Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında

İnsanla doğa ve insanla insan arasındaki ilişkiler geliştikçe kültür de zenginleşmektedir. İnsanlık tarihi boyunca gelişen bu ilişkiler yumağı içinde işbölümü ortaya çıkmış, bazı işler o işleri görece daha iyi yapanlar için bir meslek halini almıştır. Bu mesleğin daha da gelişmesi için eğitim ve öğretim kurumları oluşturulmuştur. Her mesleğin kendi ortak dilini yaratması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sağlık, mühendislik ve daha birçok alanda olduğu gibi toplumsal ilişkiler konusunda da hukuk bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Hukuk insanlar arasında karşılıklı hakların dağıtılması ve bu hakların sınırlarının başladığı ve bittiği noktaların belirlenmesi, bu sınırların aşılması halinde toplumun desteği ile hangi yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin kuralları ve yöntemleri belirler.

Hukuk dili diğer disiplinlerde olduğu gibi günlük konuşma dilinden ister istemez ayrılır. Şunu hemen söylemeliyiz ki; halkın günlük konuştuğu dille arasındaki farklar bir kusur değil işin doğasından gelen ve esasen başka meslek dallarında da bulunan bir zorunluluktan doğmaktadır. Ayrıca hukuk alanında kavramların tutucu olmak gibi bir özelliği daha vardır. Konuşma dili daha hızlı değişebildiği halde hukuk dili kolay kolay değişmez. Bu da yakındığımız farkları oluşturur.
Hukuk dilinin sadeleştirilmesi için köktenci önlemler, düzenlemeler gerekli olmaktadır. Eğer kendi halinde bırakılsaydı biz Anayasa yerine hala Teşkilatı Esasiye Kanunu veya Kanuni Esasiye kavramlarını kullanıyor olacaktık. Aynı şekilde cürüm demiyor suç diyoruz, Cürmü meşhut demiyor suçüstü diyoruz. Hukuk dilinde suç ile kabahat arasında çok büyük farklar vardır. Birinin yerine diğerini kullanamayız.
Bu kavramların değiştirilmesi ve kavramlarda bir birliğin sağlanması için TBMM tarafından düzenlemeler yapılmasına ve hukuk örgütümüzün hepsinde de duraksamasız bir uygulama birliğine gereksinim bulunmaktadır.
Hakların belirlenmesinde ve aykırılıklarının yargılanmasında bu kurallar yaşamsal önem taşırlar. Örneğin zaman aşımı ve hak düşürücü süre kavramları hukukçu olmayan bir kişi için bir olayın, bir hakkın veya haksızlığın üzerinden belli bir sürenin geçmesini ifade ettiği halde bir hukukçu için daha farklı sonuçlar doğuran kavramlardır. Bu bakımdan hukuksal bir konu anlatılırken bu kavramlara karşı çok duyarlı olmak gerekmektedir.
Halkın konuşma dili ile yasa dili arasında fark olmaması istenen bir şeydir. Ancak ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi için bir zamanlar TDK’ nin yaptığı gibi ek sözlükler  (Yasa Dili Sözlüğü 1966 TDK yayınları) çıkarılması yararlı olacaktır. Özellikle konusu hukuk olan haberlerin yapılması ve yayınlanması ile ödevli elemanların bu konularda daha çok bilgi sahibi olmasında yarar vardır. Küçük bir yanlışlık bile birçok zaman suçu işleyen veya suçtan zarar gören kişi veya kuruluşlar için yanlış bir algı oluşmasına neden olabilir. Yalnızca ceza davaları değil hukuk davaları için de durum aynıdır.

Toplumda en çok can sıkan konulardan birisi taciz ve tecavüz kavramlarıdır. Bu kavramlar kimi zaman ya bilinmediği için veya bilindiği halde suçluyu veya suçtan zarar göreni korumak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kavramların sıklıkla kullanılmasının toplumun genel ahlakına aykırı düşeceği gibi bir düşünceden hareket ediliyorsa bu daha da yanlıştır. Öncelikle toplumun ahlakı değil bireylerin ahlakı olur. İkinci olarak eğer korunması gereken bir ahlak varsa bunun için gizlemek değil ahlâkı bozan olayın üzerine gitmekle koruma mümkün olabilir.

Taciz sözcüğünün kökeni Arapça acz sözcüğüdür. Taciz de aciz bırakma, acze düşürme, zor durumda bırakmadır.
Tecavüz de yine Arapça komşu bir kökenden gelme bir sözcük olup sınırı aşma, öte yana geçme anlamlarını taşımaktadır. Cevaz +verme de geçme veya geçmesini onaylama gibi bir anlama gelmektedir. Ama bu son anlam bizim konumuzun dışında kalmaktadır. TDK 1966 Türkçe Sözlüğü sarkıntılık etmeyi ve el uzatmayı da bu kavram içine sokmaktadır. Ancak bunu doğru kabul etmek doğru değildir. Aynı sözlük taciz sözcüğünü tedirgin etme olarak tanımlamaktadır. Günümüzde bu tanımlamanın da artık bir anlamı kalmamıştır. Ali Püsküllüoğlu da taciz için canını sıkma, rahatsız etme, tedirginlik verme, tecavüz için de ötesine geçme, sınırı aşma, ırza geçme gibi tanımlar vermektedir.

İstismar sözcüğü de Arapça semere yani yarar, fayda sözcüğünden türemiş ve dilimize girmiştir. Yararlanma, sömürme anlamlarını taşımaktadır.

Irza tasaddi yani insanın cinsel dokunulmazlığına karşı bir eyleme kalkışma, yeltenme sarkıntılık etme de yanaşma daha hafif tarzda cinsel dokunulmazlığa karşı eylemlerde bulunmak anlamlarına gelmektedir Bu iki kavram yeni yasamızda bulunmuyor olsa da anlamları maddelerin metinleri içinde yer almıştır.

Sözlüklerimizde bu konuda gerekli bir netlik, açıklık bulunmamaktadır. Komşu tarlanın sınırını tecavüz etmek ile başkalarının cinsel hakkının sınırını geçmek arasındaki farkın daha açık bir dille oraya konması beklenir.

Sözlüklerdeki tanımları burada bırakalım, asıl yasalarımızda bu kavramlarla ilgili olarak ne deniyor ona bakalım.

Yasalarımızda yer alan taciz, tecavüz ve istismar terimleri korunacak olan o hakkın zarar görmesi halinde ceza kurallarının uygulanmasını gerektirir.

Bu suçların sistematiğine girmeden önce eski 765 sayılı TCK ile 5237 sayılı YTCK arasındaki en belirgin farka dikkat etmek gerekmektedir. Eski yasamızda (416-424. maddeleri)  “Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler” başlığını taşırken, şimdi yeni yasamız bu hükümleri kişilere karşı işlenen suçlar arasına almış ve (102-105. maddeler) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlemiştir. Bu devrim niteliğinde bir değişikliktir. Eskiden toplum ve aile düzeninin korunması amaçlanırken şimdi kişinin, bireyin hak alanının, cinsel dokunulmazlıklarının ve özgürlüklerinin korunması amaçlanmaktadır.

Kanımca bu değişiklik toplumun büyük bir bölümü için hala anlaşılmamış ve içselleştirilerek kabul edilmemiştir. İnsanlarımızın önemli bir bölümü bu yasa ile kendilerine sağlanmış olan haklarının bilincinde olmadığı gibi çok önemli görevlerde bulunan yetki sahipleri ve politikacılar bile bu kavramı göz önünde tutmadan konuşmalar yapmakta ve hatta cezalar vermektedirler.

YTCK Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlar başlığı altında, 102. maddede CİNSEL SALDIRI’ yı düzenlemektedir.  Cinsel saldırı da basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı suçu olarak ayrılmaktadır. Bu hükümler eski yasada 414, 415, 416, 417, 418 ve 421. Maddelerinde yer alıyordu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU:

Suçun maddi unsuru  (a) gerçek bir kişinin bedeni üzerinde gerçekleştirilen  (b) cinsel arzuları tatmin amacına yarayan ve fakat (c) cinsel ilişkiye varmayan davranışlardır.
Bu suçun manevi unsuru kasten işlenmesidir.
Bu temel niteliklerine göre soruşturma ve kovuşturma suçtan zarar görenin şikâyetine bağlıdır.
Suçun cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır. Davanın görüleceği yer asliye ceza mahkemeleridir.
Bu suçun işlenmesi için suçtan zarar görenin aynı veya karşı cinsten bir kişi olmasının önemi bulunmamaktadır.
Bu suçun oluşmasında başkasının vücut dokunulmazlığını bozacak şekilde dokunulması gerekmektedir. Elbette dokunulan bölgenin de suçu belirlemede önemi vardır. Dokunulan kişi veya bölgenin çıplak veya giyinik olmasının önemi yoktur. Buna karşın cinsel hayranlık taşıyan bir bakış bu suçun oluştuğunu göstermez.


NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU:

Bu suçun oluşması için cinsel tatmin amacıyla olsun olmasın (kin ve nefret ile de mümkündür) gerçek bir kişinin vücuduna bir organ veya başka bir cismin vajinal, anal veya oral yoldan sokulması gerekmektedir.
Bu suç için de kasıt unsuru aranmaktadır.
Bu suçun işlenmesi yine aynı veya ayrı cinsten olmasının ya da tarafların birbirleriyle karı koca olmalarının da önemi yoktur. Evlilik birliği taraflara sadakat yükümlülüğü yanında eşlerin karşılıklı olarak cinsel isteklerine saygı duyulmasını da gerektirmektedir.
Bu suç için yasada öngörülen ceza 7 yıldan 12 yıla kadar hapistir. Bu haliyle davanın görüleceği yer ağır ceza mahkemeleridir.
Suçun eşe karşı işlenmesi durumunda soruşturma ve kovuşturma suçtan zarar gören eşin şikâyetine bağlıdır. Diğer durumlarda suçtan zarar görenin şikâyet edip etmemesinin önemi yoktur. Savcılık resen harekete geçer.

102. Maddenin 3. Fıkrasında suçun
a) Ruh ve beden sağlığı bakımından kendisini savunamayacak olan bir kişiye karşı,
b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı üstünlüğün kötüye kullanılması,
c) Üçüncü dereceye kadar kan ve akrabalık ilişkisi bulunan bir kişiye karşı,
d) Silahla veya birden çok kişiyle işlenmesi durumunda verilecek cezaların yarı yarıya artırılacağı öngörülmüştür.

4. Fıkrada suçtan zarar görenin direncini kıracak ölçüde şiddet kullanılması durumunda ayrıca kasten yaralama suçundan da ceza verilmesi hükme bağlanmıştır.

5. Fıkrada suçtan zarar görenin beden ve ruh sağlığının bozulması durumunda 10 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası öngörülmüştür.

6. Fıkrada ise suçtan zarar görenin ölmesi veya bitkisel hayata girmesi halinde sanık müebbet ağır hapis cezasına çarptırılacaktır.

Suçtan zarar görenin kadın veya erkek olmasının bir ayrımı yoktur.
Bu suçların sanığın kusurlu eylemiyle işlenebilmesi mümkün değildir,  kastın varlığı gerekmektedir. Kasıt da güdü ve amaçları ile birlikte incelemelidir.

Suçtan zarar görmüş olan kişinin rızasının olması kuşkusuz eylemin suç olma niceliğini ortadan kaldırır.
Maddede rıza sözcüğü geçmemiş olsa bile suçtan zarar görenin özgür iradesinin olup olmadığı mutlaka araştırılacaktır.
Kendisi veya yakınlarına yönelik bir tehdit ve korku ile sağlanan rızanın da suçu ortadan kaldırmayacağı açıktır. Aynı şekilde suçtan zarar görenle evlenme vadi, borcunun ödeneceğinin söylenmesi, cinsel ilişki yolu ile cinlerden arındırılacağının anlatılması veya şantaj yolu ile kendisine veya yakınlarının başına daha kötü şeyler geleceği şeklindeki söz ve davranışlar da aynı nitelikte olup bunlar iradeyi sakatlayan manevi cebir ve şiddet araçları olarak kabul edilmelidir. -

YTCK’ nin 103. maddesinde Çocukların Cinsel İstismarı hükme bağlanmıştır. Erişkin kişiler için cinsel saldırı kavramını kullanan yasa koyucu çocuklara karşı işlenen bu suçlar için istismar kavramını uygun bulmuştur.

Yine bu suçu da pratik olması açısından basit ve nitelikli diye ayırarak incelemekte yarar var.

BASİT CİNSEL İSTİSMAR

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olsa bile kendisine yapılan eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını anlama, algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara, b) diğer çocuklara da cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir nedenle yapılan cinsel davranışlar istismar suçunun konusu olarak kabul edilmiştir. Bu eylemlerin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR

Cinsel istismarın vücuda organ ve başkaca bir cisim sokulmasıyla yapılmış olması durumunda sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası düzenlemiştir.

Cinsel saldırı suçunun oluş şekli sonuçları ve verilecek cezaları artıran özellikleri istismar suçu için de aşağı yukarı benzer niteliktedir.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

Yeni Ceza Kanunumuzda, 104. maddede reşit olmayanlarla cebir, şiddet ve hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunma hali de hükme bağlanmış ve bu eylemde bulunan kişi şikâyet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. Eylemin niteliği ve verilecek ceza miktarına göre görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.
Sanığın suçtan zarar görene göre 5 yaş daha büyük olması halinde şikâyet koşuluna bakılmaksızın verilecek ceza iki kat artırılmış olmaktadır.

CİNSEL TACİZ

YTCK’ nun 105. Maddesinde cinsel taciz suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden hakkında suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine 3 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası veya idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.
Bu eylemler suçtan zarar gören ile sanık arasında bir hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinin olması veya aile içi nüfuzun kötüye kullanılmasıyla ya da işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıklardan yararlanılarak işlenmesi halinde verilecek ceza yarı yarıya artırılmaktadır. Konusu suç olan bu eylem sonunda suçtan zarar gören işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa cezanın tutarı 1 yıldan aşağı olamaz.

Konumuz kavramlar ve kavramların anlamları olması nedeniyle daha fazla hukuksal ayrıntılara girmek istemiyorum. Bu kavramların anlamlarını doğru anlayarak yerinde kullanmak olayları doğru anlayıp değerlendirmek için gerekli ve zorunludur. Bu değerlendirme suç, suçtan zarar gören ve sanığın hak ve sorumluluk alan ve kapsamlarının belirlenmesi için önemlidir. 

Uygulamada ve iletişimde anlaşılabilir oluş kadar birliğin sağlanması da önemlidir. Şu anda yürürlükte olan ve ülkemiz sınırları içinde herkesi bağlayıcı olan 5237 sayılı yasadaki kavramları,  yasada belirlenen anlamları ile birlikte kullanmamız ile daha sağlıklı sonuçlara ulaşılacaktır. Bu kavramların, terimlerin yetersizliği, yanlışlığı düşünülüyorsa bunun doğru ortamlarda doğru yöntemlerle tartışılması gerekir. Kavramlar yetkili organlarca değiştirilene kadar aynı şekilde uygulanmalı, kullanılmalıdır. Tecavüz yani yasa dili ile cinsel saldırı yerine taciz kavramının kullanılması tehlikelidir. Toplumda düzeni sağlayan hukuk,  hukuku tanımlayan kavramlardır. Kavramların oluşturduğu ise yasalardır. Yasaları doğru anlamak ve doğru uygulamakla toplumda istenen düzen sağlanır.


Ali Can Polat
10.02.2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!