Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

SADAKA VE SADAKAT

Sadaka sözcüğünün anlamı: TDK  Türkçe Sözlük’ e ve Dijital Güncel Sözlük’ e göre a) karşılık beklemeden ihtiyaç sahiplerine, fakirlere verilen para, mal vb., b. dilenciye verilen paradır.

İlhan Ayverdi’ nin dijital ortamdaki Kubbealtı Lugatı’ na göre sadaka sözcüğü dilimize Arapça (ﺻﺪﻗﻪ)’ dan alınmıştır. Anlamı: 1. Karşılık beklenmeden sâdece Allah rızâsı için fakirlere verilen para, mal vb.2. Özellikle dilencilere verilen para 3. Dini anlamda verilen zekât ve sadaka-i fıtr- صدقة الفطر (=fitre) dir. 4. Mecazi anlamda, örneğin “aklının sadakasını verse o ihya olur…” şeklinde bir şeyin feda edilebilecek küçük bir parçası anlamında bir deyimin içinde yer alan sözcük.

Aynı sözlüğe göre sadaka sözcüğünün çoğulu sadakalar anlamında sadakat sözcüğüdür. (ﺻﺪﻗﺎﺕ) ‘tır. (ﺻﺪﺍﻗﺖ) Sadāḳat kendisine iyilik edene, lutufta bulunup koruyana minnet ve şükran duyguları ile bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde davranma, hâinlik ve döneklik etmeme, vefakârlık gösterme halidir.

TDV İslam Ansiklopedisi sadaka sözcüğünün anlamını الصدقة gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım olarak açıklamaktadır. Ayrıca Ramazan ayında verilen fitre için de benzer açıklamaları yapmaktadır. Aynı kaynakta sadakat sözcüğünün de aynı kökten الصدق türediğine değinildikten sonra anlamı niyette dürüstlük, söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olması anlamında bir ahlâk terimi olarak açıklanmıştır.

İsmet Zeki Eyüpoğlu’nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü’ ne göre (s.570) sadaka Arapça sıdk kökünden türetilmiştir ve doğruluk, arınmışlık anlamına gelir. Ayrıca dilenciye verilen para veya başka bir şeydir. 

Ferit Develioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ ına göre (s.1059) sadaka, fakire verilen bir şey veya para ve zekât anlamlarına geliyor. Kökeni de sıdk’ tır. Sadakat da sadakanın çoğulu olup aynı kökten türetilmişlerdir.  Sadâkat’ ın diğer anlamı doğruluk ve vefadır. Vefa da özetle, verdiği söze bağlılıktır, sadık kalma yani bağlı olma durumudur.

Sevan Nişanyan da Sözlerin Soyağıcı’ nda (s.411) Arapça sadaqa’nın kökünün sdq ve kökeninin de Aramca erdemlilik, şedaqa olduğunu Türkçede fakire para verme anlamına geldiğini yazmaktadır.

Şemseddin Sami’nin Kâmûs-ı Türkî’sinde (s.641-642) sadaka sözcüğünün anlamı fukaraya verilen şey olarak açıklanmıştır. Sıdk kökünden gelen Sadakat sözcüğü  de dostluk ayrıca efendi ve velî-nimete şekür ve minnetdâr olup hakkî nimetini unutmama olarak açıklanmıştır. 

Meydan Larousse (s. 10-811) sadaka ve sadakat sözcüklerinin köklerinin Arapça “sıdk” olduğuna değindikten sonra anlamlarını a) dilenciye verilen para, b) sevap kazanmak için iyilik amacıyla fakire verilen para olarak açıklamaktadır.

Ansiklopediye göre sadakanın tarihi kökleri Eski Ahit’ e kadar uzanmaktadır. Oradan Hristiyanlığa geçmiştir. İslamiyet’ te de uygulanmıştır. Sadaka-i fıtr  ve zekât parasının veya maddi eşyanın da tarihtemi ve fıkıhtaki kökleri araştırmaya değer bir konudur. Fitre sadakasının miktarı yetkili bir makam tarafından belirlenmektedir. Ayrıca bir başka sadaka da zekâttır. Bu da sahip olunan mal ve iratlarının masraflar çıktıktan sonra kalan miktarın kırkta biri yani % 2,5 olarak belirlenmiştir. Bu sadakaların ilki ramazan aylarında diğeri yılın herhangi bir gününde verilebilmektedir. Bu uygulamaların amacı başından bu güne kadar aynı dine inanmış olanlar arasında yardımlaşma, dostluk ve kardeşlik duygularının geliştirilmesidir.

Yine Meydan Larousse’da da açıkladığı gibi “başım gözük sadakası” adı altında birilerine verilen bir paralar veya değeri para iye ölçülebilir şeyler de başa gelebilecek bir belayı önleyeceğine inanılarak verilmiş olan sadakalardır.

“Verilmiş sadakanız varmış” şeklinde söylenen söz ise bir kazayı ucuz atlatan kimse için daha önceden verilmiş olan bir sadakayı ifade etmek için kullanılmaktadır.
Yani iki sözden birisi geçmişte olan diğeri gelecekte olabilecek bir kazadan, beladan sakınmayı veya şükretmeyi amaçlamaktadır. Bir tür sigorta primi gibi !

Yine geleneğimizde sadaka verme ve almanın toplumsal yarar ve sakıncaları göz önünde tutularak bulunmuş bir orta yol vardır. Bu yol “veren elin alan eli görmemesi” şeklinde ifade edilmektedir. Yani sadakayı veren ve alanın kimliğini saklı tutulmak istenmektedir. Halkımız sadaka almanın yaratacağı ezikliği ve sadakayı verenin de alan üzerinde kurmak istediği görünür görünmez egemenliği bir ölçüde engellemek istemektedir. Ancak özünde iyi olan bu düşünceler sorunu gizlemenin, ötelemenin dışında bir yarar sağlamamaktadır.

Sadaka ile özveri ve sadaka ile fedakârlık kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Özveride karşı tarafın yoksul veya varlıklı olması ve verilen şeyin parasal değeri önemli değildir. Fedakârlık kavramı içinde kendisi için çok kez önemli olmayan şeyler yani feda edilebilecek kadar küçük şeyler söz konusudur. Sadaka kavramında ise daha çok feda edilebilecek küçük, önemsiz şeyler yer alır. Yukarıda sadaka sözcüğünün anlamlarını incelerken bunu belirlemiştik.

Belki de sadaka, özveri, fedakârlık gibi kavramları daha sağlıklı bir yere oturtabilmek için yabancı bir terime, altruizm sözcüğüne başvurmamız gerekmektedir. Altruizm teriminin birey ve toplum ilişkilerinde ikisinin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini belirlemede daha kullanışlı olduğunu düşünmekteyim.


Fransızcada sadaka ve sadakat ayrı sözcüklerle ifade edilmektedir. Sadaka için
aumône (charité), sadakat için fidélité (constance) kavramları kullanılmaktadır. Sadakat sözcüğü için aynı sözlüklerde açıklayıcı olarak deveoument attechmenet/ fedakârlık ve bağlılık nitelemeleri de eklenmektedir. İngilizcede de benzer şekilde charity, loyalty sözcüklerine yer verilmiştir.

Latincede hayırseverlik karşılığı olarak caritas ve fides sözcükleri kullanılmaktaysa da konuya Katolik kilisesinin el atmasından sonra hayırseverliğin 12-13. Yüzyıllarda kurumsallaştığını görmekteyiz. Charitas Vatikan için başta misyonerlik olmak üzere doğal afetlerde çeşitli hayırseverlik (!) faaliyetleri ve insani yardımlaşmalarını gösterdikleri bir alan ve yaygınlaşmış, önemli bir kurum olmuştur.

Türkiye’de de yardım yapmak isteyen ve yardıma gereksinim duyan yurttaşlar için Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Darülaceze, Darüşşafaka, ÇYDD; TEV, AFAD ve AHBAP gibi kurum, kuruluş ve dernekler vardır. Ülkemizde ve dünyada her türde yardıma gereksinim duyanlara tek tek insanların verecekleri sadakaların, yapacakları yardımların yetersiz ve düzensiz olması karşısında bu yardımların belli bir merkezden belli bir disiplinle ulaştırılması gerekli ve zorunlu olmuştur. 

İşin içine para girince her türden yardımların toplanması ve yerine ulaştırılması her zaman sorunlara neden olmaktadır. Bu yüzden denetime açık bir örgütlenme gerekmektedir.

Sadaka konusuna gelince; toplumda uygulanmakta olan ekonomik sistemler birilerini tüketim çılgını yaparken diğerlerini geçim derdi ile baş başa bırakıyor. Öncelikle bunun nedenlerinin incelenmesi ve ortadan kaldırılması esas olmalıdır. Toplum halinde yaşamanın olmazsa olmaz koşulu, topluluğun her bir bireyine yeteneklerine ve becerilerine uygun bir iş ve geçinmesine, onun birey olarak kendisini geliştirmesine yetecek düzeyde bir gelir elde etme olanağının sağlanmasıdır. Bir toplumda barış ve güvenliğin, refahın temeli budur. Toplumda cefa ve sefa eşit olarak dağıtılabiliyorsa huzur ve mutluluğun önünde bir engel yok demektir.
Bu eşitliğin benimsenip uygulanmaması durumunda denge bozulacak, toplumda yoksul ve varsıl adıyla sınıflar oluşacak ve çatışma kaçınılmaz bir hale gelecektir.

Konfüçyüs'e ait olduğu söylenen şu sözler olması gerekeni ne güzel anlatmaktadır.  “  Bir kişiye balık verme, balık tutmayı öğret.” İster ailede, ister okulda veya herhangi bir yerde topluluğun her bir bireyinin bir diğerine bildiğini, kendinden öncekilerden öğrendiklerini öğretmek ödevi vardır. O kişi de öğrendiklerine bir şeyler, yeni deneyimler ekleyerek kendisinden sonrakilere aktaracak, öğretecektir. Her bir birey balık tutmayı yani üretmeyi öğrenince ve öğrendiklerini uygulayıp üretince gereksinimlerini kendisi karşılayacak, kendi kendine yeterli olacak ve toplumun tamamı mutlu bir hayat yaşayacaktır.

Bilgiyi öğreten ile bilgiyi öğrenen arasında maddi anlamda bir borç-alacak ilişkisi olmayacaktır. Bilgiyi alan da veren de birbirine bağlı kalmayacaktır. Medyunluk, mağrurluk olmayacaktır. Aralarındaki eşitlik ilkesi bozulmayacaktır. Çünkü bilgi evrenseldir. Bilginin bilinen bir sahibi yoktur, olamaz. Lisans, patent ve know how gibi şeyler başka amaçlara hizmet ederler. Bilgi sahiplerinin korunması başka yollarla rahatça sağlanabilir.

Balık tutmayı öğretmek yerine, birine balık verilmesi durumunda bu kişiler arasında bir astlık üstlük ilişkisi kendiliğinden doğar. Bozulan bu dengenin düzeltilmesi için balığın değeri kadar başka bir şeyin mutlaka verilmesi gerekir. Bu değer maddi bir “şey” veya “para” dır. Balığı alıp kabul eden ama onun karşılığında bir şeyi veya bir parayı veremeyen kimse onların yerine başka bir şeyi vermesi gerekmektedir. Bu şey ne yazık ki; onun onurudur. Bu topluluğun eşit bir bireyi olma onurundan koparılan bir parçadır.

Koparılan bu parça balığı tüketende, kullanan kişide bir eziklik, parçayı eline geçiren kişide ise kibir, kendini üstün görme, karşısındakine isteklerini yaptırma gücü gibi olmaması gereken yeni, kötücül özellikler kazandırır.

Günümüzden biraz geriye gidelim. Avrupa’da feodalitenin, Anadolu’ muzda derebeyliklerin, yaşandığı dönemleri düşünelim. Yasalarla veya yasalara karşın elde edilmiş toprakların sahipleri senyörler ve toprak ağaları bir tarafta ve diğer tarafta toprağı olmayan kiralayan fiefler ve marabalar, en altta da serfler ve ırgatlar, ameleler. Serfler, ırgatlar köle değillerdir, köleler gibi alınıp satılmazlar ama köleler gibi çalıştırırlar. Vasal, fief ya da toprak ağası nasıl bir yaşam öngörüyorsa öylece yaşamak zorundadırlar. Bunların evlenmelerine bile senyörler, toprak ağaları karar verirler. İlk gece hakkı adıyla insan onuruna aykırı şeyleri kendilerinde hak olarak görürler. Toprakların sahipleri, aristokratlar akla gelen her şeyin en iyisine, lalalara, mürebbiyelere layıktırlar. Diğerleri ise kendisi için bir şey öğrenmek bir yana kuru ekmeğe bile muhtaçtırlar. Onların öğrenebilecekleri toprağın daha iyi işlenmesi ve atölyede işlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgilerin edinilmesinden ibarettir.

Serf, ırgat ve amelenin iki ödevi vardır. 1-Kendisine verilen sadakaya, uzatılan ekmeğe şükretmek, onları lordum, ağam diye selamlamak 2- Efendisi durumundaki bu kişileri ve kişilerin mal varlıklarını kendisininmiş gibi korumak, işine ve patronuna sadakat,  ölümüne sadık, bağlı kalmaktır.

Denebilir ki; ne feodalite kaldı ne de toprak ağalığı, doğrudur. Sistem değişti şimdi tarlaların, çiftliklerin yerini fabrikalar, plazalar aldı. Serflik bitti, ücretli işçilik geldi, doğrudur. Feodal dönemin sosyal kültürel yapısı bitmedi, o devam ediyor.

Biz yukarıda sadaka ve onun çoğulu olan sadakat sözcüklerinin sözlüklerimizdeki anlamlarını açıklamak için çırpınırken İlhan Ayverdi’den ve Şemseddin Sami’den kısa iki alıntı yapmıştık. Onları buraya tekrar almak yararlı olacaktır.

Sadakat: “Efendi ve velî-nimete şekür ve minnetdâr olup hakkî nimetini unutmama.” Benim onca çırpınmamı, uğraşımı Şemseddin Sami tek bir cümle ile özetleyivermiş.

Sadāḳat kendisine iyilik edene, lutufta bulunup koruyana minnet ve şükran duyguları ile bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde davranma, hâinlik ve döneklik etmeme, vefakârlık gösterme halidir. Sadāḳat kendisine iyilik edene, lutufta bulunup koruyana minnet ve şükran duyguları ile bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde davranma, hâinlik ve döneklik etmeme, vefakârlık gösterme halidir.
İlhan Ayverdi de bir cümlede her şeyi anlatıyor.

Sözünde durmamayı, yalan söylememeyi ifade için dilimizde ve başka dillerde çok güzel kavramlar bulunmaktadır. Örneğin Latincede “pacta sunt servanda” yalın tertemiz bir sav sözdür.

Toplumun bireylerini herhangi bir şekilde üretim araçlarına sahip olanlar veya olmayanlar diye ikiye ayırdıktan sonra o bireylerin eşitsiz koşullarda kazanmaları ve tüketmeleri doğal bir hale gelecektir. Bu eşitsizlikler devam ettikçe birileri yardıma muhtaç birileri yardımsever olacaktır.

Latin Amerika’nın devrimci lideri Che Guevara "Birilerini muhtaç bırakıp, sonra onlara yardım etmek, planlanmış cinayettir." demektedir. Asıl olan yoksula yardım etmek değil, yoksulluğu ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu bir anlayış konusudur, ama fakat diye geçiştirilemez.

Yardım konusu iktidarın veya muhalefetin politikalarının bir parçası yapıldığında her zaman kötüye kullanma aracına dönüşebilir. Bir ülkenin yurttaşları kendilerine lütfedilen yardımları almak için değil fırsat eşitliği içinde yaşamak, gücü oranında üretmek, gereksinimi kadar tüketmek ve bu dünyada bilgi, beceri ve yeteneklerini, kafalarında yarattıkları ülküleri geliştirmek isterler. Politikacıların tüm programları buna göre düzenlenmelidir.

İnsan bu dünyaya bir kez gelmektedir. Yaşadıklarının tekrarı, yaşayacaklarının ertelenmesi söz konusu değildir. 


Politikacı ve seçmen yurttaşlar “yardım vaadi -  oy” denklemi ile demokrasi değil ancak bir oligarşi toplumu yaratabilirler. Bu oligarşi temelinde bir eşitsizlik, sömürü ve bu sömürü sonrasında haksız bir zenginlik ve hak edilmeyen bir fukaralık durumu yaratır.
Böyle durumlarda politikacıların ellerindeki gücü, olanakları halka “müjde” olarak sunmaları kirli bir rüşvetten başka bir şey değildir. Aynı şey sade yurttaşlar için de geçerlidir.
Fukaralığa karşı bir yanda doğal bir isyan öte yanda olası isyanları bastırabilmek, oligarşinin devamını sağlamak için zor kullanımı gerekecektir. Atalarımız “biri yer diğerleri bakarsa bundan kıyamet kopar” derken bu toplumsal gerçekliği anlatmak istemişlerdir.
Eğer toplumun büyük çoğunluğu bu haksızlığa sesini çıkarmıyorsa veya çıkaramıyorsa bunun iki dayanağından biri sadaka ve diğeri devlet belli amaçları gerçekleştirmek içen dağıttığı sübvansiyonlarıdır.

İnsanlar diğerlerinin içinde bulundukları durumdan kurtulması için değil bu durumun devamı için sadakayı bir sigorta primi gibi görüyorlar. O sadakayı vermezlerse var olan durumlarının tehlikeye gireceğini biliyorlar veya öyle zan ediyorlar. Diğerleri ise zekâsına, zekâsından çok kurnazlığına ve talihine güveniyor Sabırla kendilerinin sadaka alacak değil verecek günlerinin gelmesini bekliyorlar. Bu yüzden statüko böylece sürüp gidebiliyor… Acı ama yaşanılan gerçek bu.

Bundan da acı olanı yardıma muhtaç olan, muhtaç hale getirilenlerin yaşadıkları ruhsal cehennemdir. Hedef bu durumda olanları o cehennemden çekip çıkarmak, onlara yetenek ve becerilerini geliştirebilecekleri, kimseden yardım beklemeyecek, çalışıp kazanacak, kimseye borçluluk duygusu duymayacak, ah edip içini çekmeyecek özgür ve eşit yurttaşlar olacakları ortamı sağlamak olmalıdır.

Bu yazılanların hiçbir hayal, hiç biri ütopya değildir. Ama yaşanmakta olan acılar, elem, keder, tasa tamı tamına bir distopyadır. Yurttaşlık bilincinde olan her yurttaşın bu distopyaya hayır demek hakkı ve ödevi vardır.

Bir toplumu oluşturan bireylerin ödedikleri sadakalarla kendilerine veya yararlandıkları sisteme sadakat satın almaları asla kabul edilemez ve edilmemelidir. İster normal zamanlarda ve isterse felaket durumlarında halka yapılacak olan yardım değil toplumsal bir sorumluluk ve yapılması gerekli ödevlerdir. Devlet görevlileri aracılığıyla bu ödevini yerine getirmektedir. Devlet daha önce insanlardan topladığı vergiler ile yapması gereken harcamaları yapmaktadır.

Verdikleri sadakalarla kendilerini iyiliksever olarak görenler de artık vicdanların rahatlatmak için başka bir yol bulmalıdırlar. Kullanmadıkları ve kullanılamayacak eşyalarından kurtulmayı sadaka olarak görenler de bir kez daha düşünmelidirler. Hele de sadakayı verdikten sonra kendilerine sadık fakirler yarattığını düşünenler bu süfli düşüncelerden kendilerini hemen kurtarmalıdırlar.

Yapılan bir yardımı kabul etmek zorunda kalanların da mutlaka ve en kısa sürede yardım beklentisinden kurtulması,  hakkı olanın yardım değil sömürüsüz, eşit ve özgür bir yurttaşlık hakkı olduğunun bilincine varması gerekmektedir.

Bu yazının amacı insanlar arasında olması gereken yardımlaşma, dayanışma ve ortaklaşma duygularının  daha da geliştirilmesi ve ancak sadaka ve sadakat kavramlarının sakıncalarına dikkatlerin çekilmesidir.

30.12.2023
Ali Can Polat

 

“Birine balık verme, ona balık tutmayı öğret” 

(Her Telden Şairane Şiirsellikler s. 97- Ali Can Polat)

Yorumlar

SON EKLENEN MAKALELER

KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
KOBANİ VEYA KOBANE SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÜÇÜK DEĞİNMELER
MEB ve Maarif Modeli
MEB ve Maarif Modeli
SEVAN NİŞANYAN
SEVAN NİŞANYAN
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
Demokrasi Sadece Bir An mıydı?
PROKRUSTES’ in YATAĞI
PROKRUSTES’ in YATAĞI
KARNAVAL
KARNAVAL
DİSİPLİN
DİSİPLİN
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
NÜFUS KÜTÜĞÜ, NÜFUS KÂĞIDI, KAFA KÂĞIDI KAVRAMLARI
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
CADI-ENGİZİSYON / CADILAR GÜNÜ/AZİZLER GÜNÜ/ CADALOZ
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
İMPARATORLUK  – İMPARATOR – EMPERYAL- EMPERYALİZM
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
YAŞADIKLARIMIZ VE BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİMİZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE ANLAMI
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
Puslu Havalar, Sakin İnsanlar Ülkesi Vietnam, Hüzünlü Kamboçya (17-25 Mart 2024)
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İKTİDAR – MUHALEFET – HİZİP/KLİK- FRAKSİYON
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
İSTANBUL, YA ARON ANGEL’İN TASARLADIĞI GİBİ OLSAYDI…
Yazarak Gitmek
Yazarak Gitmek
ALFABE
ALFABE
DEVE
DEVE
MERKANTİLİZM
MERKANTİLİZM
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
PEŞKEŞ / PİŞKEŞ
Yakın Dil
Yakın Dil
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
Persepolis ile ilgili olarak gezide tuttuğum notlardan- Parsayı Toplamak
KUTU KUTU PENSE 
KUTU KUTU PENSE 
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
BİR GÜNLÜK ZAMANIN BÖLÜMLERİ
ŞERİAT
ŞERİAT
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
Türkçe Sorunları: BİRBİRİNE  KARIŞAN, KARIŞTIRILAN  İKİ KAVRAM:  EĞİTİM İLE ÖĞRETİM 
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
SAPYOSEKSÜELLİK KAVRAMI ÜZERİNE (SAPIOSEXUALITÉ / SAPIOSEXUALITY)
NOSTALJİ
NOSTALJİ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
AKIL DARALTICI ÖN YARGILARIMIZ / ZİHİN KÖRLÜĞÜ
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
TEVHİD VE HİLAFET KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
MÜSTEHCEN VE ÇIPLAKLIK KAVRAMLARI ÜZERİNE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
SİVİL TOPLUM KURULUŞU DEĞİL DEMOKRATİK TOPLUM KURULUŞU
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
ZEHİRİ ZEHİR YAPAN DOZUDUR (DOSIS FACIT VENONIUM)
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
UMUT VE SEVGİ HER ZORLUĞU YENER ya da PANDORA'NIN KUTUSU
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
HAMİLELİK ŞÜPHESİ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
FİKRE SAYGI KONUSUNA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
İZLEMEK / İZCİ - İZCİLİK 
BULUTTAN NEM KAPMAK
BULUTTAN NEM KAPMAK
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
PISA NEDİR?
PISA NEDİR?
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ŞOFÖR ve ŞOFBEN KAVRAMLARI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
ÖLÜM - ÖLÜ ve SONRASI
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
MNEMOSYNE (Bellek, Anımsama ve Akılda Tutma Tanrıçası)
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
THESEUS’ UN GEMİSİ PARADOKSU
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
ŞAMAR OĞLANI ve 24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ
IKAROS
IKAROS
LABYRINTHOS / LABİRENT
LABYRINTHOS / LABİRENT
PYGMALION
PYGMALION
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
NARKİSSOS ve METAMORPHOSE
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
YARGININ MİLLİSİ OLMAZ
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ANACHRONISME / ANAKRONİZM 
ÜMMET – MİLLET
ÜMMET – MİLLET
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
O SINIR TAŞLARINIZ, O DUVARLARINIZ…
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
KUTLAMA/ ANMA – SON AKŞAM YEMEĞİ
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
MISOPHONIA-misofoni & AMUSIA - amuzi
YAS VE YAS TUTMA
YAS VE YAS TUTMA
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
TERÖR / TERÖRİZM ve HEROSTRATOS
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
MARKA – MODA KAVRAMLARINA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
EMOJİ VE MOLATİK KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
ÖZELEŞTİRİ (ÖZ ELEŞTİRİ) 
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
BOTOX – BOTULUS/ SOSİS GÜZELLİĞİ
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
DÜŞÜNCEYE SAYGI VE DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜL
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
BEN BU ZAFERİ POPOMLA DEĞİL KAFAMLA KAZANDIM
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
DİPLOMASİ  -  DİPLOMA
PİRİNÇ
PİRİNÇ
PEYGAMBER
PEYGAMBER
UMUT - UTKU
UMUT - UTKU
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
HAYDAN GELEN HUYA GİDER
DİNGO’ NUN AHIRI
DİNGO’ NUN AHIRI
DARISI BAŞINA
DARISI BAŞINA
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
ÇAĞRIŞAN KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI (2)
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
KAVRAMLARIN ÇAĞRIŞIMI
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ÖDEV, GÖREV, İŞLEV
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
ATLIKARINCA - DÖNME DOLAP
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
FİLENİN SULTANLARI DEĞİL ALTIN KIZLARI
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
GREEDFLATION-Türkçesi aranıyor
DANSÇI MAYMUNLAR
DANSÇI MAYMUNLAR
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
ANCADA BERABER KANCADA BERABER
GELİN – GÜVEY- GERDEK
GELİN – GÜVEY- GERDEK
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
ÖLÜLER,   ÖLÜM SÖZLERİ
GÜNAH KEÇİSİ
GÜNAH KEÇİSİ
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
KURNAZLIK - FIRSATÇILIK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
BAM – BAM TELİ – BAM TELİNE BASMAK, DOKUNMAK
TROLL - TROL
TROLL - TROL
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
VEDA / HÜZÜN - ÖZLEM - VUSLAT/ SEVİNÇ
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
SANAT ÜRÜNÜ MÜ / SANAT ESERİ Mİ ? SANAT ÜRETİCİLİĞİ Mİ / SANAT YARATICILIĞI MI ?
NEFRET DİLİ
NEFRET DİLİ
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
İLETİŞİM ve PROPAGANDA DİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SÖZ VERMEK VE SÖZÜNDE DURMAMANIN KIRK ŞEKLİ
SECCADE
SECCADE
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RAMADAN/ RAMAZAN – KANDİL VE MAHYALAR/ ŞEHR-İ RAMAZAN
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
RETORİK, HİTABET, KIRAAT VE TİLAVET
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
ENERJİ /ÉNERGIE  –  SİNERJİ/ SYNERGIE
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
DEPREMDE BÜYÜKLÜK VE ŞİDDET FARKI
KARIŞIK – KARMAŞIK
KARIŞIK – KARMAŞIK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
HELALLEŞMEK, HESAPLAŞMAK
ANASININ GÖZÜ
ANASININ GÖZÜ
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
TEŞEKKÜR ETMEK –  ÖZÜR DİLEMEK
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
İLETİŞİM, MİZAH ve HOŞGÖRÜ
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
NESEP NEDİR, NESEPSİZ NE DEMEKTİR?
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
AŞAĞILAMA, SÖVGÜ VE HAKARET
NARTHEX
NARTHEX
MÜJDE
MÜJDE
İBRET
İBRET
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
DİLDE YABANCI HAYRANLIĞIMIZ
APERİTİF
APERİTİF
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
AHMAK
AHMAK
BÜTÇE
BÜTÇE
AHLÂK
AHLÂK
Başparmaklarımız
Başparmaklarımız
MENDİL
MENDİL
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
BODRUM'DA YABAN HAYATINI YOK EDEN İMAR PLANLARI
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
RÛM,  RÛMÎ, RÛMELİ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
ORGANİZE ÖRGÜT VEYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
Türkçedeki Yunanca kökenli kelimeler
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TANRI ve ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ
TUTUM
TUTUM
SÜRTÜK
SÜRTÜK
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN YARARLARI
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – PORNOGRAFİ - EROTİZM
ETİYOLOJİ
ETİYOLOJİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
REÇETELERDEKİ KISALTMALAR
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
ATLAS ve KARYATID KAVRAMLARI
BAY -  BAYAN
BAY -  BAYAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
LALE – TÜLBENT – TULIPE - TÜRBAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
POSTULAT-CREDO–İMAN
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
AKRABA - HISIM KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RAMAZAN, BAYRAM VE RAMAZAN/ŞEKER BAYRAMI KAVRAMLARI ÜZERİNE
RÜZGÂR
RÜZGÂR
KALPAZANLIK
KALPAZANLIK
POLİTİKA
POLİTİKA
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
CIMON-PERO' NASIL CHARITY ROMANA OLDU?
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
İDEOLOJİ– DEMAGOJİ – PROPAGANDA -DEMOKRASİ
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
YABANCI DİLLERDEN ALINAN KAVRAM VE TERİMLER SORUNU
BANLİYÖ
BANLİYÖ
SATRANÇ
SATRANÇ
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
GAZİLER HELVASI – ŞÜKÜR HELVASI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
ABDEST KAVRAMININ KÖKEN VE ANLAMI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
AYLARIN ADLARI, KÖKEN VE ANLAMLARI
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
TARTIŞMAK, ELEŞTİRMEK VE AD HOMINEM KAVRAMLARI
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
POLİS, POLİ, POL,  BOLU
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
GÜN ADLARI, KÖKENLERİ VE ANLAMLARI
KITA ADLARI
KITA ADLARI
POLO - MİNYATÜR
POLO - MİNYATÜR
AMATÖR-PROFESYONEL
AMATÖR-PROFESYONEL
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
İSKAMBİL KÂĞITLARINDAKİ ŞEKİLLER
BURUK  ACI
BURUK  ACI
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
HİSSEDİLEN SICAKLIK / AĞIRLIK, KATLANILABİLEN İNSAN, DAYANILABİLİR ENFLASY0N
KARGA TULUMBA
KARGA TULUMBA
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
AFORİZMA – AFOROZ – PERSONA NON GRATA - HAYMATLOS
ANLAM SANATLARI
ANLAM SANATLARI
ACABA
ACABA
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
ÖKSÜZ VE YETİM KAVRAMLARI ÜZERİNE
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
KELİMELERİN BİZE ETTİĞİ
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ÜNİVERSİTE  NE DEMEK?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
ADLARIMIZIN KÖKEN VE ANLAMLARINI YETERİNCE BİLİYOR MUYUZ?
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
FENOMEN – İDOL - İKON – ROL MODEL
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
ETİMOLOJİ  NE İŞE YARAR?
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
14 MART TIP BAYRAMI İLE İLGİLİ KAVRAMLARIMIZ
DOSTA VİSKİ
DOSTA VİSKİ
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
TAKDİREN – TEŞDİDEN - TAHFİFEN
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
SORUNLU KAVRAMLARIMIZ
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
ÇARPICI  ETİMOLOJİLER
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
UYKULARIMIZIN TANRISI HYPNOS, ÜÇ BİN ÇOCUĞUNDAN BİRİ MORPHEUS
P H A E T H O N
P H A E T H O N
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
NAPOLYON KİRAZI – CHAMPS ÉLYSÉES ’nin  AT KESTANELERİ
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
BASAMAKLAR,  MERDİVENLER
NATO KAFA NATO MERMER
NATO KAFA NATO MERMER
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
DOĞUM GÜNLERİ VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
TÜKENMEZ KALEM - ALKOLSÜZ BALIK ÇEŞİTLERİ
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
MİT, MİTOLOJİ, EFSANE, MASAL, DESTAN, HİKÂYE, TARİH, TRAJEDİ, KOMEDİ VE OPERA
İBADET YERLERİ
İBADET YERLERİ
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
Yenilik Kavramı ve Yenilik Politikaları
FİKİR VE ZİKİR
FİKİR VE ZİKİR
ADAM GİBİ ADAM
ADAM GİBİ ADAM
Diderot Etkisi
Diderot Etkisi
MİLKA
MİLKA
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
ACABA BUNLARI BİZE HANGİ DIŞ GÜÇLER YAPIYOR; YOKSA?
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
İŞTE  İNSAN  -  ECCE HOMO
KOT PANTOLON
KOT PANTOLON
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
RAKAM  BİLDİREN  ÖNEKLER
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Taciz, Tecavüz, İstismar terimleri hakkında
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
Dilimiz ya da Alkolün Beyazı 
AKINTILAR,  AKIMLAR
AKINTILAR,  AKIMLAR
KUTSAL
KUTSAL
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
T A B U   ve   T A B U L A R I   Y I K M A K
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
PROLETER  VE  PROLETARYA   KAVRAMLARI
ESOTERIC,  BÂTINÎ,  İÇREK
ESOTERIC, BÂTINÎ, İÇREK
BOYKOT
BOYKOT
SABO - SABOTAJ
SABO - SABOTAJ
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
Alavere - Dalavere (il dare e l'avere)
OPERALAR
OPERALAR
SINCERE - Sine Cera
SINCERE - Sine Cera
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
İTİBARDAN TASARRUF veya TEMSİLDE TASARRUF
BELLONA ve SHELL
BELLONA ve SHELL
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
HALKIMIZIN KAVRAM İCADI
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLARDAN DÖRDÜ
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
KİMİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
BAŞSAĞLIĞI-TAZİYE KAVRAMLARI ÜZERİNE
AYAK
AYAK
DİASPORA
DİASPORA
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
HUKUK TERMİNOLOJİMİZDEKİ BİR KAVRAM-BİR TERİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
Z Ü H R E V İ  (Sorunlu Kavram)
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
(ATIN ŞAHLANIŞI) deyimi
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
TESTOSTERON  EGEMENLİĞİ (Domination de la Testostérone)
URBA
URBA
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
İki Dirhem Bir Çekirdek ve Keçiboynuzu
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
Zat İşlerinden İnsan Kaynaklarına
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
YERSİZ YURTSUZ BİR MİLLET: ÇİNGENELER
ROMAN
ROMAN
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
"TARİH"İN ÇİFTE ANLAMI
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
YUNANCA "DOXA"DAN LATİNCE "DOCTOR"A
KORO, BALE, HORON
KORO, BALE, HORON
FRENGİ
FRENGİ
FRANKLAR, FRENKLER
FRANKLAR, FRENKLER
LOJİ'LER
LOJİ'LER
TUZ
TUZ
ENTELEKTÜEL
ENTELEKTÜEL
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
Günlük Hayattan 30 Kelimenin kökenleri
ENERJİ
ENERJİ
PORT, YANİ LİMAN
PORT, YANİ LİMAN
Turunçgiller
Turunçgiller
Nomos'tan Namusa
Nomos'tan Namusa
Ev
Ev
Fil
Fil
Kültür Nedir?
Kültür Nedir?
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
CIVILISATION, MEDENİYET, UYGARLIK
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Bozbulanık İki Kelime: Ansiklopedi, Sempozyum
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan II
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Dilde Bildirişimin Kopması Üstüne Bazı Notlar
Aristokrat
Aristokrat
Despot, Tiran, Diktatör
Despot, Tiran, Diktatör
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Felsefeden Safsataya, Sufiden Sofuya
Efendi
Efendi
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Latinceden Türkçeye Yansıyanlardan
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
Akdeniz Dilinden Dört Kelime: Tersane, Damacana, Fırtına, Forsa
"Kosmos"tan Gelenler
"Kosmos"tan Gelenler
Barbarlar
Barbarlar
"Kapital"in Eserleri
"Kapital"in Eserleri
İlk Konservatuvarlar
İlk Konservatuvarlar
Tekhne, Ars, Sanat
Tekhne, Ars, Sanat
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
"Modern"in Geçmişi, Bugünü
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
İki Nobel Ödüllü Marie Curie'nin Dramı
Terim Ne Demek?
Terim Ne Demek?
Ütopya
Ütopya
Melankoli
Melankoli
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Şurup, Şarap, Şerbet, Meşrubat
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Matematik Terimlerinin Kökenleri
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Tercüman, Dragoman, Dil Oğlanı, Dilmaç
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
Telaffuz Hatası mı, Türkçeyi Bilmemek mi?
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"Post" Önekinin Önlenemez Tırmanışı
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
"MAGAZİN"İN YOLCULUKLARI
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
PATLICANIN YAZDIĞI TARİH
YALAMA OLAN  "SÖYLEM"  TERİMİ
YALAMA OLAN "SÖYLEM" TERİMİ
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
Türkçe dilindeki yabancı kökenli sözcükler
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
El, Yüz ve Zihin Temizliği!
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 4- "SANA NE!"
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
Zihinsel Virüs No 3- SİYASET, VATANDAŞIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YAPILIR
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2:  EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 2: EVET AMA YİNE DE!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1:  BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 1: BAŞKASI YAPMASIN, BEN DE YAPMAM!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
ZİHİNSEL VİRÜS NO 0: SÖZ KONUSU OLAMAZ!
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
KAVRAM EVLENDİRME ya da KAVRAMLAR AKADEMİSİ
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
AKLA YERLEŞEN HER KAVRAM SONRAKİLER İÇİN BİRER SÜZGEÇ OLUR!
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"KAVRAM TABANI" ÜZERİNDE UZLAŞI GİRİŞİMİNİ KİM ÜSTLENEBİLİR?
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!
"Kavram Tabanında Uzlaşma" ulusal bütünlüğün ta kendisidir!