememiz ve nesnel bir sonuca varmamız gerekmektedir.

Saygılarımla…

02.11.2023
Ali Can Polat

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!