Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE

RAMAZAN

Ramazan/Ramadan Arapça rmḍ kökünden gelmektedir. 
Ramaḍān رمضان İslam öncesi yıllarda Arap dünyasında Temmuz/ Ağustos aylarına karşılık gelen ayın adıdır.  İslami ayların da dokuzuncusudur.  Arapça ramaḍ رمض  kuru sıcak demektir. Ramazan / رمضان / Yanma, sıcak olma/Oruç ayı, en saygın ve değerli kabul edilen aydır.

Arap harflerinden d (dı) z olarak okunur. Bu yüzden onlar ramadan biz ramazan deriz. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca’ da da bu sözcüğün yazılışı ve okunuşu ramadan şeklindedir.

Şemsettin Sami’nin Kâmûs-ı Türkî’ sinde (s.525)  Ramazân sözcüğünün Arapça olduğu belirtilmekte ve “şuhûr-i Arabiye’nin dokuzuncusu ki; şerîat-ı İslâmiyye’de oruç ayıdır” açıklaması yapılmaktadır.

Larouusse : Ramadan/ Mois de l'année musulmane consacre au jeûne, Müslümanların oruç tutmaya adanmış ayı tanımlaması yapmaktadır.

BAYRAM:

Orta Farsçada paδrām ve aynı anlamda Orta Asyalı, Soğdcada patrām yazımı ile neşe, huzur, mutluluk, sessizlik durumunu anlatmak için kullanılmıştır ve pati- (geri, tekrar) ve rāma- (sükûn, barış ve mutluluk) sözcük köklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Farsça rām رام itaatkâr, evcil, iyi huylu, mutlu = Avesta’da  rāman- huzur, sükûn = Sans rāma राम aynı anlamındadır. Ünlü Ramayana Destanı.

Kudatgu Bilig içinde de padram sözcüğüne rastlamaktayız.

Bayram sözcüğü batı dillerine de geçmiştir. Redhouse English-Turkish Dictionary (s.66) Bai.ram/ bay’ram sözcüğüne yer vermiş, bayram özellikle Kurban ve Şeker bayramları açıklamasında kullanmıştır.

Fransızca’da aynı sözcük diğer Franızca sözlüklerin yanında kullanılmaktadır. Nom des deux grandes fêtes musulmanes qui se célèbrent pour l'une après le Ramadan, pour l'autre soixante jours plus tard. Petit et grand Baïram.
İtalyanca, İspanyolca, Almanca vb. Batı dillerinde de aynı sözcüğe bairam yazılışıyla rastlamaktayız. Batı dillerine bu sözcüğün ne zaman ve nasıl girdiği konusunda bir bilgiye ulaşamadım.

Meraklıları için söylemek gerekir ise Kur’an’da “bayram” adı geçmemektedir. Bayram yerine zinet/ziynet günü ifadeleri yer almaktadır. Bayram sözünün karşılığı da “عيد" "ıyd’ tir. Sözcük Kürtçeye de eyd olarak girmiştir.

İslam Ansiklopedisinde bayram sözcüğünün etimolojisine ilişkin açıklamalar da şöyledir:  Kâşgarlı Mahmud’un tesbitine göre kelimenin aslı Farsça beẕrem/beẕrâm (بذرام/بذرم) olup “sevinç ve eğlence günü” demektir ve beyrem/bayram telaffuzu Oğuzlar’a aittir (Dîvânü lugāti’t-Türk Tercümesi, I, 263, 484; III, 176). Steingass’ın sözlüğüne beẕrâm imlâsıyla aldığı ve “çok neşeli yer” şeklinde açıkladığı (Dictionary, s. 166), Doerfer’in ise Farsça’ya Eski Türkçe’den geçtiğini söylediği (TMEN, II, 384-385) kelimenin etimolojisi yapılamamış, hangi dilden geldiği ve tam anlamı bulunamamıştır. Ancak Farsça’da her zaman görülebilen ẕ/z (ز/ذ) değişimi (bk. Steingass, s. 556) göz önünde tutulduğunda kelimenin aslının Farsça olması ve beẕ(m)râm şeklinde tahlil edilmesi muhtemel görünmektedir. Sözlüğü okurken (z) yerine (m) değil de (d) okunuşu olabileceği tarafımdan düşünülmüştür.

Türk ve İslam topluluklarında özellikle bayram günlerinde doğmuş olan erkek çocuklarına Bayram adı verildiğini biliyoruz. Belki de yeni doğmuş olan çocuğa bu adın verilmesinin nedeni çocuğun ömrü boyunca bayram sevinciyle yaşaması istenmiş olduğundandır. Türkiye'de 2022 yılında Bayram ismini kullanan 136.118 (erkek) kişi bulunuyormuş. Ancak bayramlarda doğmuş olan kız çocuklarına niçin bayram adı verilmediği sorusu düşündürücüdür. Necmi/Necmiye örneğinde olduğu gibi Bayram/Bayramiye de olabilirdi ama Bayramiye adı kullanan yoktur. Varsa da ben duymadım.

RAMAZAN/ RAMADAN BAYRAMI - ŞEKER BAYRAMI:

Bu bayramın adı Arapça: عيد الفطر Îdü'l-Fitr, Farsça: عید فطر Îd-ı Fitr’ dır. Bizde ise bu bayrama Şeker veya Ramazan Bayramı denir.

İslam âleminde, oruç tutma ayı olan ramazanın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan önceki gün de arife günüdür.

Hemen her yıl oruç ayının başlangıcı ve bayramın ne günü başlayacağı değişik ülkelerde hep tartışma konusu olmuştur. Bunun nedeni kameri takvim ile güneş takvimi arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Değişik ülkelerde din işleriyle görevli kimi kişiler ramazan veya şevval ayının başladığı günü birbirlerinden farklı şekillerle hesap etmektedirler. Kimilerine göre oruca başlanması için ayın, ilk hilal haliyle göründüğü gün esas alınmaktadır.

Kamûs-ı Turkî’ ye göre: îd-i fıtr = Ramazan Bayramıdır. Fıtır oruç açma, oruç bozma anlamına gelen bir sözcüktür. Zekât-ı fıtr’dır. Zekât İslam inancında her yıl servetten ödenen sadaka anlamındadır. Kökeni Arapça zakâ, Aramca zakuta’dır. Liyakat, kıymet ve değer anlamlarına gelmektedir. Zekât nedir sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu şu yanıtı vermektedir: Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Bu açıklamadan anlaşılan zekâtın toplumsal ihtiyaçların karşılanması için değil Allah’ın rızası için verilmiş olduğudur. DİYK bu yazısında zekâtın kimlere verileceğini ve başka özelliklerini de anlatmaktadır.
Diyanet İşleri Vakfı İslam Ansiklopedisine göre fitre صدقة الفطر Ramazan ayının sonunda gücü yeten Müslümanın ödemekle yükümlü olduğu sadaka şeklinde açıklanmaktadır. Ansiklopedide fitre ve zekât için açıklama şu şekilde sürmektedir: Sözlükte “yaratmak, icat etmek; kesmek, yarmak, ikiye ayırmak” mânalarına gelen fatr kökünden türeyen fıtr kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Bundan dolayı ramazan bayramına îdü’l-fıtr denildiği gibi ramazan ayını yaşamanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisi olarak verilen sadakaya da sadakatü’l-fıtr (sadaka-i fıtr) veya zekâtü’l-fıtr denilir. Bu tamlama kısaltılmış olarak fıtra ve Türkçe’de fitre şeklinde kullanılmaktadır. Diyanet İşleri başkanlığı her ramazan ayında geçerli olacak şekilde fitre tutarlarını hesap edip ilgililere duyurmaktadır.

Bu açıklamalara göre oruç ayı olan ramazan ayının sonu zekât veya fitrelerin verilmesi, Allah’ın rızasının kazanılmasıdır.

Bayram sabahı kılınan bayram namazı oruç ayının salimen ve huzurla bittiğinin ifadesidir. Kurban bayramı sabahındaki namaz da aynı anlamdadır.  

Bayramlara başkaca bir anlam verilmesi daha başka yerlerde aranmalıdır. Bayramların başkaca işlevleri, başka gereksinimleri karşılayıcı özellikleri de bulunmaktadır.
Bayramlar elbette toplumsal yaşantıda çok önemli yeri olan günlerdir. Bayramlar yalnıza Müslümanlara da özgü değildir. Müslümanlar için Şeker ve Kurban Bayramları, Yahudi toplulukları için, Pesah, Hannuka, Shabbat, Hristiyanlar için Noel ve Paskalya Bayramları hep aynı amaçla, inananların inançlarını tazeledikleri günlerdir. Diğer inanç topluluklarında ve hiç inanmayanlarda da benzer günler vardır. Örneğin, Dionysos şenlikleri, değişik adlar altında kutlanan ve kutsal değerleri öne çıkaran Nevruz şenlikleri, Lupercalia festivalleri gibi. Bu uygulamalara, Maya, Aztek, Keçua ve Aymaralarda, Aborjin ve Maorilerde de rastlayabiliyoruz. Afrika’nın derinliklerinde yerli şenlikleri,  Omo ve Timkad festivalleri yapılmaktadır.

Bayramların bu dinsel, geleneksel dayanaklarını da aşan toplumsal bir gerçeği daha vardır. Bu da topluluk halinde yaşamanın kurallarına olan saygının o topluluğu oluşturan bireylerce doğrulanmasıdır. Ortak yaşama kuralları demek o topluluğu oluşturan kişilerin birbirlerine duyduğu saygı ve sevgidir. Birbirlerine olan yükümlülükleri, birlik ve dayanışma duygularıdır. Bu günler sevinçlerin paylaşıldığı günler olmuşlardır.

Elbette zaman içinde toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısının değişmesi sonucunda bayram ve festivaller de anlam değişikliklerine uğramışlardır. Bu bayramlar artık günlük yaşamın sıkıcılığından bir kaçış, bir tatil fırsatı olmaya başlamıştır. Bu değişiklikleri o duyguların zayıflamasından çok değişen üretim ve tüketim ilişkilerine ve bu yeni yaşam tarzının insanları zorlamasına bağlamak belki daha doğru olacaktır. Toplumun yöneticileri de aldıkları kararlarla bu yeni uygulamaları özendirmektedirler. Örneğin bayramlar nedeniyle tanınmış olan tatilleri hafta tatilleriyle birleştirmek gibi. Bu karar ve uygulamalarla güdülen amaç insanların daha uzun süre bayram yapmaları değil, daha uzun süre tatil yapmaları ve bu yolla da turizm sektöründe bir hareketlilik sağlanmasıdır. Ama görünen o ki; iç turizmden çok bizim insanımız dış turizmi canlandırmaktadırlar.

Bayram kutlamalarına gelince; daha çok küçüklerin büyüklere giderek ellerini öpmeleri ve saygılarını bu yolla ifade etmeleri anlaşılmaktadır. Bu şekilde yapılan kutlamalarda büyükler de küçüklere bazı armağanlar vererek onları sevindirmektedirler. Bayram günleri öncesinde çeşitli hazırlıklar yapılır, bunların başında evlerin temizliği gelir. Bayram yemeği ve tatlılar yapılır. Çocuklara bayramlıklar alınır. Topluca yenen bayram yemeğinden sonra herkes birbiri ile öpüşerek, sarılarak veya tokalaşarak bayramlarını kutlarlar. Bayramlarda kırgınlıklar unutulur, küsler barıştırılır. Yeni bir sayfa açılmaya çalışılır.
Ayrıca bu bayramlarda mezarlıklar ziyaret edilerek ölen büyüklere de saygılar sunulur. Anılar tazelenir. Onlar için dualar yapılır.

Değişen toplumsal ilişkilerle birlikte aile ve akraba bireylerinin oturdukları kentlerin birbirlerinden coğrafi uzaklıkları da eklenince artık bir araya gelme, birlikte bir şeyler yiyip içme şeklindeki kutlamalar da değişmektedir. Eskiden böyle günlerde, insanlar birbirlerine telgraf ve posta kartları gönderilirken şimdi görüntülü-görüntüsüz telefonlarla ve sosyal medyalar aracılığı ile bayramlarını kutlama yoluna gidiyorlar.

Bayram kutlamaları için birkaç kavram kullanılmaktadır. Bunlar: Bayramınız kutlu olsun, Şeker veya Ramazan (Kurban) bayramınız kutlu olsun, Bayramınız mübarek olsun vb.
Bayramın mübarek olması ne demektir, ne anlama gelmektedir. Bunun için önce mübarek sözcüğünün anlam ve kökenine bakmak gerekmektedir.

DİV İslam Ansiklopedisi mübarek sözcüğünün (المبارك) maddî ve mânevî açıdan hayır getirip artarak devam eden anlamında bir sıfat olduğunu belirtmekte ve kökenindeki bereket sözcüğü içinde çeşitli dinlerde dua, âyin ve ibadetlerle elde edilmeye çalışılan bolluk, genişlik, hayır ve saadet anlamlarında dinî bir tabir ifadesini kullanmaktadır.

Mübarek, aslı Arapça olan mubārak مبارك  sözcüğü brk kökünden türetilmiştir. Bereket,  kutlu, kutsanmış, kutsama, bereket duası etme anlamlarına gelmektedir. Arapça aynı kökten mubāraka ͭ مباركة sözcüğü bulunmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekir ise brk sözcüğünden Arapça ḳudsī قدسى z "kutsal, aziz" kavramına nasıl ulaşıldığı benim için önemli bir soru olmaya devam etmektedir. Bereket sözü ile aziz, saygıdeğer kavramları arasında bir bağ kurmakta zorlanıyorum. Aynı şekilde tebareke sözcüğü de aynı kökten yani brk kökünden türemekte Tebâreke mübarek oldu, mukaddes ve münezzeh oldu, yüceldi anlamlarında kullanılmaktadır. Benim düşüncem bir yana ortada bir gerçek var o da mübarek sözcüğünün bir anlamının da kutlu anlamına geldiğidir. (Tebareke Kur’an’da 9 ayetten oluşan bir cüzün de adıdır.) Müteberrik de (Bereket’ten) mübarek sayılan, teberrük eden, uğurlu anlamlarını ifade etmektedir. Dolayısı ile bayramın bereketli olması bir anlam ifade etmemekte bayramın kutlu olsun anlamı daha anlaşılır olmaktadır. Belki de Arapçanın bu girdabının dışında en güzel kavram kutlu olsun şeklindeki kalıptır.
Asıl olan bir başkasının bayram sevincine katılmak ise sözcüklerin pek bir anlamı yoktur ama etimoloji yönüyle irdelenmesi de gerekmektedir. Her nedense dinsel referansları Arapça olan veya o dile özenenler mübarek sözcüğünü, laik düşüncelere yakın olanlar da kutlu sözcüğünü uygun bulmaktadırlar.
Öte yandan insanların bir ay süren oruç ibadetlerinin sonunda niçin bayram yaptığı da toplumda ciddi bir kesim tarafından sorgulanmaktadır. Ramazan ayı kutsal ve hayırlı bir ay olduğuna göre bu ibadetin bitişine bayram yapılması bir çelişki olarak görülmektedir. Bitti kurtulduk şeklinde değil de sağlıkla bitirebildik şeklindeki düşünce kanımca en doğru olanıdır.

ŞEKER BAYRAMI MI RAMAZAN BAYRAMI MI?

Bu bayram konusunda toplumda en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de adının ne olduğudur. Toplumun bir kesimi Ramazan Bayramı, bir kesimi de Şeker Bayramı kavramlarını uygun bulup kullanmaktadırlar.
Ramazan bayramı diyenler bu bayramı niçin Ramazan ayı içinde değil de bittikten sonra Şevval ayı içinde yapmaktadırlar. Bu soru yanıt beklemektedir. Bunun uygun açıklaması yukarıda yapılmıştır.

Bayramın adının Şeker Bayramı olduğunu söyleyenler. Bu bayramda bayramlaşma sırasında şeker veya şekerle yapılan yiyecekler sunulduğu için bu adın verildiğini ileri sürmektedirler.

Bir görüşe göre de şeker sözcüğü Arapça şükür, şükr sözcüğünden alınmadır ve şrk kökünden türetilmiştir. “Şükür” ve “şeker” sözcükleri eskiden Osmanlı döneminde de kullanılan Arap alfabesine göre şrk harfleriyle yani “şın-kef-rı” ile yazılmaktadır. Aynen tarık ile tarak sözcüklerinin trk harfleriyle yazıldığı gibi. Yazıda geçen bu sözcüğün “şükür” mü yoksa “şeker” mi olduğu sözün gelişine göre okunup öylece anlaşılmaktadır.

Daha sonraki yıllarda bu eksiklik, bu kusur harekelerle, üstün ve esirelerle giderilmeye çalışılmıştır. Anadolu halkının hançeresine iyd-i fıtr sözcüklerinin söylenişi yabancı, telaffuzu zordur.

Arapça yazılmasıyla da, okunmasıyla da sorunludur. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız okuma hatası halkın bu bayrama şükür bayramı yerine şeker bayramı demelerine neden olmuştur. Eğitim ve öğretime, toplumsal yaşamda iletişime ve bilişime uygun olmayan bu alfabenin yerine Latin alfabesinin alınıp dilimize uygun harflerle desteklenmesine de işte bu yanlışlıklar, yanlış yazma ve okumalar neden olmuştur.

Hicretin ikinci yılı ili birlikte oruç ayının bitmesiyle bayramlaşma geleneği de başlamıştır. İnsanlar, özellikle Arapça konuşmayanlar oruç yükümlülüğünü yerine getirdik, getirebildik, Allah’a şükürler olsun, anlamında bu bayramı Şükür Bayramı olarak adlandırmışlardır. Şükür sözcüğü de zaman içinde şeker sözcüğüne dönüşmüştür.

Tartışmanın burasında bu bayramın adının ne Ramazan Bayramı ve ne de Şeker bayramı olmadığı anlaşılmaktadır. Eğer özgün adı isteniyorsa bu ad Fitre Bayramıdır. Arapça söylenişiyle Îdü'l-Fitr’dir.

Oruç ayı boyunca iftarlık olarak veya yemekler sonrasında baklava ve benzeri şekilde şeker ve şekerlemeler ikram edilmesi çok eskilere dayanmamaktadır. Çünkü şeker dediğimiz maddenin mutfaklarda bolca kullanılması bizim coğrafyamızda bile çok eski değildir.

Şeker veya sakaroz olarak bildiğimiz, organik bir kimyasal olan bu madde çoğu yiyecek ve içecekte kullanılan tatlı ve çözünür karbonhidratların genel adıdır. Çoğu bitkide bulunur ama şeker kamışı ve şeker pancarı içinde bolca bulunur. Dünya'daki şekerin %70'i şeker kamışından üretilir. Son 40-50 yıldır sanayinin ve yiyecek sektörünün gereksinimi olan şeker mısır şurubu ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Şekerin insanlar tarafından bulunuşu M.Ö. 8. yüzyıla kadar geriye gitmektedir. Ancak bunun bollaşması mutfaklara girmesi ve ticarete konu edilişi çok eski değildir. Örneğin, İngiltere’de 16. ve 17. yüzyıllarda uzak doğudan getirilen ve ancak aktarlarda bulunabilen ve ilaç gibi kullanılan bir üründü. İngilizlerin Afrika Gine’si vb Batı Afrika kıyılarındaki ülkelerinden Porto Riko ve Küba gibi yeni kıtanın verimli topraklarına taşıdıkları şeker kamışı bitkileri zamanla çok büyük plantasyonlarda kölelerin gücü kullanılarak bolca yetiştirilmiş ve Avrupa’ya götürülmüştür. Eskiden aktarlarda satılan ve kullanılması (ilginçtir) kadınlara yasaklanan şeker daha sonraları Arap’ın yağı bol bulduğunda yaptığı gibi İngilizler de etin üzerine döktükleri sosun içine bile karıştırılmaya başlanılmışlardır. İlerleyen yıllarda şeker İngiliz İmparatorluğunun bir güç simgesi ve vazgeçilmez bir dış satım ürünü olmuştur.
Bu konular üzerine Sidney W. Mintz tarafından Sweetness and Pover – The Place of Sugar in Modern History adıyla yazılmış çok ayrıntılı bir eser bulunmaktadır. Bu çalışma Şükrü Alpagut tarafından Şeker ve Güç – Şekerin Modern Tarihteki Yeri adıyla dilimize çevrilmiştir.
Konuyu bağlamından koparmamak için bu mükemmel incelemeye yollamada bulunmakla yetineceğim. Şeker konusu gerçekten de başlı başına incelemeyi gerektiren bir konu. Ben bu eserden önce kısa bir bölümü buraya alacağım ve Şeker Bayramı ile bağıntısını kendi düşüncemi bir iki cümle ile anlatmaya çalışacağım. MS 1040 yılında Mısır’ı ziyaret eden İranlı gezgin Nasır-ı Hüsrev, sultanın Ramazan’da 73.300 kilo şeker kullandığı-hazırlattığı şölen sofrasında, şekerden koca bir ağacın dikili olduğunu ve daha başka gösterişli büyük şeylerin yer aldığını- bildiriyor. El Guzuli de (ö.1412) halifenin düzenlediği kutlamayı dikkate değer bir dille anlatırken, bütünüyle şekerden yapılmış bir caminin bulunduğunu ve eğlenceler sona erdiğinde bu camiyi yemeleri için dilencilerin çağrıldığını bildiriyor. ( s. 145-146)
Dilenciler değil ama camiden çıkan, büyük olasılıkla bayram namazından çıkan cemaatin bu cami şeklinde yapılmış görkemli ve gösterişli heykelin minberini, mihrabını veya minaresini kopartıp kopartıp yedikleri düşünülebilir.
Şükür mü yoksa Şeker bayramı mı derken bu neşeli öyküyü anımsadım. Bu gelenek birkaç bayram sürmüş ise ahalinin bu bayrama şeker bayramı demesi de büyük bir olasılıktır. Öyle sanırım ki; bu yaklaşım da diğerleri kadar değerlidir.

Bayram yüzlerin güldüğü, insanların birbirlerine sevgi ile baktıkları günlerdir. Adına ne derlerse desinler bayramlar yaşantımızdan eksik olmasın. İnsanlar bayram olarak belirlenen günlerde, ister bayram kutlasınlar isterse tatil yapsınlar. Bu onların bileceği bir iştir. Tadı ister şeker tadında ister başka bir tatta olsun, yeter ki; gönüller sevgi ve saygı ile dolsun.

Ali Can Polat
04.05.2022

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
SADAKA VE SADAKAT
SADAKA VE SADAKAT
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!