Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS

  Terör 
 Terör dilimize Fransızca terreur sözcüğünden alınmıştır. Sözcüğün kökeni Latince terrere yani korkma, titreme eylemidir. Terror sözcüğü bu terrere eyleminin mastarına yapılan or son eki ile türetilmiştir. Terör sözcüğünün anlamı genellikle siyasal bir davaya hizmet amacıyla ürkütmek, korkutmak ve yıldırmak amacıyla yasalara karşı sistemli bir şekilde şiddet kullanarak yapılmış belirli eylemlerdir.  Eski dilde bu kavramın karşılığı tedhiş sözcüğüdür. Tedhiş sözünün kökeni Arapça “dehş” yani dehşete düşürmek, dehşet vermek, korkutmak, ürkütmek eylemidir. Terör olayını gerçekleştiren kişi veya kuruluşa terroriste/ terörist, hareketin sistemli olarak yapılmış olmasına da terrorisme/terörizm adı verilmektedir.  

20. Yüzyılın sonlarında ve 21. Yüzyılın başlarında insanlığın başını ağrıtan en önemli konulardan bir tanesi hiç kuşkusuz terör ve terör olaylarıdır. Bu soruna bir çözüm aranacaksa öncelikle terör kavramının serinkanlı bir tanımının yapılması gerekmektedir. 
 Terör kavramı gerek ulusal ve gerekse uluslararası hukuksal düzenlemelerde sanıldığının aksine tanımlanması çok zor olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zorluk, terör örgütü, terör amaçlı örgütlenme suçlarını oluşturan eylemler için de söz konusudur.
 
 En pratik tanım pozitif hukuk normları esas alınarak yapılabilecek bir tanımdır. Buna göre yasada öngörülen suç tiplerine giren suçlar terör suçunun konusunu oluştururlar. Bunun karşıt kavramına göre yasada tanımlanmamış eylemler terör suçu olarak nitelendirilemeyecek demektir. Başka bir anlatımla terör suçlarının adi suç kavramı dışında olması gerekmektedir. Bu ayrım eylemin yaptırımı açısından çok önemli olmaktadır. 
 Aslında adına terör suçu diyebileceğimiz bir suç tipi yoktur. Terör yaratıcı suçlar başlığı altında toplanabilecek eylemler vardır. Terör bir suçun kendisi değil niteliğidir. Aynı şekilde suç örgütü kavramı da yerinde bir kavram değildir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan söz edilebilir. Bir parti, vakıf, dernek veya şirketin kendisi terör örgütü olarak nitelenemez. Bu örgütler terör olaylarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılmış olabilirler.

Ulusal ve yabancı hukuk kurallarına göre bu kapsama girecek suçları, a) terör amaçlı örgütlenme suçu, b) terörist eylemler için parasal veya lojistik destek sağlama suçu, c) terör eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla donatma, eğitim verme, alma suçu, d) terör eylemleri için militan, eleman sağlama suçu ve e) terörden yarar sağlayacak bir düşüncenin veya örgütün propagandasının yapılması suçları ile bunlara benzer eylemleri sayabiliriz. 
 3713 sayılı (TMK) Terörle Mücadele Kanununda sayılan ve bu kanunun 3. maddesine göre de 5237 sayılı (TCK) Türk Ceza Kanunu’nun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320. maddeleri ile 310. maddenin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçları kapmasındadır. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, yabancı hizmetine askere yazma, yazılma ve Cumhurbaşkanına suikast suçları bu kapsamdadır. 
 
 Bu suçların ortak paydasında  “meşruiyet” ten yoksun oluş,  “cebir ve şiddet” kullanma vardır. 
 
 Terör eylemleri insanların yaşama haklarına, kişilerin veya kamunun malvarlığına karşı işlenmiş suçlarla genel tehlike yaratan suçlardır. Kamu güvenliğine ve barışına karşı işlenmiş suçlar, bilişim alanında suçlar ve benzer suç sınıflamasına giren eylemler bir terör örgütünün plan ve programına uygun olarak ve terör saikiyle (güdüsüyle)  işlenmiş olması durumunda terör suçu olarak kabul edilmektedir.
 
 Terör kavramının sözlüklerdeki ve yasalardaki tanımlarını böylece özetledikten sonra şimdi bu kavramın tarihsel kökenlerine kısa bir yolculuk yapalım. 
 
 Herostratos 
 
 Bu kavramın tarihte ilk ortaya çıkışına bakalım. Tarihin tanıdığı, tanımladığı ilk teröristin, Herostratos’ un öyküsünü birlikte okuyalım.
 
 İsa’nın doğumundan aşağı yukarı 6500 yıl kadar öncesine Anadolu’nun birçok yöresinde Hacılar’ da, Çatalhöyük’ te ahalinin saygısını üzerinde toplamış bir tanrıça vardır. Adı Artemis, toprağı ve bereketi simgeler. Kybele’ nin, Kubapa’ nın sanki ad değiştirmiş halidir o. Ona Hitit’te Hepat, Arinna, Anadolu’nun bir kısmında Ma, Sümer’de Marienna, Mısırda Isis,   Syria’da Lat denildiğini biliyoruz. O bu toprakların saygısını ve sevgisini kazanmış ulu ana tanrıçasıdır.  Babası ulu Zeus, anası Leto, ikiz kardeşi Apollon’dur.                                                                                                                            Daha uzakça diyarlarda adına Diana derler. İyi bir okçu olup Apollon tanrının yayı gümüş iken onunki altındandır. Onu kimsenin dokunmayı aklından bile geçiremediği, kız oğlan kız diye tanımlayabileceğiniz bir kadındır. Vahşi hayvanların tanrıçasıdır ama attığını vurur. Yanında altın toynaklı geyiği Kyrenitis her zaman ona eşlik eder. 
 
 İ.Ö. 564-546 yılları arasında, Anadolu’da Ege kıyılarında Ephesos antik kenti yakınlarındaki bir yerde Artemision tapınağı yapılmıştır.  Aralarında Atina kentinden gelenlerin de yer aldığı bir grup halkın çabaları ile yapılan inşaat 20 yıla yakın bir sürede, ustalıklı çalışmalar sonunda tamamlanmıştır. Tapınak eldeki bilgi ve belgelere göre 190 metre boyunda ve 55 metre eninde idi, Ion tarzında 127 sütun üzerine kurulmuştu. Sütun yükseklikleri 15 metreyi buluyordu. Sütunların 36 tanesi kabartmalarla süslü idi. Artemision’ un büyüklüğünü ve görkemini anlatabilmek için sanırım Atina’daki Parthenon’ dan 4 kat daha büyük olduğunu söylemek yeterlidir. 

Avlanmayı, vahşi hayvanları, iffet ve doğumu temsil eden tanrıça Artemis’in şu anda aslı Efes Müzesinde bulunan bir büyük heykeli de vardır. 
 Ana tanrıçanın bu heykelinde 4 kat halinde sayıları 17-40 arasında değişen memeler görülür. Polymastos.  Gerek heykel ve gerekse tapınak öylesine görkemli ve güzeldi ki; yakın uzak diyarlardan çok kimse onu görmeye, burada tanrıça Artemis’e tapınçlarını göstermeye koşarlardı. Bu haliyle dünyanın yedi harikasından biri sayılırdı. 
 
 Artemis tapınağının olduğu Ephesos kentinde bir delikanlı yaşıyordu. Adı Herostratos’ du. 

Bu dünya harikası Artemision tapınağı Makedonyalı Philip’in oğlu Alexander’in doğduğu yılda, İ.Ö. 356 yılında deli olduğu söylenen bu Herostratos tarafından yakılmıştır. O güzelim yapının yerinde şimdi Azra Erhat’ın deyimi ile yeller esmektedir. Azra Erhat’ın Cevat Şakir Kabağaçlı’nın çözümlemelerine dayanan anlatımlarına ve bir iddiaya göre tapınakta bulunan paha biçilmez hazinelere göz dikmiş olan rahiplerinin bu işte parmağı vardır. Daha sonra Lydia krallarının ve İskender’in de yardımları ile yeniden yapılmasına başlanmış ise de bu girişim sonuçsuz kalmıştır.
 
 Konuya ilgi duyan ve merak edenler için belirtmekte yarar var Saint Paulus geldikten sonra yeni dine direnen Ephesos’ lular yaratılan Hristiyanlık çapaçulunda Bizans İmparatorluğuna karşı koyamamış, yağmacılığa teslim olmak zorunda kalmıştır. Güzelim Artemision’un taşları da birer ikişer sökülmüş bir kısmı Efes Saint Jean kilisesinin ve bir kısmı da İstanbul’da Ἁγία Σοφία /Agia Sofia/ Ayasofya’nın yapımında kullanılmıştır. Arta kalanları da İngilizler talan etmiş ve British Museum’a götürmüşlerdir. Onların bıraktığı yere İngiliz Çukuru adı verilmiştir. 
 Dahası şeytan gibi kurnaz,  akıllı Saint Paulus Efes tiyatrosunda konuşmuş ve halkı bu yeni dine davet etmiştir. Efesliler direnmiş ise de sonuçta zor kullanılarak dirençleri kırılmış ve Hristyanlaştırlmışlardır. En ilginç yanı Artemis’in bütün iyi özellikleri koparılıp Meryem Ana mitine yapıştırılmıştır. Meryem Ana yüceltmesinin en temel unsuru Efes’te tasarlanıp inşa edilmiştir. Meryem’in buraya getirilişi, orada yaşayıp ölmesi olayının gerçekliğini tartışmaya gerek yoktur. Onun adına burada yeni bir tapınım yaratılmıştır. Efes’e giden Hristiyan inançlılar ziyaretlerinde bu gerçekleri de bilmelidirler.
 
 Herostratos’a dönersek; 356 yılının 21 Temmuz gecesi tapınağa gizlice giriyor ve yanında getirdiği paçavraları yanıcı yağlara bulayıp tapınağın ahşap bölümlerine, çatısını tutan ahşapların arasına sıkıştırıyor ve sonra bu paçavraları tutuşturuyor. Yangın kısa sürede bütün tapınağı içine alıyor. Koca taş yapı ve içindekiler yanıyor. Ephesos halkı o sabah bu acı gerçekle adeta yıkılıyor.

Daha sonra Herostratos’u yakalamışlar veya o kendisi teslim olmuş daha sonra da Efes’li yargıçlar onu yargılanmıştır.  Herostratos suçunu kabul ediyor ve yaptığı işi övünerek anlatıyor. Amacının Artemis Tapınağı’nı yok etmek ve tarihte kendisinin bir izini bırakmak olduğunu söylüyor. Savunmasında aşağı yukarı şu sözleri söylüyor.  Ben Herostratos,  Artemis Tapınağı’nı yaktım. Bu zaferi başka kimseyle paylaşamazdım. Doğan dehşeti eklemlerime kadar hissettim. Şimdi ise her şey bitti. Önceleri korkuyordum, korkumdan kurtulmak için sahip olacağım şöhretin hayaline sığındım.”
 
 Yargıçların Herostratos’un kendisine ne ceza verdiklerinin o kadar önemi yok asıl ceza Herostratos adının herhangi biri tarafından söylenmesini, yazılı kaynaklarla geçmesini yasaklamalarıdır. Bu cezaya Damnatio Memoriae yani kötü anının lanetlenmesi, yaşanan acının silinmesi belleğin boşaltılması adı veriliyor.  Eski Yunan tarihçi Theopompus (c.380–c.315 BC) bu konuları kayda almıştır. 
 
 Verilen Damnatio Memoriae cezası ilk zamanlar etkili olduysa da daha sonra unutulmuş ve Herostratos Artemis Tapınağını yakan dünyanın ilk teröristi unvanı ile olarak anılmaya başlamıştır. Bu yönüyle Herostratos’un amacına ulaştığı söylenebilir. Tapınağın yıkılmasından sonra gelişen olayların Herostratos açısından bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan tapınağın yakılması ve işlevsiz kalmasıdır. Bu yönü ile başarılı olmuştur, reklamın kötüsü olmaz deyiminde olduğu gibi adını tarihe yazdırmıştır.
   
 Herostratos adı unutulmadı tam tersine tarihsel bir veri olmanın ötesinde sanatta, edebiyatta ve felsefede tazeliği ile varlığını sürdürmektedir. Şan, şöhret için çok korkunç saldırılarda bulunanları tanımlamak için kullanılan bir kavrama dönüşmüştür. Bu kavrama Herostratos Sendromu denmektedir. Amerikalı bir yazar, komedyen, hicivci ve aktör olan Albert Borowitz, Terrorism For Self-Glorification adlı kitabında, kapak ve içeriğinde bu terimi kullanmıştır.
 
 Şimdi de terörle ilgili günümüz sorunsalına geri dönelim. 
 
 Her suç eyleminde olduğu gibi terör suçunda da suçu işleyen ve suçtan zarar gören taraf veya taraflar vardır. Suçu işleyen yani terörist bir terör örgütüne organik bağı olan veya yardım amacıyla hareket eden herkes veya her kuruluş olabilir. 
 Suçtan zarar görenlerin kim olduklarının terör örgütü açsından önemi ikinci plandadır. Zarar görenler bazen asker bazen kamu görevlisi ve bazen de siviller olabilir. Suçtan zarar görecek olanın kamuoyunda tanınan kişi veya kişiler olması ve zararın da toplumda büyük sansasyon, infial yaratmış olması terör örgütü açısından yeterlidir. 
 Bazen de kişilerin kim olduğunun hiç önemi olmayabilir. Onlar için olayın toplumda ses getirmesi önemli ve yeterlidir. Bir terör örgütü için bazen ölenlerin sayısı bazen yıkımın büyüklüğü önemli olabilmektedir. Terör örgütünün amacı yılgınlık, bıkkınlık yaratmak ve kendisi ile bir pazarlık masasına oturulmasını sağlamak veya devleti yıkmaktır.  

Terörün amacı o toplum envanterinden eksilecek kişi veya malvarlığının miktarından çok gerçekleştirilen şiddet eylemleri ile toplumda korku salmak, halkta bıkkınlık ve yılgınlık duygusu yaratmak, yöneticilerle yönetilenler arasındaki güveni sarsmak ve toplumu kaos ortamına sokmaktır.

Bir toplumda esas olan yurttaşların demokratik bir ortamda yaşayışlarını barış ve huzur içinde sürdürmesidir. Bunun için özgürce yaşamak gibi doğuştan sahip oldukları haklarla birlikte demokrasinin kendilerine tanıdığı düşünce ve ifade özgürlüğünü, toplantı ve gösteri, miting ve yürüyüş haklarını, dernek, sendika ve siyasi partiler kurma ve kurulmuş olan bu örgütlerde düşünceleri doğrultusunda sosyal politik faaliyetlerde bulunma, grev yapma haklarını kullanabilmeleri esastır. 
 
 Devletin kendisini korumak hakkı kadar yurttaşların da sahip oldukları hakları kullanmaları ana dengeyi oluşturmaktadır. Devletin varlığı ve varlığını sürdürmesinin başlıca dayanağı yurttaşların bu haklarını rahatça kullanmalarının sağlanmasıdır.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında cebir ve şiddet kullanılmaması durumunda bu hak ve özgürlüklerin kısıtlanması veya yasaklanması demokrasinin özüne aykırı olup yurttaşın anayasal haklarını kullanarak itaatsizliğe başvurmaları meşruluk kazanır.  

Bunların dışında yurttaşların bu haklarını kullanmalarına engel olmak isteyen kişi ya da kuruluşların herhangi bir terör eylemine girişmeleri karşısında devletin güvenlik birimlerinin terör eylemlerine karşı harekete geçmesi. Her türden terörizmi yok etmesi gerekli ve zorunludur. Bu devletin olmazsa olmaz bir hakkı ve ödevidir. 

Ancak devletin yönetimini elinde tutanların da terör kavramının kapsamı dışına çıkmadan bu hak ve ödevini yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi halde yurttaşının demokratik haklarını kullanmasının önüne kendisi bir engel olarak çıkmış olur ki bu da kabul edilemez.

 Bu nedenlerle öncelikle söz konusu eylemin terör kapsamında sayılan eylemlerden olup olmadığı ortada bir terör saikiyle şiddet kullanmanın ve olup olmadığı titizlikle incelenmelidir.

 Yukarıda söylendiği gibi terör olayının iki tarafı vardır. Bunlardan bir tarafı terör olayını gerçekleştiren örgüt diğer tarafı da devlettir. Yurttaşlar ve kamu malları ise edilgin, suçtan zarar gören durumdadırlar. Örgütün herhangi bir legalitesi, meşruiyeti yoktur. Dolayısı ile yaptığı her eylem suç niteliğindedir. Devlet ise hukuki bir dayanağı bulunan meşruiyeti tartışmasız olan bir gücü temsil etmektedir.  Birinin silah kullanması suç iken diğerinin kullanması hakkı ve  görevdir. Devletin bu görevini yerine getirirken terör örgütü gibi değil kendi yasalarında belirtilen yöntemlerle hareket etmesi gerekir. Yaptığı her hareket denetime açık olmalı ve meşruiyeti zarar görmemelidir. Örneğin terör örgütü canlı bomba kullanabildiği halde devletin böyle bir hakkı yoktur, olamaz. Bir devlet bunu yapmaya çalıştığında devlet olma niteliğinden çıkar ve terör örgütü gibi olur, uluslararası ilişkilerde de saygınlığını kaybeder. 

 Ülkenin yabancı güçler tarafından istila ve işgal edilmesi durumunda yerli halkın giriştiği çete hareketleri ve gerilla faaliyetleri de terör kapsamına girmezler. Örneğin Kurtuluş Savaşımızda Anadolu’da halkın işgal güçlerine karşı giriştiği silahlı, silahsız eylemler terör değil haklı ve meşru bir karşı koyma hakkıdır. Aynı şekilde Vietnam’da işgalci ABD güçlerine karşı Vietkong gerillalarının eylemleri ne kadar cebir ve şiddet unsuru taşımış olsalar da terörizm olarak nitelenemez. Bu eylemlerin yurt savunması gibi meşru bir dayanağı bulunmaktadır. 

 Terör olaylarında yıkım, kıyım ve kırım ne kadar büyük olursa olsun duyulan, yaşanan üzüntü, kızgınlık ve derin infialimiz değerlendirmelerimizde ve karşı harekete geçmede devlete ve bize yanlış yaptırmamalıdır, olayları serinkanlılıkla ve terör kavramının kapsamı içinde değerlendirmeliyiz. Unutulmamalıdır ki; terör örgütünün amacı toplumda korku, endişe, yılgınlık, yorgunluk, bıkkınlık ve umutsuzluk havası yayarak sağduyunun elden bırakılması ve toplumun yanlış bir taktik ve stratejiye sürüklenmesidir. 

 Halkın yurttaş olmaktan kaynaklanan demokratik hak ve özgürlüklerini, düşünce ve ifade özgürlüklerini yasalarda öngörülmüş olan kurallar içinde açıklaması ve kullanması eleştirinin dozu ne kadar yüksek olursa olsun terör eylemi olarak kabul edilemez. Çünkü terör eyleminin sâiki, amacı demokratik gösterilerden çok farklıdır. Bu iki eylemin arasındaki farkı görmek toplumda huzur ve barışı getirirken iki eylemi birbiri ile karıştırmak demokratik yaşamı bozar, toplumda barış yerine huzursuzluk egemen olur. 

 Teröre bahane edilecek ortamın yaratılmadığı, terörist hareketlere göz açtırılmadığı, herkesin kendi farklılıklarıyla barış ve huzur içinde yaşayacağı güzel günler dileğiyle…

 13.10.2023

 Ali Can Polat 

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!